ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: 14 MARZO 2018 – ESPAZO EN COMÚN
Data: 14-03-2018
Hora: 20:00 h.
Lugar: Espazo en Común
A RPT foi publicada no Boletín Oficial da Provincia o 02 de marzo de 2018, tendo de prazo para interpoñer alegacións ata o 03 de abril de 2018.
Se estima que se deberían presentar alegacións sexa como sexa. Para iso, é pola dificultade e o técnico do documento buscáronse distintos orzamentos de quen puidese abordar as devanditas alegacións. O orzamento que maior seguridade proporciona é un dun equipo de dous catedráticos da Universidade de Santiago de Compostela cos que se manterá unha reunión este venres, e que implica un custo de 2.000 euros aproximados (500 euros + IVE polo informe económico e 1.000 euros + IVE polas alegacións).
De non contar con este equipo ou outro que ofrecera os mesmos servizos considerase que habería que presentar alegacións igualmente, xa que é un documento que sae con reparo de intervención e non está ben feito, o que fai pensar que é máis que probable que remate nun contencioso-administrativo, motivo polo que parece necesario que as alegacións sexan da maior rigorosidade posible para sustentar o mesmo.
Por este motivo o GT Institucional consulta ao GT Legal para estudar que posibilidades habería para realizar ese gasto de 2.000 euros.
Reflexíonase sobre que é un documento o suficientemente importante como para facer o gasto, e que no caso de que, unha vez rematada a lexislatura houbese algún remanente de cartos, procuraríase restituír o diñeiro utilizado nesta cuestión.
Considérase moi importante ter unhas boas alegacións para que sustenten o xuízo posterior, o que quere dicir ademáis que, de chegar ao contencioso, tamén sería preciso realizar unha inversión para poder afrontar o mesmo, co que se non se pode asumir ese presumible gasto posterior non pagaría a pena facer agora o desembolso dos cartos. Así pois, unha decisión debería vincularse coa outra e asumir polo tanto o feito de chegar ata o final do procedemento de ser o caso. (O contencioso no caso do xefe de persoal Javier Rodríguez Nóvoa tivo un custo total de 3.200 euros compartido co PSG-PSOE).
Tamén se valoran posibilidades de vías alternativas de financiamento unha vez chegado o momento no que facer fronte ao contencioso-administrativo, como abrir un micro-mecenado ou compartir o gasto con outras partes que desexen acudir ao mesmo.
ACORDO: Asumir o gasto de 2.000 euros aproximados asumindo que isto leva implícito o compromiso de chegar ata o final no procedemento administrativo (afrontar o contencioso-administrativo de ser o caso). Neste último caso exploraranse fórmulas para procurar rebaixar o custe total, como abrir unha liña de micro-mecenado ou compartir o gasto con outras partes que acudan ao contencioso. En todo caso procurarase restituír os cartos utilizados de existir un remanente unha vez rematada a lexislatura.
Sendo as 20:45 dáse por rematada a asemblea.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 30 DE MAIO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Datos: MARTES 30/05/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19:30
Hora de remate: 21:30h
Dinamización: GT Institucional.
ORDE do dia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.) Orde do d ia para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense Hacer 06.02. 2017:
-> PARTE ORGÁNICA
1. Un PROBACION ACTA ordinaria 5 Maio
2. Toma posesión don telmo ucha (DO)
3. resolucións coñecemento Posta ES (Delegación eocmpetencias d)
4. Posta en coñecemento Informe Período Medio de Pago Concello ABRIL 2017:
20,49; Hacer CMD: -16,48
Resolutiva 5. PARTE
5.1 Informe anual da Comisión de suxestións e reclamacions
Defende: Miguel.
Fai falla dar visibilidade á comisión e a tramitación e a solución non é aceptar que non funicone e adaptar a ese mal funiconamento.
Voto: Pendente de consulta co Secretario.
5.2 Expediente de Modificación de Créditos 1P / 2017. aprobacion provisional
6 millóns de euros para pago de debeda a cargo do remanente de tesorería, caso contemplado dentro das posibilidades para ese remanente que establece a chamada ley Montoro.
Defende: Martiño X.
Voto: abstención.
5.3 APROBACION Hacer limite de gasto pecado financeiro para o ano 2017
O remanente é de 40 millóns dos que só pode gastar 17.
Crítica á lei
Defende: Martiño X.
Voto: Abstención
5.4 Expediente de Modificación de Créditos, Extraordinarios M / CMD / 2017. aprobacio n provisional
Mesma argumentación que nas anteriores veces.
Defende: Martiño X.
Voto: En contra.
5.5 Mocións:
Defende: Miguel.
Emenda de sustición ao primeiro punto da moción sustitución: Paulatina segundo a degradación e as necesidades tomando como referencia una guía de estilo.
De non aceptarse votación por puntos: Abstención aoprimeiro e a favor o segundo.
Voto: Abstención.
Defende: Martiño X.
Defende: Miguel
Defende: Martiño X.
Emenda: Pedir a dimisión con posibilidade de retirada segundo a explicación.
Voto: A favor.
Defende: Ledicia
Emenda: Puntualizando que sempre que as ANPAS poden asumilo ou o consideran acaído, se non é así o xestionará o Concello, e en calquera caso cun acompañamento da Concellería de Educación.
Voto: A favor.
Defende: Martiño X.
Voto: Abstención.
Defende: Miguel.
Voto: A favor.
Defende: Ledicia.
Emenda: Que o goberno fixe unha partida -mínimo 3 millóns- para fomento do emprego.
Voto: Abstención
 • OUeC: Moción presentada para acometer de forma urxente un Plan de Choque contra os atropelos:
Defende: Martiño
7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso de control e: e rogos Preguntas
Rogos e Preguntas:
2.) DAse conta da actividade hacer GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas Accesibles Mediante web sin Apartado TRANSPARENCIA ou na URL:


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 2 DE MAIO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Datos: MARTES 02/05/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora Estimada de remate: 21h
Dinamización:
Acta:
Quendas:
ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 05/05/2017:
-> PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación actas plenos ordinario + 2 extras
2. Posta en coñecemento 2 decretos delegacións funcións
3. Posta en coñecemento Informe período medio de pago do concello MARZO 2017:
9,01 día; do CMD: -15,66 días
4. Posta en coñecemento Informe Tesourería 1º trimestre 2017
5. PARTE RESOLUTIVA
5.1 Expediente modificación créditos 1-/M/CMD/2017. Aprobación provisional
5.2 Mocións:
5.11 Renuncia ao cargo de concelleiro Pablo Prol
7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
Rogos e preguntas:
2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 4 DE ABRIL DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Datos: MARTES 04/04/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora Estimada de remate: 21h
Dinamización:Montse V.
Acta: Javier
Quendas: Miguel O.
ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 07/04/2017:
PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación acta pleno ordinario 3 de marzo, extraordinaria 29 de marzo e extraordinaria 30 marzo
2. Posta en coñecemento diferentes decretos
Decretos habituais sobre todo de delegación de competencias.
3. Posta en coñecemento diferentes resolucións (liquidación orzamentos)
Traslado de información de contas e importe de débeda.
Pendente de revisión e de darlles un formato comprensible.
4. Posta en coñecemento do acordo da XGL 30 marzo de delegación de competencias da xgl nos seus membros.
A concelleira Flora Moure asumirá ditas competencias.
5. Posta en coñecemento Informe período medio de pago do concello febreiro 2017:
8,15 días
6. Informe de estabilidade orzamentaria, regla de gasto e límite de débeda
Pendente de estudio
7. Posta en coñecemento das resolucións adoptadas contrarias aos reparos formulados pola intervención municipal.
Hai ata o venres de prazo e está de pendente de consulta co Secretario.
8. Posta en coñecemento conclusións comisión investigación Lexionela
Consultar co secretario a pesar de que a comisión esta pechada.
PARTE RESOLUTIVA
1. Imposición e ordenación da contribución especial para a ampliación do servizo público de extinción de incendios. Aprovación provisional
UNESPA é unha asociación aseguradoras que inviste nas administracións para a prevención, xa que entendese que así haberá menos incidencias.
Queren darlle encaixe legal a isto a través dunha ordenanza, no que hai alegacións que foron todas aceptadas.
Hai que falar co asesor economico, xa que ao estar prorrogados os orzamentos hai que as inversións anteriores se recoñezan e non se perdan.
En prinicipio todas as partes están de acordos, polo que o único que habería que facer é que pedir as inversións anteriopres.
2. Mocións:
Defende: Miguel
Emenda: Estudo xeral da necesidades deste tipo infraestrutura en todo o Concello ordenado por prioridades razonadas e argumentadas.
Voto: En caso de non aceptarse a emenda voto favorable.
Defende: Martiño X.
Defende: Ledicia
Solicitar a votación por puntos.
Voto: En caso de aceptarse voto en contra ao primeiro punto e a favor o segundo e o terceiro.
En caso de non aceptarse: Abstención.
Defende: Miguel.
Voto: Abstención.
Defende: Martiño X.
Voto: Manter a posición do pleno de novembro de 2015.
Defende: Ledicia.
Defende:
Defende: Miguel.
Voto: A favor.
Defende: Martiño X.
Abandono de pleno posterior á argumentación.
7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
– Caldeira de masa para PROGAPE.
– Escombreiras Montealegre.
– Lavandeiras praza de abastos.
– Acitvidades adaptadas Semana Santa.
– Normalización lingüística.
– Carteis árbores.
Rogos e preguntas:
2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 1 DE MARZO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Datos: MÉRCORES 01/03/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora Estimada de remate: 21h

Dinamización: Ledicia
Acta: Martiño X.
Quendas: Montse M.

ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 03/03/2017:

https://www.dropbox.com/s/yn9lhykstj4fj92/orde%20d%C3%ADa%20pleno%20marzo.pdf?dl=0

-> PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación acta pleno ordinario 3 de febreiro
2. Posta en coñecemento 2 decretos para delegacións de funcións
3. Posta en coñecemento Informe período medio de pago do concello xaneiro 2017:
31,98 días – INCUMPRE

4. PARTE RESOLUTIVA

1. Incoación expediente de honra Gulías
Defende: Martiño X.
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– recoñecemento profesional
– crítica patrimonial da cidade
– comisión de patrimonio solicitada por OUeC (mosteiro Santa Comba de Naves…)
2. Resolución expediente de honra Benito Losada
Defende: Martiño X.
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– reforzar posición de voto anterior
3. Aprobación definitiva Plan etnográfico seixalbo
Defende: Martiño X.
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– reforzar posición de voto anterior
– lectura comunicado veciñas de Seixalbo
4. Resolución alegacións e aprobación definitiva Ordenanza reguladora vivendas emerxencia social
Defende: Ledicia
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– 9 emendas presentadas á ordenanza por parte de OUeC, moitas delas recollidas no borrador inicial.
– levouse a pleno OUeC solicitou a retirada porque tiña contradicións.
– OUeC presenta despois da retirada outras 2 emendas agora aceptadas. Razón pola que se vota a favor.
5. Aprobación do cambio de uso dotacional da parcela municipal PD-1B no sector A6 en uso dotacional sanitario-asistencial
Defende: Ledicia
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– loita da plataforma PROCAPD, recoñecemento social a súa labor.
– crítica á xestión do PP desta situación. Escurantismo.
– gañan unha batalla, non a guerra. Seguiremos atentas ao proxecto para que cumpra as expectativas das familias.

6. Mocións:

OUeC: Contra a exclusión sanitaria imposta polo real decreto lei 16/2012, petición da súa derrogación e restitución do acceso universal ao sistema sanitario: https://www.dropbox.com/s/c5a2qt10t4bwxzv/prosanidade.pdf?dl=0
Defende: Ledicia
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– moción

PSOE: Xustiza gratuita e IVA no turno de oficio: https://www.dropbox.com/s/eusukc4br6fh0qd/MOCION%20PSOE%20PLENO%20MARZO%202017%20-%20Xustiza%20Gratu%C3%ADta%20e%20IVA%20Turno%20de%20Oficio.pdf?dl=0
Defende: Martiño
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– asesoría xurídica. Informe xurídico redactado polo Consello Xeral.

D.O: Concentración de dependencias municipais na Praza Maior: https://www.dropbox.com/s/xrn58phf8qdwgc1/DO%20Concello%20Plaza%20Mayor.pdf?dl=0
Defende: Martiño
Posición do voto: En Contra
Ideas forza:
– contradicións moción.
– aposta pola descentralización de servizos municipais (O concello ten que ir aos barrios e non as veciñas ao concello), distritos (aposta futura).
– novas tecnoloxías (Lei)
– expropiación.
– xentrificación, humanización centro histórico Norte.
– ollo coa máxima do aforro e austeridade para prestar servizos: PP aforro coa UNIS do Couto co centro de atención mulleres vítimas de violencia machista.

PSOE: Creación e instalación de parques caninos: https://www.dropbox.com/s/xk24krgijc29tha/MOCION%20PSOE%20PLENO%20MARZO%202017%20-%20Creaci%C3%B3n%20Parques%20Caninos.pdf?dl=0
Defende: Miguel
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– apoiala con ideas: usos, necesidade de espazo…
– crítica pola falta de concreción das mocións.
– fortalecer iniciativas de OUeC.

PSOE: Plan municipla de ruidos: https://www.dropbox.com/s/u0vpuxir1nvyeeu/MOCION%20PSOE%20PLENO%20MARZO%202017%20-%20Plan%20Municipal%20de%20Ru%C3%ADdos.pdf?dl=0
Defende: Miguel
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– acertada visión sobre estradas: interurbanas. Necesidade pacificación de tráfico.
– outra contaminación acústica.
OUeC: Taboleiros de barrio e Mupis: https://www.dropbox.com/s/phrew5zjgyji27g/taboleirosbarrios.pdf?dl=0
Defende: Miguel
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– moción
D.O: Modificación do artigo 65 do “Regulamento Orgánico de Goberno e Organización do Pleno e da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións”: https://www.dropbox.com/s/5sa0mko48ogidvs/DO%20Modificaci%C3%B3n%20enmiendas..pdf?dl=0
Defende: Martiño
Posición do voto:
1º) Solicitamos a retirada da moción para cumprir unha moción xa aprobada: constitución GT actualización regulamento.
2º) Se non retiran: en contra.
Ideas forza:
– carácter antidemocrático da moción.
– negar a posibilidade de chegar a acordos, consenso, diálogo…

D.O.: Acondicionamento e posta en valor de puntos susceptibles de ser miradores emblemáticos da cidade de Ourense: https://www.dropbox.com/s/83zyih5nrxld7yq/DO%20Miradores.pdf?dl=0
Defende: Martiño
Posición do voto: petición voto por puntos. En caso contrario: a favor 1,2 e en contra o 3.
Ideas forza:
– presupoñemos boa intención na moción e por iso non votamos en contra a toda.
– desmontar a moción:
1º) en condicións?
3º) para iso están os trens turísticos. Exemplo tren traxecto Coruña-Madrid que en cada concello fora indicando os principais recursos. Plan turístico concello (consultoras, para algo valen os proxectos).

OUeC: Actividades de lecer adaptadas á diversidade: https://www.dropbox.com/s/xegffxumkhiv1o3/actividadesdiversidade.pdf?dl=0
Defende: Ledicia
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– moción
PP: Moción pacto pola conciliación e a corresponsabilidade na vida laboral, familiar e persoal nos concellos galegos: https://www.dropbox.com/s/h9bhso4ba0l2983/moci%C3%B3n_conciliaci%C3%B3n.pdf?dl=0
Defende: Ledicia
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– argumentario moi duro, se gobernan poden transformar a realidade xa. Está ben a moción pero son só boas palabras, os compromisos son investimentos: onde están os orzamentos?
PP: Moción adhesión á rede internacional Alcaldes pola Paz: https://www.dropbox.com/s/jpjv29go9a1v87g/proposta_moci%C3%B3n_alcaldespaz.pdf?dl=0
Defende: Miguel
Posición do voto: A favor
Ideas forza:
– argumentario moi duro, se gobernan poden transformar a realidade xa. Está ben a moción pero son só boas palabras, cantas refuxiadas de Siria acolleu a España que goberna o PP.

PROPOSTA: Moción BNG: sistema de concerto para financiar os servizos públicos básicos en Galiza: https://www.dropbox.com/s/467dvjstocoh6bz/moci%C3%B3n_bng_servizosp%C3%BAblicas.pdf?dl=0
Non se debatirá neste pleno. Queda pendente a súa revisión para o futuro.

7. Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Rogos e preguntas:

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: 22 DE FEBREIRO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Data: 22 FEBREIRO
Lugar: Ourense Local en Común – As Burgas
Hora de inicio:
Hora Estimada de remate:
Orde do día e acta en liña: https://titanpad.com/L1MBbQe90m
Panelista: Martiño X.
Quendas: Marcos
Acta: Martiño R.
Dinamización: Montse
Mediador e garante (do bo funcionamento da asemblea): Guti
Documentación Gráfica: Rebe
================================================== ===============
ORDE do día
================================================== ===============
Recóllese en acta a presenza de novos participantes non integrantes de OUeC, en aras de deixar constancia para poder ser integrantes mediante a asistencia a tres AeC.
– Asistentes por 1ª vez a unha AeC: Verónica
– Asistentes por 2ª vez a unha AeC:
– Asistentes por 3ª vez a unha AeC:
1. Información das Áreas:
1.1. Apertura
1- REDEOU: Dase conta dunha xuntanza da REDEOU celebrada no Carballiño. Infórmase que aprobou a modificación do seu regulamento devolvendo a esta ao seu funcionamento inicial como rede de candidaturas municipalistas de colaboración e apoio mútuo á actividade institucional.
2- Confluencia: Celebrouse xuntanza conxunta de Apertura e confluencia na que se estableceu a folla de ruta das roldas de confluencia interna e externa. A primeira delas convócase ás organizacións e colectivos que actualmente xa participan en OUeC. Posteriormente a esta e previo á rolda de confluencia externa celebrarase unha dinámica participativa para poñer en común estratexia de cara á rolda de confluencia externa.
Proposta:
3- Aclárase que aquelas persoas que participen ou teñan cargos en En Marea poderán participar no grupo de Apertura xa que o regulamento especifica que non poderán participar as persoas que militen en organizacións susceptibles de confluir con OUeC.
1.2. Legal, Finanzas e Loxística
Fíxose efectivo o cambio de directiva do partido político instrumental OUeC.
Presidente: Jose Antonio Sarmiento
Tesoureiro: Javier Octavio de Toledo
Secretaria: Antía Pousa
Vogal da comisión de finanzas: Francisco Lino de Rafael Ramos
Mercouse o atril, os soportes para os micros, o taboleiro de anuncios.
Infórmase de que estamos ao día nos pagamentos con facenda no IRPF. Este trimestre presentaranse ao concello as contas do grupo municipal e durante este semestre as contas do partido político ao tribunal de contas.
– Estase a tramitar o cambio de titular da luz do Espazo en común para contratar o subministro coa Coop. Nosa Enerxía. https://www.nosaenerxia.com
1.3. Comunicación
– Protocolo para xestión de canles de comunicación.
– Nova web. Dáse conta do estado actual da web e apróbase a súa actualización.
1.4. Espazo
Solicítase ás integrantes de OUeC que calquera uso que se queira dar aos recursos dos que dispón o Espazo en Común sexan tramitados a través do grupo que o xestiona.
Solicítase a elaboración dunha base de datos de disponibilidade das integrantes de OUeC para poder abrir o Espazo en Común un día e unha hora á semana fixo.
1.5. Coordinación
Estado actual logo do Repensar:
1. Cambios na estrutura e novos responsables de GT e facilitador. O novo enlace do grupo espazo é Antía Pousa e Paco Molina o facilitador. The Facilitator
2. Actualización base de datos cos integrantes de OUeC. Ferramnetas para o seguimento de futuros integrantes e para a realización de votacións en AeC. Estase actualizando as bases para poñelas acorde á lei de protección de datos.
3. Encomenda actualización na web cos novos documentos derivados do Repensar 2017.
1.6 Confluencia
– Encomenda elaboración regulamento de candidaturas en colaboración co grupo de Apertura
1.7 Institucional
1. Rendición de contas asistencia xurídica.
2. Reporte estado comisións de investigación sobre a lexionela, praza de abastos da ponte e matadoiro.
3. Implementación nova estrutura RE-Pensar. Vanse promover grupos (mesas de debate) informais de participación por áreas de gobernanza municipal. Vaise lanzar unha campaña para informar das potencialidades do corredor liberado.
4. Necesidades e varios. Repróbase por parte da asemblea a concesión do premio feminista Clara Campoamor a un home, por primeira vez na historia dende que existe este premio.
– Outros
2. Varios
– Convídase a participar na Marcha da Dignidade deste sábado na Coruña. Hai bus.
– Convídase a participar nas celebracións organizadas por Amigxs da República no mes de abril.
– Infórmase da folga de mulleres convocada para o 8 de marzo. OUeC secunda a convocatoria.
MEMORANDO DE TRANSPARENCIA
En base a este criterio…
…todas as convocatorias de asembleas, tanto da REDE comodos GT,serán compartidas dentro darolda de correo-e.Podendo facerun chamamentoenredes a participar damesma previo contactoco GT de Apertura.
…todas as actas, tanto da REDE como dos GT,seráncompartidasdentro da rolda de correo-e.Ademais unha sfntese dos acordes da mesma e sendatos persoaisserásempre difundida en redese web.
…todas a contabilidadede OeC deberá estar pendurada na web,informando de calquera ingreso ougasto.
…calquerarelación de OeC con organizaciónspolíticasou colectivossemellantes será pendurada na web xunto cunha síntese dostemas tratadose posibles acordes.
ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 31 DE XANEIRO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN
Datos: MARTES 31/01/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 20h30
Hora Estimada de remate: 22h
Dinamización: Martiño
Acta: Javi
Quendas:
ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 13/01/2017:
-> PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación acta pleno ordinario 13 de xaneiro
2. Posta en coñecemento diferentes decretos (consello municipal de saúde, delegación de funcións e composición xuntas de área)
3. Posta en coñecemento Informe período medio de pago do concello decembro 2016:
16,33 días
4. Posta en coñecemento Informe facturas sen tramitar 4º trimestre 2016
6. PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación definitiva plan especial de protección do conxunto de interese etnográfico de seixalbo
Solicitude de retirada da orde do día.
2. Mocións:
Defende Ledicia.
Defende: Por definir.
Pendente reunión co Ateneo.
Emenda: Engadir ao uso do edicifio a proposta programatica de facer un Hotel de Asociacións.
Defende: Miguel
Voto: A favor.
Defende: Miguel.
Voto: A favor.
Defende: Martiño.
Defende: Miguel.
Defende: Martiño.
Voto: A favor.
Defende: Ledicia.
Solicitude retirala.
Voto: Abstención.
Defende: Miguel.
Voto: A favor.
7. Mocións de urxencia
– Moción S.O.S. Sanidade Pública.
Defende: Ledicia.
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
Rogos e preguntas:
2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 10 DE XANEIRO DO 2017 – ESPAZO EN COMÚN

Datos: MARTES 10/01/17
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora Estimada de remate: 21h30

Dinamización: Montse V.
Acta: Javi
Quendas:

ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 13/01/2017:

https://www.dropbox.com/s/oquoi7k4quuy7it/orded%C3%ADa_pleno_130117.pdf?dl=0

-> PARTE ORGÁNICA
1. Aprobación acta pleno ordinario 2 de decembro
2. Posta en coñecemento de 2 decretos (composición xuntas de área e substitución do alcalde o día 10 pola concelleira sofía godoy)
3. Posta en coñecemento do acordo da XGL do 21 de novembro, de modificación do acordo de delegación de competencia da XGL de 30 de xuño 2016.
4. Posta en coñecemento da renuncia de OUeC moción lei mordaza
5. Posta en coñecemento Informe período medio de pago do concello novembro 2016: 17,04 días

6. PARTE RESOLUTIVA
1. Solicitde de comparecencia de Araújo formulada por OUeC

O debate está en se comparece ou non.
Defende: Martiño X.
Voto: A favor da comparecencia.

2-. Aprobación da modificación dos estatutos do Consorcio do centro asocuado da UNED

A UNED tivo que adptar os seus estatutos. Se da conta no pleno xa que o Concello pertence ao patronato do Consorcio da UNED. Sen modificacións sustanciais.
Voto: Abstención.

2. Mocións:

OUeC: Ourense en Común leva novamente a pleno a reapertura do Arqueolóxico. O PP bloqueaba en decembro a moción de Ourense en Común, retirándose da orde do día da sesión plenaria. Moción presentada para redefinir o proxecto museográfico proposto polo Comité de Cooperación Deputación – Concello de Ourense e en defensa do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense: https://www.dropbox.com/s/80kuak6zvae0pfc/Museos.pdf?dl=0

Defende: Martiño X.

PP: Moción para instar ao ministerio de Fomento a que continúe avanzando na execución da variante ferroviaria exterior de Ourense: https://www.dropbox.com/s/q3fvzfq46dzfb0o/moci%C3%B3nAVE.pdf?dl=0

Emendar: Usos corredor liberado.
Voto sen emenda: Abstención.
Defende: Martiño X.

PSOE: Moción para o impulso e desenvolvemento real e efectivo do proxecto de construción do bulevar termal da cidade de Ourense: https://www.dropbox.com/s/mozwhew1nfih725/MOCION%20PSOE%20PLENO%20XANEIRO%202017%20-%20Bulevar%20Termal.pdf?dl=0

Voto: A favor.
Defende: Martiño X.

PSOE: Moción para a redacción dun plan de ordenación e diversificación da mobilidade municipal e inclusión do proxecto de tranvía urbano de Ourense nos novos pregos de contratación do novo servizo de transporte urbano: https://www.dropbox.com/s/o8qg1vgtael8cbf/MOCION%20PSOE%20PLENO%20XANEIRO%202017%20-%20Tranv%C3%ADa%20Urbano.pdf?dl=0

Emenda: Estratexia mobilidade integral.
Voto sen emenda: Abstención.
Defende: Martiño X.

PSOE: Moción para a creación dun outlet urbano no casco histórico de Ourense: https://www.dropbox.com/s/v6kw2s481w980jo/MOCION%20PSOE%20PLENO%20XANEIRO%202017%20-%20Outlet%20Casco%20Hist%C3%B3rico.pdf?dl=0

Voto: A favor.
Defende: Ledi.

D.O.: Moción relativa ao cumplimento da normativa vixente en cuestión de instalación de rótulos, marquesinas, letreiros publicitarios e banderolas: https://www.dropbox.com/s/o98mwm2gika0iwk/Moci%C3%B3n%20R%C3%B3tulos.pdf?dl=0 *

Voto: A favor.
Defende: Miguel.

OUeC: Moción en prol da recuperación da Ponte Codesal: https://www.dropbox.com/s/ytb11imnvoamv5k/PonteCodesal.pdf?dl=0

Defende.Miguel

D.O: Moción relativa ao incumplimento das ordenanzas e normativa do mercadillo de antigüedades da Praza Maior e a comercialización do chan público no Concello: https://www.dropbox.com/s/4auysjm3d1hf4aa/Moci%C3%B3n%20Mercadillo.pdf?dl=0 **

Petición votación por puntos.
Votos: 1 e 3 a favor. 2 en contra.
Sen votación por puntos en contra.
Defende:Miguel

D.O: Moción relativa ao estado dos viais de acceso á zona da Farixa: https://www.dropbox.com/home?preview=Moci%C3%B3n+Farixa.pdf

Voto: A favor.
Defende: Miguel.

OUeC: Moción pola renovación do servizo de limpeza de dependencias municipais: https://www.dropbox.com/s/u0rzslwlmbsy6ja/Contratas.pdf?dl=0

Defende: Ledi.

7. Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Rogos e preguntas:

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0

CHAT
Miguel: O do PSOE é un pesadelo.. Tranvía e carril bici nunha moción, Bulevar e carril bici noutra..
January 10, 2017
14:34 montse: * Ordenanza publicidade do concello: http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3599_4.pdf
14:35 montse: ** Ordenanza venta ambulante do concello: http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_56_4.pdf


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 29 DE NOVEMBRO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_161129

Datos: Martes 29/11/2016

Lugar: Espazo en Común

Hora de inicio: 19h30

Hora Estimada de remate: 21h

Dinamización: Montse V. (GT Institucional)

Acta: Javier

Quendas:Montse M.

ORDE DO DÍA

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 02/12/2016:

4. PARTE RESOLUTIVA

4.1 Aprobación da conta xeral do concello e do CMD correspondentes exercicios 2015

4.2 Expediente de recoñecemento extraxudicial créditos 3P/2016

4.3 Expediente de modificación de créditos, 20P/2016

4.1 Conta xeral: Aprobase o exercicio 2015. Trámite puramente administrativo.

Prioridades de gasto igual que sempre.

Abstención.

4.2 Facturas pendentes da última década.

Abstención

4.3 Sobre o sistema de control de horario do persoal.

Defende Ledi. Abstención.

4.4 Mocións:

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal a que poña en marcha un proceso para dotar dun local á asociación Renacer en Ourense e instar á xunta de galicia a creación dunha unidade específica de ictus no CHUO: https://www.dropbox.com/s/sm8kxxv0tu9utw3/MOCION%20PSOE%20PLENO%20DECEMBRO%20-%20Local%20Renacer%20e%20Unidade%20Ictus%20Ourense.pdf?dl=0

defende Miguel–**asociacións con dous locais , outras entidades sen ningun.

voto: a favor

defende: ledi

voto:a favor

DO: Moción relativa á adopción de medidas para a erradicación de consumo de alcol en menores:https://www.dropbox.com/s/ugsc0bubyyz2iua/Moci%C3%B3n%20Botell%C3%B3n.pdf?dl=0

defende:ledi

a problemática non reside tanto no botellón, senon no consumo de alcol polos menores.

***enmenda: proposición da elaboración dun plan/programa máis amplio para a erradicación do consumo de alcol de risco,;coa participación ,entre outros,da xente nova (alternativas saudables ..,….

voto:a favor

PSOE: Moción para instar ao goberno central, xunta de galicia e ao concello de Ourense a que adquiran o compromiso institucional para o mantemento da variante exterior proxectada para a entrada do AVE en Ourense: https://www.dropbox.com/s/4c5wmmg1w0egml1/MOCION%20PSOE%20PLENO%20DECEMBRO%20-%20Mantemento%20Variante%20Exterior.pdf?dl=0

defende:Martiño

voto:abstención

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal a adaptar á normativa autonómica todos os parques infantís da cidade e tomar medidas urxentes para paliar o vandalismo: https://www.dropbox.com/s/yyc39lfxkgnq4t4/MOCION%20PSOE%20PLENO%20DECEMBRO%20-%20Adaptaci%C3%B3n%20Parques%20Infant%C3%ADs%20e%20Medidas%20Vandalismo.pdf?dl=0

defende:Miguel

voto:a favor

DO: Moción relativa á situación das concesións administrativas do Concello de Ourense: https://www.dropbox.com/s/5e2gne0eoouv2rj/Moci%C3%B3n%20concesiones.pdf?dl=0

defende:Miguel

voto:a favor

OUeC: Moción presentada para a eliminación da lei de seguridade cidadá, “Lei Mordaza”: https://www.dropbox.com/s/pp0ps3wke91zw7d/leimordaza.pdf?dl=0

defende:Martiño

OUeC: Moción presentada para a implementación de medidas urxentes para a erradicación da pobreza enerxética do Concello de Ourense: https://www.dropbox.com/s/80l5h022rjl6rdi/pobrezaEnerx%C3%A9tica.pdf?dl=0

defenda: Miguel

OUeC: Moción presentada para a implementación de melloras na organización da policía local: https://www.dropbox.com/s/4k9urn55lq0vsgh/Moci%C3%B3n%20Polic%C3%ADa%20persoal.pdf?dl=0

defende:Ledi

5. Mocións de urxencia

museo arqueolóxico

6. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Carlos casares

COB

Comparecencia Araujo

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda https://telegram.me/joinchat/AEzksQJP:xOIhB2r7Wdak1w

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

– Outros temas:

solicítase dende GI a creacion dun grupo de Estratexia ou unha asesoría técnica externa o GI.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 31 DE OUTUBRO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_161031

Datos: 31/10/16

Lugar: Espazo en Común

Hora de inicio: 19: 30

ORDE DO DÍA _____________________________________________________________________________

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 04/11/2016:

-> PARTE ORGÁNICA

– Resolucións varias e posta en coñecemento de decretos.

Cuestión formalmente sobre todo polo nomeamento dpo novo concelleiro.

– Informe período medio de pago do concello setembro 2016: 35.31 días, estase a incumpir o prazo previsto pola Lei 15/2010

Suponse que é por falta de persoal.

-> PARTE RESOLUTIVA

– Solicitude de compatibilidade para unha traballadora municipal e desempeñar un segundo posto de traballo na Universidade de Vigo.

Trámite administrativo de solicitude para compatibilizar, pendente do informe de incompatibilidades para tomar posición. Defende Ledi que falará coa interesada.

– Resolución alegacións ordenanzas:

_ Limpeza de terreos e solares da Concellería de Medio Ambiente.

Se solicitou en Xunta de Area que se fixeran achegas ao texto, presentaronse varias que non se incluiron (tampouco as dos restos de grupos municipais), presentandose un texto plano ao que se fixeron emendas, aceptandose só unha delas. Abstención.

_ Réxime de funcionamento e cesión de vivendas de emerxencia social do Concello de Ourense.

Neste caso, fixose un texto consensuado, alterado posteriormente, e sobre o que se presentaron emendas rexeitadas, incluso cando entraban en contradiccións entre as mesmas. Abstención.

_ Anulación PERI Seixalbo

Aprobouse o PERI no pleno de agosto. A consellería argumenta un defecto de forma para non implementalo. A proposta do técnico municipal, aínda estimando que o proceso foi correcto é de voltar a iniciar o proceso. OUeC non contravén o exposto polo técnico, polo que a postura é a absentción.

_Exp. Modifiación Crédito pago equipo redactor PXOM

Coa nova lei do solo o PXOM debe adaptarse, polo que o equipo redactor comezou a traballar nese sentido. A información que se lle faio chega a OUeC é que para desbloquear a situación teñen que cobrar a factura polo traballo feito. Abstención.

MOCIÓNS:

OUeC: Moción de apoio á proposición de lei para a aplicación de medidas urxentes en materia de réxime local presentada no congreso dos deputados: https://www.dropbox.com/s/fyo3wiq2hqgelzk/LeiMontoro.pdf?dl=0

OUeC: Moción presentada para a creación dunha Comisión de Investigación que depure as responsabilidades técnicas e políticas derivadas da anulación da Ordenación Provisional Urbanística do Concello de Ourense por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia: https://www.dropbox.com/s/tfb51poldhme5g8/Comisi%C3%B3nInvPXOM.pdf?dl=0

OUeC: Moción presentada para que o Concello de Ourense conforme un grupo de traballo para que, xunto coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Consellería de Medio Ambiente e o concello de San Cibrao das Viñas, acorden traballar conxuntamente para a posta en valor e protección do río Barbaña no seu conxunto: https://www.dropbox.com/s/0055160xu8mxfi6/r%C3%ADobarba%C3%B1a.pdf?dl=0

D.O.: Moción relativa á ampliación do servizo municipal de aseos públicos e á mellora dos xa existentes: https://www.dropbox.com/s/u8oqll3tw3pk456/Moci%C3%B3n%20%20Aseos%20p%C3%BAblicos.pdf?dl=0

Defende Miguel. Voto a favor.

D.O: Moción relativa á reordenación do espazo urbano da zona de Os Remedios:

Defende Martiño. Abstención.

D.O: Moción relativa a reducir a carga de traballo así como á reincorporación de persoal nos negociados de Estatística e Rexistro do concello:https://www.dropbox.com/s/lm79xegzil1klr0/Moci%C3%B3n%20Registro.pdf?dl=0

Defende Ledi. Voto a favor.

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal a adoptar medidas de respaldo institucional ao comité Anti-SIDA de Ourense: https://www.dropbox.com/s/e5eh4mgg4l2qv0n/MOCION%20PSOE%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Comit%C3%A9%20Cidad%C3%A1n%20AntiSida.pdf?dl=0

Defenden Ledi ou Miguel. Voto a favor.

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal á execución de actuacións urxentes no barrio de A Carballeira: https://www.dropbox.com/s/znire7rpj2nqqte/MOCION%20PSOE%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Actuaci%C3%B3ns%20Urxentes%20Barrio%20da%20Carballeira.pdf?dl=0

Defende Miguel. Voto a favor.

PSOE: Moción para instar ao goberno municipal á elaboración dunha proposta global de reforma fiscal a nivel municipal: https://www.dropbox.com/s/o4yfixd09w19cza/MOCION%20PSOE%20PLENO%20NOVEMBRO%20-%20Reforma%20Fiscal%20Municipal.pdf?dl=0

Defende Martiño. Voto a favor.

7. Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Rogos e preguntas:

 

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda https://telegram.me/joinchat/AEzksQJP:xOIhB2r7Wdak1w

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

 

3.) Outros temas:

Rendición de contas:

Reforma fiscal e rebaixa IBI

Moción de censura – escrito DO

ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 4 DE OUTUBRO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_161004

Datos: Martes 04/10/2016

Lugar: Espazo en Común

Hora de inicio: 19h30

Hora de remate: 21h

ORDE DO DÍA

Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 07/10/2016:

 

1. Aprobación de actas plenos extraordinarios e ordinarios

2. Decretos varios

3. Informe periodo medio de pago do concello agosto 2016: 45,30 días

4. Resolucións adoptadas contra reparos

 

5. PARTE RESOLUTIVA

5.1. Incoación expediente de honra a favor de Benito Losada

Voto a favor, argumentario a cargo de Miguel.

5.2. Mocións:
 • OUeC: Moción presentada para que o Concello de Ourense apoie expresamente á plataforma creada polos e para os afectados e afectadas do tren ALVIA 04155 acontecido en Santiago de Compostela o 24-07-2013:

Defende Miguel.

 

 • OUeC: Moción presentada para que o Concello de Ourense, a través do alcalde e os diferentes presidentes en comisións, xuntas de área e semellantes, proporcionen de oficio e de xeito automático ao resto de grupos da corporación copia da documentación referida a convenios, contratos e outros acordos que aquel subscriba

  https://www.dropbox.com/s/5cwc1h4eereupzs/transparencia.pdf?dl=0

Defende Martiño

 

Voto a favor. Defende Martiño.

 

Voto a favor. Defende Miguel.

 

Voto a favor. Defende Ledi.

Voto en contra. Defende Martiño.

 

Voto en contra. Defende Ledi.

Defende Ledi.

 

7. Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Rogos e preguntas:

– Comparecencia Araujo.

– Demandas de colectivos.

 

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda https://telegram.me/joinchat/AEzksQJP:xOIhB2r7Wdak1w

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: 26 DE SETEMBRO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160926

aec_160926

ORDE DO DÍA

==================================================

1. Información das Áreas e GTs:

Área de Legal e finanzas

1. Mercáronse dous portátiles. Un para o local e outro para a Área de Institucional.

2. Se nos solicitou dende En Marea un prestamo (pediron 3000 € a cada marea municipalista) para a campaña. Compromiso de devolvelo en 9 meses.

3. Páxina Web. Temos o dominio .gal e temos que poñer a funcionar a web xa con todos os apartados para todos os grupos ou áreas. Quérense crear contas de correo co mesmo dominio.

Poñer as contas como novas, ata que se solucione o problema do enlace permanente.

O problema é que se precisa alguén de coñecementos informáticos. Igual hai que buscar outras opcións para xestionala.

Quen vai xestionar a web?

** Xuntanza entre Legal e Comunicación para levalo adiante.

4. Facer inventario das copias de chaves do espazo e as persoas responsables en cada área.

Área de Apertura

– Rede Ou. Regulamento

Presentaron este documento. Entra en contradicción coa idea orixinal da Rede Ou e cos documentos constitutivos de OUeC. O grupo de Apertura presentou emendas para devolvelo ás orixes.

Se o regulamento se mantén tal cual está OUeC non podería formar parte.

Habería que pensar ben o de sairse da Rede. Tentar chegar a acordo.

– Varios.

Incorporación novos compañeiros a OUeC

 

GT Barrios

– Proposta de nomeamento de responsable do GT. Na última reunión se acordou que fose Antía Pérez a responsable. A asamblea refrenda o nomeamento.

Área de Relato e análise

– Proposta de creación de equipos de traballo por áreas.

Proposta de dinamizar o traballo nos barrios. Presentarán unha proposta na vindeira asamblea.

– Reactivación mesa da auga.

A Mesa da Auga está pendente de reunión

– Varios

Hai moita xente interesada en participar en temas moi concretos e non en OUeC en xeral. Buscar o xeito de integrar a estas persoas sen participación permanente.

Dar conta nas Asambleas das reunións que se están a facer os xoves. Adicamos moito tempo a debates e pouco en levar os acordos á práctica?

O funcionamento ten que ir adaptándose á realidade

 

GT de Coordinación:

– Rendición de contas das decisións adoptadas durante o proceso de confluencia

1. A coordinadora de En Marea (antes da inscripción do partido) e ante a posibilidade de que non chegase a tempo para concorrer ás elección, pregunta se OUeC participaría no caso de ter que facer unha coalición. O GT acordou decir que si, e levalo despois a asamblea para o refrendo. O traen a asamblea por se se considera que se vulneraron os principios de OUeC e poñen a disposición da dita asamblea a súa continuidade no GT.

Foi practicamente unha coacción e sen tempo de maniobra. En Marea esixiu non facelo público polo que todas as mareas municipalistas se viron obrigadas a tomar decisións deste tipo.

Atropellos constantes no proceso. Facer autocrítica de como se levou a cabo. Sensación de que todo foi provocado para que as cousas levasen o camiño que levaron. Reflexionar sobre o xeito en que queremos que se fagan as cousas no futuro e que se fagan as cousas con tempo para evitar situacións similares.

A coordinadora igual tivo que absterse

Igual a decisión non foi a boa, pero si tiñan que contestar no momento que se plantexou xa que o grupo está lexitimado para tomar decisións de urxencia.

Cal é a xustificación para tomar esa decisión cando na Asamblea se acordara que a participación en En Marea era de adscripción individual?

Dende En Marea se dixo que a coalición era tamén instrumental e o funcionamento real sería o marcado nos documentos.

Era o plan B por se non chegaba a tempo a inscrición do partido.

O seu problema foi o de ter que tomar esa decisión sen poder comunicarllo ó resto da xente de OUeC.

A asamblea manifesta o refrendo ao grupo de coordinación.
– Explicación das competencias do GT de Coordinación no referido á convocatorias de asembleas extraordinarias.

– Engadido ao procedemento de convocatoria de AeC incluindo as asembleas monográficas.

Acéptase engadir o texto proposto.

Deberíanse actualizar todos os documentos.

Posibilidade de facer algunha das asambleas en fin de semana por problemas de conciliación familiar e laboral. Propoñen facelas en espazos públicos para darlle visibilidade.

Propón volver a facer algunha delas na Universidade.

– Celebración da asemblea monográfica sobre o documento de Toma de decisións e da análise dos documentos xurdidos do Repensar

Teranse en conta as aportacións do apartado anterior para a elaboración das modificacións dos documentos.

Posibilidade de facer algunha das asambleas en fin de semana por problemas de conciliación familiar e laboral. Propoñen facelas en espazos públicos para darlle visibilidade.

Propón volver a facer algunha delas na Universidade.

 

GT Espazo:

1. Data de presentación do Espazo. 4 de Novembro.

* Memoria das actividades propias e alleas levadas a cabo ata o de agora con participación dos implicados nelas

* Presentación en RRSS de todas as actividades previstas. Pestaña na web para publicitar toda a actividade do espazo.

* Exposición de fotos de Óscar Pinal sobre os refuxiados.

* Programa e actividades previstas.

* Día de OUeC: un día ó mes, actividades lúdicas.

* Calendario de apertura do local.

* Fin de festa cun magosto.

 

Área de Comunicación:

Non hai ninguén da área

– Páxina web.

– Varios.

 

GT Colectivos:

– Contactos con colectivos.

Se está traballando para crear dinámicas de colaboración.

No espazo estase traballando tamén neste tema. Haberá que poñerse en contacto para non duplicar nin solapar.

Falarase co responsable do espazo

2. Varios:

– Constitución do GT de debate da Confluencia supramunicipal. – Valoración resultados eleccións autonómicas.

Estase reunindo semanalmente para debatir sobre os procesos electorales. Estas reunións a priori informais, acabaron funcionando como un grupo de traballo. Se fixeron análises sobre as confluencias e consideraron necesario darlle forma ós acordos sobre procesos supramunicipais que quedaron un pouco no aire en anteriores documentos. Seguirán traballando para presentar unha proposta á Asamblea.

Tras as eleccións autonómicas se plantexa a situación de OUeC con respecto a En Marea. Os documentos que elaboraron fixéronse tentando cubrir o maior número de posibilidades e é, polo tanto, moi ambiguo.

O espazo de voto de En Marea coindice co de OUeC. Que pasaría se nas vindeiras municipais concorren as dúas forzas?

Nas reunións dos xoves se seguirá a traballar en como será o proceso de confluencia que queremos ter ata as vindeiras municipais.

3. Semana da vindeira AeC:

Semana do 17 ó 21 de outubro

Remata a asamblea ás 21:40


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: 30 DE AGOSTO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160830

Datos: Martes 30/08/2016

Lugar: Espazo en Común

Hora de inicio: 19:30

Hora de remate: 20h38

ORDE DO DÍA__________________________________________________________________________________________________________________________

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 02/09/2016:

-> PARTE ORGÁNICA

2. Informe periodo medio de pago do concello xullo 2016: 42,94 días

3. PARTE RESOLUTIVA

A favor centros de saúde

A favor campus universitario

A favor (cuase tautolóxica)

Crítica sobre o oportunismo político e electoralista que subxace nas mocións

No PXOM contémplanse aparcamentos disuasorios, que son de balde; ademais semella ser unha moción máis acaÍda na deputación.

Cambio de modelo e non perpetuación do existente.

Abstención

Emendar a súa moción facendo progresiva a reducción de xeito que paguen máis os vehículos de gama alta. Todo iso previa documentación do que se está a fa cer noutras cidades que fixeran modificacións fiscais.

Abstención

7. Mocións de urxencia

8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas

Rogos e preguntas:

Interesarse (novamente) pola resposta ás cinco preguntas realizadas ao concelleiro Araújo

1. Convocatoria mesa de mobilidade en previsión da semana de mobilidade – europea – q comeza o 16 de setembro e non temos coñecemento a día de hoxe de ningunha actividade?

2. OURENSE COOPERATIVA: concedeuse a subvención pola xunta? quen desde o concello se está a responsabilizar da oficina cooperativa?

3. EDAR: vaise cumprir o prazo da posta en marcha da nova edar de reza (para setembro)?(igual xa funciona, non sei…)

4. SAN MAMEDE BIKE? boa carta de presentación turística o estado das bicis en OU este verán (siguen chungas todas, non?)

5. VELADORES: quen está inspeccionando a cidade respecto a isto? existen verdadeiras situcións caóticas en aceras (aprobación ordenanza?)

6. MOI IMPORTANTE: estase facendo unha recollida de asinaturas pedindo q vayen axeitadamente o parque cans Salesianos posto q houbo atropelos co conseguinte malestar do dono do can e pondo en perigo a seguridade vial. PENSAN FACER ALGO???

http://www.laregion.es/articulo/ourense/aumenta-preocupacion-vallado-parque-canino/20160819082011642837.html

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda https://telegram.me/joinchat/AEzksQJP:xOIhB2r7Wdak1w

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

– Outros temas:

Pleno extraordinario DO 02/09/16: que o concello de OU promova co INORDE e coa Xunta de Galicia a explotación da praza de abastos nº 2: https://www.dropbox.com/s/nwoll6pvryftx7y/plenoextra_160902.pdf?dl=0

En contra


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: 11 DE AGOSTO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160811

Data: xoves 11 de agosto

Hora: 19h30

Lugar: Espazo en Común (As burgas, 8)

Obxectivo:análises, inquedanzas, propostas, avaliacións

Reunión unsolicitada por varias persoas segundo o seguinte texto:

Boa tarde compañeiras, estes días –e en particular, as últimas horas- están a ser unhas xornadas frenéticas no vencellado co proceso de constitución de listas de cara ao proceso de elección das candidaturas para as autonómicas despois da #MareaConstituínte do pasado sábado #30X. É tamén evidente que neste proceso son moitas as persoas integrantes do espazo OUeC que están a ser parte destes movementos de cara á constitución das listas xa indicas. Nada relevante, ata o aquí indicado.

Sen embargo, somos algunhas as que temos o convencemento de que estos feitos (moitos deles a posteriori da nosa última asemblea), poden estar xerando tensións e desconfianza ao non existir unha canle de comunicación aberta e transparente, un espazo no que poder manifestar opinións, análises, inquedanzas, propostas, avaliacións, etc. É precisamente en momentos coma este que precisamos máis que nunca xerar ese espazo aberto e amigable de diálogo persoa a persoa, de reflexión cara a cara, de intercambio de pareceres e miradas que axude a sumar (desde a diversidade e cadaquén desde as súas opcións) e a conquerir que OUeC saia fortalecido deste proceso (ou, polo menos, que non salga minguado).

É por iso que, sirvan estas liñas para solicitar de xeito urxente ao grupo de coordinación a celebración dunha asemblea extraordinaria monográfica co obxecto de, con carácter previo a celebración das primarias, avaliar de xeito colectivo o proceso actual e, no seu caso, intentar adoptar as medidas que de xeito unánime (ou o máis preto posible) reconduzan, no seu caso, a situación a parámetros situados dentro do marco de principios dos que todas nos dotamos.

A data proposta para a celebración da mesma (dado o período vacacional no que nos atopamos, o prazo que cómpre para convocar e a proximidade da fin de semana) é o xoves 11/08/2016.

Apertas.”

Orde do día:

0. Ratificación carácter extraordinario e necesidade de convocatoria da asemblea.

Ratificase o carácter de urxencia por asentimento e previa solicitude de non considerar este foro unha asemblea posto que non ter carácter decisorio, se non que cumple unha función de foro de debate. Esta solicitude queda rexeitada ao entender que a asemblea non ten por que ser simplemente decisoria e que un lugar de encontro e debate pode ser perfectamente unha asemblea sen necesidade de ter como obxectivo a toma dalgunha decisión.

1. Proposta de convocatoria de foros de debate aberto e intercambio de información semanais todos os xoves á mesma hora ata o inicio de campaña.

Apróbase por consenso a convocatoria de foros-debate sobre confluencia desde hoxe ata as eleccións autónomicas, co fin de limar posibles tensións e diferencias entre integrantes de OUeC que vaian en distintas candidaturas, polo que se pide especialmente ás persoas que se candidatan que asistan regularmente e participen activamente. Estes foros quedan convocados todos os xoves ás 19:30 e so serán adiados ou suspendidos por razóns motivadas.

2. Avaliación e síntese do proceso de confluencia para as eleccións ao Parlamento Galego do próximo mes de setembro.

Ao entender que este foro só persigue o intercambio de impresións e o debate productivo pero sen a búsqueda dunha decisión conxunta, non se recollerá acta do aquí exposto, o cal aceptan todas as asistentes.

3. Outros.

Como queda recollido no punto 2 o seguinte foro queda convocado para o xoves 18 de agosto de 2016 ás 19:30 h.


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: 4 DE AGOSTO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160804

photo_2016-08-05_09-57-13

Data: Xoves 04/08/2016
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 22h00

Obxectivo: monográfica posterior ao acta celebrado o pasado sábado 30 de xullo en Vigo: A Marea Constituínte, para impulsar unha iniciativa política que represente a vontade de mudanza nas próximas eleccións galegas. Na xornada, presentáronse textos de consenso para os Principios básicos, o modelo de Primarias, o Código Ético dos cargos electos, a Forma de Goberno que se aplicará nas institucións e a Organización Interna do espazo de confluencia. Estes documentos están dispoñibles para a súa consulta: http://mareaconstituinte.gal/asi-sera-a-marea-constituinte/

Ábrese quenda de palabras para falar do acontecido esoutro día na asemblea de vigo (omítense nomes e iniciais das persoas que interveñen):

 • Valoración positiva; falta moito por traballar; hai críticas (profundizarse máis tarde);
 • Fóra dos principios básicos non corcorda con nada do alí acontecido; fumos só a erguer a man; non houbo voz, palabra,….viva el pastoreo !; só se foi a votar;
 • O acto non foi un acto político; había boa intención por parte dos organizadores; foi un erro, precisábase máis debate (construción colectiva); foi un primeiro chanzo no proceso; está todo por facer; hai disposicion para construír.
 • Sorpréndelle opinións ata agora verquidas; defensa do proceso de construción de documentos; houbo solicitude de crear grupo de traballo de mareas en común; non houbo aprobación por parte da asemblea; houbo un proceso aberto dentro da elaboración de documentos en mareas en común; explícase proceso de elaboración; defensa do proceso seguido na asemblea de vigo; doutro xeito sería inoperativo; puidose falar na asemblea, houbo palabras, quen non quixo participar foi porque non quixo; todolos grupos tiveron a súa voz; houbo referendo de tódolos documentos; púxose a funcionar uns comités;
 • Fai un resumo do periodo previo á asemblea (en marea, mareas en común,…); houbo un erro de comunicación na asemblea de vigo; había boa fe? visualizáronse competencias; problemática de atoparnos no mes de agosto nesta situación; esquizofrenia intelectual da esquerda (u-los problemas da rúa?); non había oportunidade de falar, debater,…; maniobra de formación políticas?; proceso aberto vs. proceso acotado; desilusionado ao ata aquí acontecido; non atopa ilusión;
 • Valoración moderadamente positiva; erro metodolóxico no acto?; positivo: todo o mundo tiña vontade de sumar; vontade de crear confluencia real; agora toca comezar a traballar.
 • Expón dúbida sobre proceso de primarias
 • Non foi acto político xa que non houbo dialéctica, debate,…; había boa vontade por parte de toda a xente; había que buscar a fraternidade; foi un paso impresionante (mágoa dos prazos curtos); dicotomía sobre o que vemos e no que non vemos (rumoroloxía)
 • Seguimos en proceso, seguimos na superficie, esperanza de chegar ao destino; na asemblea houbo postura de confrontación, houbo debate,….(mellorable? si; imposibilidade temporal de ampliar debate? si); foi un avancne en relación con en marea; chamamento a que máis xente participe nestas asembleas, coordinadoras, … ; chamouse moitas veces á participación da asemblea de ouec; iniciouse a proceso de primarias, móntense candidaturas !
 • Inaceptable o discurso “quen non participou foi por que non quixo”; operatividade? eufemismo de hai que poñer as cousas en orde (baixo o control); presentar candidaturas? non á competividade !; ninguén é imprescindible, defensa do traballo coral ao que non se nos está convidando.
 • Paralelismos co escenario de en marea; confianza nas persoas, desilusión no proceso (avais no proceso de primarias, por exemplo);
 • Moita ilusion no comezo de ouec; crítica á falta de transparencia das asembleas de ouec; estensible a asemblea de en marea de vigo;
 • Sensación de ilusión ao inicio; necesidade de cambiar dinámicas previas; demasiadas présas; control de partidos políticos galegos (últimos meses/en marea); vólvese ao argumento de: non hai tempo (é intencionado este argumento?); por que teñen que dominar o proceso tres partidos políticos cando hai varias mareas implicadas?; que pasará nunhas hipotéticas eleccións en decembro?;
 • Todos sabemos quen apura os prazos? e por que?; defensa do proceso de mareas en común, aberta á participación,…; críticas ao proceso de en marea; desacordo co tema dos avales; tema candidaturas: quen nolas vai impoñer? dificultade de facelo; hai primarias abertas onde pode participar toda a xente; prazos: buscar equilibrio entre o que se pode facer e o que non;
 • Reitera sensación de que non se abriu todo o que debería : fracaso?; asembleas vs. xaula de grilos;
 • Eeccións vai ser tutelado por partidos políticos? vai haber algún filtro a posteriori nas primarias?
 • Explica proceso primarias; estende explicación a proceso actual de coordenadora (houbo xuntanza onte): tema finanzas, organización campaña, solicitude de voluntarios, nomeamento responsable campaña, profesionalización da campaña, presentación proxecto da campaña,
 • Preguntas sobre o punto anterior; propón que os cargos políticos non sexan remunerados (coordinadores de campaña ¿?) / si ao traballo remunerado da xente de abaixo
 • Comentario sobre profesionalización da campaña
 • Remitirase proposta de colaboración para campaña en ouec (rolda?)
 • Non se deberían trasladar peticións de ouec; é electa en asemblea de vigo
 • Problemática das situacións susceptibles de xerar conflicto; pregunda sobre problemática “podemos”
 • Hai varios turnos de palabra falando/criticando/facendo suxestións/preguntas sobre o esposto por unha compañeira participante activa EM e membro da coordinadora provisional
 • Pregunta sobre tema de “todos sabemos quen apura os prazos? e por que?”
 • Petición de votación…cando ouec detecte voto en bloque/avais de grupo, vai solicitar anulación de primarias? solicita votación da asemblea.
 • Participacion individual vs. ouec (*nota do redactor: aquí despisteime un pouco; desculpas)
 • Critica ao control dos partidos políticos do proceso
 • Retoma debate sobre profesionalización da campaña; fai un comentario sobre o proceso de primarias (lectura de artigo);
 • Fala sobre orixes de ouec: participacion directa, empoderamento da veciñanza, …. non o estamos a conquerir todavía. Proceso lento; … estámonos esquecendo do programa; validez dos documentos aprobados esoutro día a pesares de que non nos gustan a ninguén; loubanza do traballo de balde da xente; carestía de xente en diferentes grupo de traballo ao longo do proceso; ouec non é quen de oporse a primarias de en marea (participación individual);
 • Tema primarias exposto por un compañeiro: protocolo toma de decisións;
 • Tema primarias ouec vs. primarias en marea; falta de autocrítica dentro de ouec;
 • Adiante co proceso; hai moito que mellorar
 • Necesidade de regresar ás orixes de ouec; necesidade de traballar vs. necesidade de aportar;
 • Propón inclusión de moción de “vote en bloque de primarias” en vindeira asemblea
 • Asemblearismo vs. xestión (xestión política = asemblea de en marea do sábado);
 • Reflexións varias sobre el “jerusalem celeste”; tema financiamento de ouec a en marea;
 • Participacion individual ou colectiva de ouec no proceso de en marea;
 • Primarias vs. compentencia, listas de consenso ¿?;


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: MARTES 2 DE AGOSTO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160802

Data: Martes 02/08/2016
Lugar: Espazo en Común
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30
ORDE DO DÍA
______________________________________________________________________________

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 05/08/2016:

https://www.dropbox.com/s/bi481mdrb4wetff/ordedod%C3%ADa_pleno5agosto.pdf?dl=0
-> PARTE ORGÁNICA
* ver orde do día
Dáse conta da orde do día do pleno, con gran contido polo que se prevee un receso no mesmo.
Posta en coñecemento informe Tesourería periodo medio de pago xullo 2016: 35,07 días.
Incúmprese, xa que estaba limitado a 30 días. Sendo un Concello solvente suponse que non se cumpren os prazos pola falta de persoal en verán, comparandoo co ano pasado se comezou a incumprir no mesmo periodo (xuño – setembro). De todas formas habería que comparalo cos datos históricos.
6. PARTE RESOLUTIVA
* ver orde do día
Dase conta da orde do día: Aprobacións de ordenanzas e expedientes de modificación de crédito.
6.1 Abstención porque estase construíndo sen licencia, pero votar en contra sería prexudicar a quen non ten responsablidade.
6.2. PERI Seixalvo: Caeu co plan anterior. É a fase final. Aprobado o ano pasado. Preséntanse alegacións COAG que o colexio acepta. Voto a favor polo bo procedemento, salvo a caída do Plan.
6.3 Ordenanza TAXI: Acéptanse 2 das 3 das emendas presentadas. A que se rexeita é porque ten que constar nos orzamentos e non na ordenanza. A rexeitada preséntase polo tanto como moción. Voto a favor, xa que se aprobaron a maioría das emendas presentadas.
6.4. a 6.14: Modificacións de crédito, a cantidade que responde á falta de orzamentos. Hai 11 modificacións de crédito
4P: Amortización débeda: Obligatorio: A favor.
5P: Convenios: Retirada da orde do día, e no caso de que non voto negativo.
6P: Abastecemento auga Ourense
7P: Suministro auga termal Pabillón dos Remedios: A favor.
8P: Expropiacións: Abstención.
9P: Urbanización Centro Saúde Couto: A favor.
10P: Convenio Xunta acceso CHUO: A favor.
11P: 7 obras (entre o caso da conexión Parque Barbaña-Ervedelo aprobada en pleno): Retirada orde do día ou voto en contra.
12P: Obra reposición vertedoiros Eiroas: Voto a favor.
13P: Obradoiros de emprego: Voto a favor.
14P: Gastos Xerais: Retirada orde do día.
6.15 Mocións:
OUeC: Participación municipal no Club Ourense Baloncesto S.A.D.:
https://www.dropbox.com/s/n5tfvxv3mysvium/COB.pdf?dl=0
Defende Martiño.
D.O.: Coherencia no gasto de diñeiro público no mundo do espectáculo:
https://www.dropbox.com/s/a3gobj8jybipu4o/Moci%C3%B3n%20DO%20Agosto%202016-
%20Criterio%20de%20gasto%20en%20espect%C3%A1culos.pdf?dl=0
Defende Ledi. Voto en contra.
D.O: elaboración dun informe económico periódico sobre o estado da cidade de Ourense:
https://www.dropbox.com/s/7cuse9sat9sz4ou/Moci%C3%B3n%20DO%20Agosto%202016-
%20Informe%20econ%C3%B3mico%20ciudad%20de%20ourense.pdf?dl=0
Defende Ledi. Voto con emenda Concello Ourense, non cidade e que se faga público.
OUeC: Aumento número de Eurotaxis e implantación Bono Taxi:
https://www.dropbox.com/s/yvvcu09r2mg33fq/bonotaxi.pdf?dl=0
Defende Ledi.
PSOE: Plan Especial Zona Industrial As Coiñás:
https://www.dropbox.com/s/czmuf6mn1swrtnv/MOCION%20PSOE%20PLENO%20AGOSTO%20-
%20Plan%20Especial%20Zona%20Industrial%20As%20Coi%C3%B1%C3%A1s.pdf?dl=0
Defende Martiño: Voto a favor.
PSOE: Reactivación Mesa de Mobilidade:
https://www.dropbox.com/s/y8p8sei3o15nxui/MOCION%20PSOE%20PLENO%20AGOSTO%20-
%20Reactivaci%C3%B3n%20Mesa%20de%20Mobilidade.pdf?dl=0
Defende Martiño: Voto a favor.
PSOE: Medidas Concellería de Comercio:
https://www.dropbox.com/s/f7a5z28y967cc59/MOCION%20PSOE%20PLENO%20AGOSTO-
%20Medidas%20Conceller%C3%ADa%20de%20Comercio.pdf?dl=0
Defende Miguel: Voto a favor emendando o punto 6 no que o Matadoiro se trasladará “…a un
chan industrial segundo o novo Plan Xeral de Ordenamento Municipal”.
OUeC: En prol dunha cidade saudable: Sendeiros de Ourense:
https://www.dropbox.com/s/j8lik5px476wwc6/Recuperaci%C3%B3n%20Cami%C3%B1os.pdf?
dl=0
Defende Miguel.
7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
Rogos e preguntas:
– Tarxetas para estacionar Crohn.
– Peche da rúa progreso á altura do Cárcere.
– Ora.
– Araújo.
– FAMPA.
2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0
Para sumarse aos grupos de Telegram:
en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w
en materia de benestar social e
persoal: https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g
en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA
en materia de educación, cultura, turismo e
termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g
sobre o Consello Municipal de
Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg
en materia de comercio, promoción económica e
emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ
en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación
cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MÉRCORES 29 DE XULLO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160729

Data: Mércores 29/07/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 20h00
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================
1. NECESIDADE DUNHA ASEMBLEA MONOGRÁFICA PARA TRATAR OS TEMAS RELACIONADOS CA CONFLUENCIA

Estaba solicitada por tres persoas ter unha xuntanza previa á Marea Constituinte por diferentes razóns:

a) escoitar as opinóns dos compañeiros e compartir información

b) “tratar e debater, como mínimo, o posicionamento de ouec en relación co intento de unificar/confluencia recollido no documento que motivou a xuntanza de Compostela co título proposta de Confluencia do 9/06/16

c) a preocupación pola repercusión-relacions-conexións entre este espazo de confluencia e a propia marea municipalista de OueC

E principio, o grupo de Coordinación non considerou que nada mudara (con respecto a acordos xa tomados asembleariamente por OueC) como para tér que convocar unha asemblea e posicionarse. Polo tanto, non convocou, pero dado que xa eran moitas as peticións deu forma a esta xuntaza.

En maior o menor medida case tod@s os presentes estamos de acordo na necesidade desta xuntanza, hai opinións de que non é necesaria neste momento pero si despois.

 

2. CONCLUSIÓNS:

1- Salientar a importancia de que a Asemblea Constituinte convocada é un espazo de adscripción individual. Isto vai en liña ca forma de traballo de Ouec e debería porse en valor como unha expresión da radicalidade democrática.

2- Confianza nas persoas que fixeron os documentos ata agora e certa preocupación pola posibilidade de que o espazo sexa usurpado e dirixido por intereses de parte (partidos)

3- Moita preocupación pola estrutura que vai conquerir esta Confluencia na súa posible relación coas diferentes provincias-municipios-parroquias de Galicia. Si será a través das mareas municipais destes territorios, partidos afins con representación no territorio,..a relación c@s deputad@s en Madrid, etc.

Preocupación por se imos cara a un espazo de conflicto en vez de un espazo baseado na confianza, no ben común e nos documentos.

4- Moitas preguntas ao compañeiro que está participando en MeC:

Recórdanos o compañeiro que el participa a nivel individual é non como representación de Ouec

– A reunión dos Alcaldes? Xa derón conta da mesma pola Rolda de correo os compañeiros que participaron dese foro

– Como se están a transaccionar as enmendas? Entre as persoas enmendadoras e algunha persoa que participara na redacción orixinal do texto. Explícanos que onde máis problemas poden xurdir é precisamente na parte de Estrutura, tamén na de Goberno, que os documentos de primarias e o do Código Ético non xeran moitas discrepancias.

– Hai discrepancias no de crear partido instrumental ou non, case tod@s @s presentes estamos de acordo na necesidade da sua creación.

5. Importante ser capaces de trasladar á xente a importancia do proceso sen enlearnos demasiado en debates eternos, que se vexa a vontade de CONFLUIR e facer un proceso participado, capacidade de síntese.
6. Pragmatismo.

7. Necesidade de medios telemáticos para favorecer a participación.

8. Estamos tod@s de acordo en sacar nota de prensa apoiando o proceso e animando a participación.

9. Despois do acto do sábado convocatoria de Asemblea de Ouec

3. PUNTOS DE CONTROVERSIA (nos seguintes puntos non hai unanimidade, falta dar o debate, falta información e necesitamos saber que sae da Marea Constituinte)

1. Como deben ser as canles de comunicación de Ouec ca Xunta.

2. Alguén de Ouec debe estar na coordinadora de MeC?

3. Facer un documento sobre como se poderían coordenar os territorios, un Regulamento de Participación do Territorio e aportalo ao proceso.

4. A persoa que vaia en cabeza da candidatura pode xerar tensións (desto falamos ben pouco, as tensións virán entendemos de forzas partidistas)

5. Como conxugamos democracia participativa vs democracia representativa.

Rematou a xuntanza-asemblea as 21:30 h


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MARTES 28 DE XUÑO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160628

Data: Martes 28/06/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

1.) Orde día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 07.01. 2016:

-> PARTE ORGÁNICA

1. Aprobación actas Sesiones Ordinaria (3 de Xuño) e extraordinaria (22 de Xuño: Modificación de crédito 3P-2016)

2. Posta en coñecemento resolucións ditadas

3. Posta en coñecemento informe tesourería. Periodo Medio de Pago Maio : 30,82

4. Parte RESOLUTIVA:

4.1 Aprobación inicial da OM de limpeza de térreos

Proba Evidente da Falta de diálogo. Mandouse borrador coas emendas dos Grupos Municipais. No se incluiu ningunha Emenda das presentadas.

4.2 Aprobacion inicial da OM reguladora de vivendas sociais emerxencia

Xestionouse mal desde o inicio, sen Consenso Previo, emendas presentaronse, no se informou de cada unha. Foi a comisión de pelno. O texto que vai é un do PP. È un texto de Mínimos.

4.3 Actualización inventario municipal de bens

Asunto orgánico puro. Cada ano o Concello está obrigado

4.4 Recusación Alcalde formulada por don Luis Soto Rebollo en expediente de Revisión de licenza urbanística.

4.5 Mocións:

PSOE: moción dotación de persoal especializado na nova RPT co de fin de Solucionar Problemas CIMM: https://www.dropbox.com/home?preview=Conceller%C3%ADa+de+Igualdade+e+Problemas+CIMM+Nova+RPT.pdf

PSOE: moción instalación de ascensores e solucións ao conflito do elevador na praza da Cantiga: https://www.dropbox.com/s/3ktk0o301u39ixs/Tramitaci%C3%B3n%20Subvenci%C3%B3ns%20Ascensores.pdf?dl=0

OUeC: presentada moción para para redución Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) e bonificacións: https://www.dropbox.com/s/kfhvb5b67i5my93/IBI.pdf?dl=0

OUeC: Renda Social Municipal. Moción presentada Para Una Aplicación dunha Renda Social Municipal: https://www.dropbox.com/s/p52nqtgmhxwaru8/Renda%20social%20municipal.pdf?dl=0

OUeC: Medidas en prol colectivo LGTBI. Moción presentada para a Recuperación e Implantación de Medidas en prol colectivo LGTBI: https://www.dropbox.com/s/lzrljy7ml5ezsc8/LGTB.pdf?dl=0

 1. Mocións de urxencia
 2. Parte de informacion:

Rogos e Preguntas:

Preguntas:

– Declaración Araújo .

– Enfermos Crohn.

Rogos:
– Seralia.

– Detener desfiuzamentos na Redacción da Ordenanza de vivendas sociais.

– Reactivación do grupo de traballo do Proxecto Ven Ourense .

– Mobilidade (Mesa / San Mamede de bicicletas)

– Islamofobia

– Cartelería ilegal -> mupies

 

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w

en materia de benestar social e persoal: https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

– Outros temas:

Ourense en Común debe esixir o cese ou dimisión da concelleira Sofía Godoy por incumplimento do artigo 53 da lei orgánica do réxime electoral xeral. Infrinxe a lei electoral ao pedir o voto na xornada de reflexión cunhas formas peculiares.

– Xoves ás 20:00: Encontro do grupo de confluencia impulsado por Compostela Aberta.

– Venres ás 17h30: Encontro Cañiza


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: LUNS 20 DE XUÑO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160620

Data: Luns 20/06/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

1. Información das Áreas e GTs:

1.1 Relato e análise

Traballando na Mesa da Auga e nos Orzamentos Participativos aínda que se está a estudar a pertinencia e a oportunidade de que sexa OUeC quen faga este traballo.

1.2. Comunicación.

– Páxina web. No epígrafe de Legal

– Outros: solicitan se estude a posibilidade de contratar reportaxes gráficas puntuais (fotos e video roldas de prensa, etc.. Este é un tema que ten o mesmo tratamento que calquera outra solicitude de contratación de servizos puntuais de profesionais (PXOM,…)

1.3 Barrios

Neste momento o único barrio activo é o da Ponte. Entre as actividades desenvoltas cómpre salientar o cuestionario para comerciantes (en proceso) e a recollida de sinaturas para a mellora da rúa Ribeira de Canedo.

Dende Coordinación suxírese a necesidade dunha persoa responsable de Barrio.

1.4. Espazo

A programación achégase cada semana de xeito puntual. Xa está deseñado un formulario para a solicitude de actividades a desenvolver no Espazo.

1.5. Apertura

– Marea Viva Mareas en Común (05-06-2016. Pontevedra).

Comentan que a partires das 21 propostas presentadas para os 4 documentos base chegouse a un consenso e posterior aprobación dos mesmos. Desenvolverase un cronograma de actividade a partires do 27 de xuño

– Rede Ou (04-06-2016. Punxín).Mandouse a acta, que será reenviada pola rolda.

– Apoio manifesto abrindo fronteiras.

: OUeC asistiu a 2 das 3 reunións realizadas . Lugo e Ourense farán a manifestación programada para toda Galiza o luns 20 en lugar do domingo.

– Outros.Chegou unha convocatoria para crear Marea na Cañiza

1.6. Coordinación.

– Reunión Institucional – Extitucional.

O pasado xoves, día 16 de xuño, tivo lugar a primeira reunión Institucional-Extitucional na que se fixou a estrutura e as reunións periódicas os 1º e 3º luns posteriores a cada pleno. Crearase unha canle Telegram interna, conformada polas persoas activas en OUeC, para comunicación e solicitude de participación en aqueles actos nos que sexa convidada OUeC. A natureza destas reunión será aberta con función de debate e estratexia política.

https://titanpad.com/Nkp4rkmkDN

1.7. Legal, Finanzas e Loxística

Últimas compras realizadas: o equipo de megafonía portátil e o taboleiro. Este último será entregado ao Grándola , xa que por razóns climatolóxicas o que no seu momento lle fora prestado a OUeC quedou deteriorado.

Con respecto ao tema da Web, estase pendente de obter os datos da persoa de contacto con Saramaganta. Foi adquirido o dominio ourenseencomun.gal

1.8. GT Aniversario.

Avaliación positiva e parabéns ao traballo audiovisual realizado polo autor dos videos. Botouse en falla unha maior participación e debate por parte do público asistente. Outra crítica é a relativa ao solapamento de varios actos de interese para OUeC nese día.

2. Varios

– Proposta de modificación do documento de Toma de Decisións en base ás propostas realizadas no Repensar. Toda a información no seguinte enlace
– Proposta de modificación do protocolo de Asemblea aberta á cidadanía. Info no seguinte enlace: https://titanpad.com/1wuvP9A9Bv

Na primeira quincena de setembro farase unha Asemblea monográfica sobre o tema á que se levarán as dúas propostas máis os documentos que xurdan da análise que un grupo (en principio composto por Javier, Sharly e José Antonio) realizará da documentación derivada do proceso do Repensar

– Evolución dos feitos nestas semanas arredor do tema das confluencias e en particular do encontro do día 7 das mareas en común e do día 15 de en marea, por unha beira, e por outra, a convocatoria dunhas eleccións xerais para o próximo mes.

– Creación do GT Mareas en Común. Xa se decidira nunha Asemblea anterior desbotar esta iniciativa

– Proposta: actividades de verán- organización eventos con Escua

ver a viabilidade de realizar alguna actividade.

– Proposta: adiar próxima AeC ordinaria a setembro. En agosto non haberá Asemblea ordinaria e a de xullo quedará a criterio de Coordinación, que non se realizará de non existir contidos suficientes


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MARTES 31 DE MAIO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta pdf: acta_asemblea_160531

Data: Martes 31/05/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 03/06/2016:
-> PARTE ORGÁNICA
1. aprobación actas sesións ord. e extra do 6 e do 30 maio (sorteo público eleccións) respectivamente
2. toma de posesión da concelleria Mª del mar fdez de D.O.
3. posta en coñecemento das resolucións ditadas desde a celebración do último pleno
4. posta en coñecemento acordo XGL 19 de maio, de modificación delegación de competencias
5. posta en coñecemento informe Tesourería periodo medio de pago abril 2016: 26,62 días
6. PARTE RESOLUTIVA
6.1 resolución do expediente de honra a favor de marcos valcárcel
6.2 expediente modificación de créditos 1P-2016
6.3 expediente de recoñecementos extraxudicial 1P-2016
6.4 expediente de modificación de créditos, modalidade créditos extra 2P-2016
6.5 Mocións:
 • OUeC: Que a veciñanza dos barrios de Canedo e Beiro teñan dereito a participar no Programa de rehabilitación de vivendas nos Camiños de Santiago. Programa de fomento da rexeneración e renovación urbanas. Plan estatal 2013-2016 promovido e xestionado pola Xunta de Galicia e o Instituto Galego da Vivenda e Solo: https://www.dropbox.com/s/ucifk4t0ovuanez/subvcaminho.pdf?dl=0
7. Mocións de urxencia
8. Parte de información, impulso e control: rogos e preguntas
2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
Para sumarse aos grupos de Telegram:
en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w
en materia de benestar social e persoal: https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g
en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA
en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g
sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg
en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ
en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA
– Outros temas:
Xornada monográfica COB
 • Moción do PSOE sobre o mantemento ou aumento da asignación económica nos orzamentos de 2016 en materia de política social.
1) Recórdanse os gastos (soldo do alcalde, pago de facturas, gastos dos grupos municipais, COB…) e as actuacións (programa de apoion socioeducativo…) do concello.
2) Cómpre a continuidade dos programas sinalados na moción.
3) En canto as facturas de Cáritas, xa están pagadas as do 2014. As facturas do 2015 e 2016 non están pagadas porque faltan as xustificcións de gastos por parte de Cáritas.
4) Debemos sacar a relucir as contradicións do PSOE en canto a esta moción.
(Voto a favor)
 • Moción de DO na que se propoñen medidas para controlar a contaminación das cabichas de tabaco.
1) Os acordos da moción son asumibles por OuenC.
2) Se a moción obriga a cambiar algo da recollida de lixo, podería incrementar os gastos?
3) Sinálase o carácter e finalidade positivos da moción.
(Voto a favor)
 • Moción de DO para a eliminación de pintadas en Ourense.
1) A moción pide sancións máis duras, maior limpeza e o uso de pinturas antivandálicas.
2) Sinálase o carácter destrutivo da moción.
3) A moción non diferencia entre a pintada vandálica e a expresión artística da rúa. Sería posible unha enmenda para aclarar esta diferencia?
4) É complicado enmendar esta moción.
5) Xa existe unha normativa actual con respecto á problemática das pintadas vandálicas.
6) O Concello ten programas de pintura de spray.
7) as medidas da moción deberían ser máis construtivas.
(Voto en contra)
 • Moción do PSOE para a construción dun parque público na zona da antiga estación buses no barrio de O Pino.
(Voto a favor)
 • Moción do PSOE para promover unha educación pública libre de acoso transfóbico e homofóbico no concello de Ourense.
(Voto a favor)
 • Moción de DO para o redeseño da política de gasto en medios de comunicación do Concello.
1) existe un despilfarro evidente en exemplares de xornais.
2) Cómpre comprobar os gastos dos grupos municipais permitidos neste ámbito.
(Voto a favor)
 • Moción de OuenC para denunciar as políticas migratorias da UE.
 • Moción de OuenC para facer publicos os contratos menores (< 18.000 € por servizo e < 50.000 € por obra), publicitar as ofertas recibidas e facer público a totalidade das facturas pagadas e as que faltan por pagar.
 • Moción de OuenC para inventariar o Camiño de Santiago por Quintela e Castro de Beiro para que a veciñanza teña acceso ás axudas de rehabilitación de vivendas no Camiño de Santiago.
ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MARTES 18 DE MAIO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta en pdf: acta_asemblea_160518

Data: Mércores 18/05/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 20h15
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

 1. Información das Áreas:

1.1. Apertura

– Encontro ca Marea en Común
Último encontro 7 de Maio en Ames. Este encontro forma parte do momento constituinte, concretamente a Marea Baixa.

Crease o Comité Electoral e o Grupo de Interlocución, reunense os grupos de traballo e presentanse os formularios para os documentos a debate (Primarias, Forma de goberno, Código Ético,Organización interna)

– Encontro con En Marea
Espazo de construción e non confrontación. A reflexión ía na liña de crear unha alternativa de ruptura para o próximo proceso electoral (Autonómicas). Analízase de forma crítica as eivas de EnMarea, sobretodo na democracia interna. Pero valorase o refrendo cidadán nas elección do 20D.

Búscase a horizontalidade no proceso, democratizar a mesa coordinadora.

– RedeOU

Trasládase a crítica que non se rulou a última acta da redeOu e contéstase que non hai acta. Acórdase cumplir cos nosos procedementos e trasladar sempre un documento de acordos de cada unha desas xuntanzas.

1.2. Legal, Finanzas e Loxística

Estanse saldando as contas cos microcréditos.

Sigue adiante toda a documentación relativa ao cambio de directiva do partido instrumental.

Coméntase que hai cuestións relativas ao Espazo en Común que coordinar coas persoas encargadas do espazo

1.3. Comunicación

Non existe estructura do grupo

Auditoría da web. A estructura da web está ben, pero sería interesante cambiar a imaxe e valorar outro dominio.Comparativa de inteacción nas redes con respecto a outros grupos políticos. Fálase da posibilidade de introducir anuncios en facebook, pero xa se traslada unha visión negativa desa posibilidade. Posibilidades de trasladar estes estudios polos grupos de telegram.

Vinilo para a porta, presentanse opcións.

Aniversario:

Non hai coordinación do grupo de espazo en común para realizar a festa de aniversario. Crese que esa descoordinación pasa pola desconexión entre institucional e extitucional.

Mellor que unha festa podemos reformular nun chamamento cidadán. Facendo fincapé no que nos falta.

1.4 Relato e análise

Rematouse o PXOM polos barrios. O PP meteu 103 enmendas, hai que pedir un novo informe de asesoría.

– Próximas accións e encomendas:

2 maneiras de afrontar o proceso (a decidir por asamblea)

 • Construtivo
 • Participativo

Vaise desenvolver unha campaña encamiñada á presentacion da moción PACTO DA AUGA. Necesidade creación GT (pediranse voluntario na próxima asamblea..)

1.5. Espazo en Común

Xa hai un grupo creado.

Obxetivos:

Dinamizar OueC dende dentro e cara fora

Atender as propostas internas e externas para facer actividade no espazo.

– Coordinación actividades: calendario público

Estase avanzando pouco a pouco

– Actividades xa desenvoltas

Valorase que se está usando moito o espacio. Sobre todo internamente (asambleas, encontros…) pero xa se inicia cara a fora (portea campaña a Siria)

– Outros

Farase un formulario para poder usar o Espazo.

Tamén se trasladan disponibles para axudar na Festa-Aniversario

Hai inventario do material que está no Espazo, pero falta material que se usou en campaña e non se sabe onde está.

1.6. Coordinación

Falouse sobre espazo, bases de datos acordadas no repensar. E valorouse as xuntanzas de extitucional e institucional.

– Establecemento de como actuar ante documentos enviados externamente para o posicionamento de OUeC

– Necesidade de socializar determinados correos que chegan de forma específica aos responsables de áreas (participación de OUeC en En Marea)

– Adherirnos á REde Galega en APoio ás Persoas Refuxiadas: #RedeGalegaenApoioásPersoasRefuxiadas:

acaba de nacer esta rede q está intergrada polos colectivos q constan ao final do enlace

2. Varios

– Proposta de modificación do documento de Toma de Decisións en base ás propostas realizadas no Repensar. Toda a información no seguinte enlace

– Creación do GT Mareas en Común

Proponse un GT para traballar en En Marea: Enténdese que non contestaron a carta que lle enviamos e polo tanto ata que nos resposten non imos dar máis pasos adiante.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: MARTES 3 DE MAIO DO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descarga acta en pdf: acta_asemblea_160503

Data: Martes 03/05/2016
Lugar: Espazo en Común – As Burgas
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 06/05/2016:

-> PARTE ORGÁNICA

  • Aprobación acta sesión ordinaria 1 de abril e extraordinaria do 19 de abril
  • Posta en coñecemento resolucións ditadas dende o último pleno (varios decretos)
  • Posta en coñecemento do informe de Tesourería periodo medio de pago mes de marzo: 24,59 días
-> PARTE RESOLUTIVA

1. Informe anual da comisión de suxestións e reclamacións ano 2015

Resolveronse tres reclamacións e en 2016 non entrou ningunha reclamación nin suxerencia. Non hai ningun funcionario específico que se encargue desta área. Como mínimo habería que visibilizar esta problemática para que a xente o saiba.

2. Aprobación inicial da creación Mesa Local Voluntariado e o seu regulamento

O informe xurídico do Secretario dí que das 14 presentadas hai 3 emendas que non son viables xuridicamente (as relacionadas convocatoria da mesa, proceso toma decisións). Poderíase facer forza pero é mellor poñela en funcionamento que pelexar polas emendas concretas. Sabendo ademais que as mesas reguladoras non están no regulamento.

3. Resolución expediente honra a favor Estanislao Reverter (votación no pleno en hurna)

Será por votación en urna. Tivo 1.000 adhesión (a media é de 800 – 900). Nomear fillo predilecto. Xa se acordou en asemblea o voto a favor que se ratifica.

4. Mocións (*)

 • PSOE. Execución urxente de actuacións de mellora e posta en valor do Parque do Peco no barrio de A Ponte.
 • OUeC. Moción Uso glifosato:
 • PSOE. Instar ao goberno municipal á xestión urxente da cesión do contrato coa empresa Linorsa, mentres non sae o procedemento de contratación do novo concurso e ante a inminente finalización do contrato.
 • PP. Moción Sector lácteo galego:

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w

en materia de benestar social e persoal: https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

– Outros temas:

VIDEO “UN ANO DE OUeC”.Desde eInstitucional estase promovendo a celebración dun ano da chegada ao Concello para visibilizar a nosa actividade dentro da institución (traballo, aforro…). Rolda de prensa para poñernos en valor e a elaboración dun vídeo. Estrea cunha pequena celebración e de rendición de contas.


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: VENRES 29 de ABRIL DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Data: Venres 29/04/2016
Lugar: Ourense Local en Común – As Burgas
Hora de inicio: 19h30
Hora estimada de remate: 21h30

==================================================
ORDE do día
==================================================

Debater e aprobar as suxerencias feitas á proposta de En Marea sobre os principios básicos para articular o funcionamento e recollelos nun Regulamento:
– Débatese da conveniencia de separar o debate do regulamento e o convite á mesa coordinadora.
· Decidimos debatelo por separado
– Entramos a falar da conveniencia de debater un documento, que conten partes que non se partillaron con Ourense en Común (p.ex: Acordo Previo)
· Proponse facer unha enmenda á totalidade do documento na que se quiten as partes relativas ao acordo previo
· Proponse solicitar máis información pero facer aportacións ao documento.
· Proponse anular o proceso porque o rítmo electoral sobrepasouno.
· Enmenda ao proceso.
– Dúbidas:
Hai nova folla de ruta, xa que non imos en tempo?? Cronograma?
Que acordos previos existen? Pódense emendar?
Se EnMarea está destinada para as xerais ou para EnMarea como construción de suxeito político???
Acordo: “enviar un correo coas dúbidas que temos e convidar a falar, reunidas, sentadas nunha mesa. Farase unha proposta de mail que se pasará ao GT coordinación e darase traslado”.
ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MÉRCORES 13 de ABRIL DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar acta: acta_asemblea160413
Data: Mércores 13/04/2016
Lugar: Ourense Local en Común – As Burgas
Hora de inicio: 20:00h
Hora estimada de remate: 21:30h

==================================================
ORDE do día
==================================================

Espazo en Común
– Coordinación actividades: calendario
– Estratexia e dinámicas de funcionamento
– Compra material: vinilo e armario metálico…
Colectivos
– Elaboración base datos
– Outros
Estase elaborando base datos de inicio de cada área e xente que poda axudar con mail, teléfono, etc…
Barrios
– Posta en marcha, nomeamento referente
– Outros
Despois da posta en común do PXOM polos barrios conclúese que son necesarias outras
ferramentas para implementar dinámicas de participación (“barlamento?”).
Necesario tamén é activar outro grupo de barrio como o de A Ponte.

Proponse unha AeC monográfica (ou xornadas) sobre o tema dos barrios para ver que se pode facer. Con accións concretas e dinámicas de grupos indo a onde está a xente. Aínda que tamén cómpre ter en conta que non se poden facer asembleas ou xornadas para todo xa que produce moito desgaste.
GT Repensar OUeC
– Elaborar proposta documento e monográfico sobre “Toma de Decisións”
– Coordinación reunión para a planificación e funcionamento da nova estrutura, con todos os referentes implicados

Necesario buscar alguen para tema barrios.
Elaborar borrador facendo chamamento á colaboración poñendo un marco, por exemplo, os orzamentos participativos.
Toma de decisións en base ao falado no repensar, abrindo emendas.
Tamén está pendente facer unha reunión entre os referentes de todas as áreas para implementar correctamente a estrutura, organización e funcionamiento Repensar.
2. Varios
– Bemposta
Hai un grupo de galegram creado, Benposta en Común.
Reunión do GT xurídico-institucional. Tres liñas de traballo
Concórdase en que, independentemente do pasado, hai que recuperar ese espazo para a cidadanía de Ourense.
– Clases apoio
Explicase o caso, paralización, decisión de doazón, saída en prensa, desmentido do P.P. con respecto á situción, e nova paralización. Fíxose un traballo falando con directores, profesores, pais, etc e a realidade é que non está solucionado. E moi significativo que se paralizase unha vez que se fixo público, o que fai pensar nun boicot do P.P. . Agora xa non hai nada que facer, e as alternativas expostas polo P.P. é esmola.
Debate: podíase facer legalmente unha doazón para unha empresa privada para seguir en centros públicos con estas clases de apoio? Constátase que falando con empresa e profesores non se atopaba atranco ningún e xa hai casos nos que se fixo desta forma. Ademais chegou a realizarse e non houbo problema ata que trascendeu publicamente.
– Pleno extraordinario solicitado por D.O. Asunto AVE+dimisión alcalde:
https://www.dropbox.com/s/4cdp0tkfht0ks2f/Solicitud%20extraordinario%20ABRIL%202016_DO.odt?dl=0
A idea é que, obedecendo ao mandato do repensar, hai un traballo conxunto de oposición. Na última reunión, seguindo coa súa folla de ruta D.O. solicita pleno extraordinario pola mala xestión no tema do AVE. Inténtase pedir un compromiso ao alcalde para cumplir na xestión da entrada do AVE as propostas do noso programa. D.O. presentou as súas. Hai parte na que se coincide e outras que non. Non se pode emendar (non o dispón o Regulamento do concello). O soterramento é practicamente imposible, explícanse as imposibilidades técnicas ademáis do gasto.
O discurso que vai facer é o mesmo que facía o P.P., o cal quere dicir que é unha moción política que serve para atacar ao alcalde. Hai que ter en conta que pedir a dimisión do alcalde non ten incidencia se vai estar outra concelleira do P.P., e non deberáimos entrar ao xogo a D.O. Unha vez expostas as posibilidades de emendas e posturas, acórdase abrir un fio e pospoñer a decisión despois dun periodo de reflexión.
– Outros
Este venres é a cea da república no Liceo, son 20 euros, entrando pola Alameda.
MEMORANDO DE TRANSPARENCIA
En base a este criterio…
…todas as convocatorias de asembleas, tanto daREDE comodos GT,serán compartidas dentro darolda de correo-e.Podendo facerun chamamentoenredes a participar damesma previo contactoco GT de Apertura.
…todas as actas, tanto da REDE como dos GT,seráncompartidasdentro da rolda de correoe.
Ademais unha sfntese dos acordes da mesma e sendatos persoaisserásempre difundida en redese web.
…todas a contabilidadede OeC deberá estar pendurada na web,informando de calquera ingreso ou gasto.
…calquerarelación de OeC con organizaciónspolíticasou colectivossemellantes será pendurada na web xunto cunha síntese dostemas tratadose posibles acordes.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: MARTES 29 de MARZO DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Asemblea en Común Ordinaria Institucional

Descargar acta: ACTA_ASEMBLEA_160329

Data: Martes 29/03/2016

Lugar: Espazo en Común

Hora de inicio: 19:30h

Hora estimada de remate: 21.30h

ORDE DO DÍA

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 01/04/2016:

Acórdase ABSTENCIÓN argumentada na falta de vinculación a Ourense e porque considérase que se visibiliza máis por ser unha referencia do PSOE aínda que co recoñecemento da súa laboura.

REXEITADO EN PLENO

 

– Mocións pleno presentadas por OUeC:

APROBADA EN PLENO

 

-> PARTE ORGÁNICA

  • Aprobación acta sesión ordinaria 4 de marzo
  • Posta en coñecemento resolucións ditadas dende o último pleno
  • Posta en coñecemento do informe de Tesourería periodo medio de pago mes de FEBREIRO: 24,68 días

-> PARTE RESOLUTIVA

  • Incoación expediente de honra a favor de Pedro Zerolo
  • Mocións
  • Mocións de urxencia (prazo: xoves ás 11h)
  • Rogos
  • Preguntas

 

– Mocións pleno presentadas por PSOE e Democracia Ourensana:

PSOE:

VÓTASE POR PUNTOS: PUNTO 1 A FAVOR; PUNTO 2 EN CONTRA; PUNTO 3 A FAVOR

APROBADA EN PLENO

VÓTASE A FAVOR

APROBADA EN PLENO

VÓTASE EN CONTRA

APROBADA EN PLENO

DEMOCRACIA OURENSANA:

EMENDA solicitando explicacións en comparecencia pública. Se o PP vota en contra, vótase que si á dimisión, en caso de que o PP votase a favor da emenda o sentido do voto dependerá das explicacións de Araújo no pleno.APROBADA EN PLENO

VÓTASE A FAVORAPROBADA EN PLENO

APROBADA EN PLENO

 

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

Para sumarse aos grupos de Telegram:

en materia de urbanismo e vivenda: https://telegram.me/joinchat/AEzksQJPxOIhB2r7Wdak1w

en materia de benestar social e persoal: https://telegram.me/joinchat/AEzksQGJREqGH1xJZPLA8g

en materia de facenda e servizos xerais: https://telegram.me/joinchat/AEzksQIdaCpYFjzvdVmoiA

en materia de educación, cultura, turismo e termalismo: https://telegram.me/joinchat/AEzksQBG4i3zcSZdXFTT1g

sobre o Consello Municipal de Deportes: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHveRCq3OtwQgUFqg

en materia de comercio, promoción económica e emprego: https://telegram.me/joinchat/AEzksQEM84njsCno83kepQ

en materia de infraestruturas, medio ambiente ou participación cidadá: https://telegram.me/joinchat/AEzksQHHsI9Vf0rmAbxzeA

– Outros temas:

Artigo publicado en La Voz de Galicia sobre a doazón de OUeC ao proxecto “Apoio escolar” – ter en conta a experiencia cos seus pros e contras por se hai outra situación similar respecto ás doazóns de OUeC a un proxecto deste tipo.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MÉRCORES 16 de MARZO DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

pizarra photo_2016-03-21_14-31-37

Descargar a acta en pdf: acta asemblea_160316

Datos: Mércores 16/03/2016

Lugar: Ourense Local en Común – As Burgas

Hora de inicio: 20:30h

Hora Estimada de remate: 22h

Orde do día e acta en liña: https://titanpad.com/bcB13r5miR

ORDE DO DÍA

==================================================

 

1. Información dos Grupos de Traballo:

1.1.Grupo Apertura

– Noméase referente ou responsable de Apertura

– Encontro das mareas en Ourense

En fase de elaboración do documento que defina as Mareas- Encontros con coletivos e organizacións

– Subdelegado do Goberno: https://titanpad.com/YMpBRUDo5n

– Reunión colectivo polas clases de apoio: Asembles Extraordinaria do xoves 10:https://titanpad.com/wZjpqGi82U

– Outros

Reunión con D.O. e P.S.G. como apoio a institucional: http://ourenseencomun.gal/transparencia/actas-xuntanzas/

1.2. Grupo Legal, Finanzas e Loxística

– Noméase novo referente ou responsable

– Situación das contas. Está na rede.
– Solicitude de traballos a profesionais: comunicación, PXOM….

– Solicitudes de aportacións económicas a accións externas

Protocolo a seguir: Solicitude con memoria e orzamento, legal estuda a viabilidade economica e a leva a AeC para que decida. No caso das urxentes o mesmo sistema con convocatoria de AeC extraordinaria.

– Cambio Xunta Directiva

Queda como presidente José Antonio, Javi e Antía (tesoureira e secretaría) quedando a cuarta persoa a decisión de legal. Cambiarase o domicilio social ao local.

– Varios

– Informe da reunión coa empresa +Escola21

1.3. Comunicación

– Non hai novo referente ou responsable (falarase coa persoa á que se contraten os servizos de comunicación OUeC)

1.4. Mediación

– Encomendas pendentes: monográfica sobre a toma de decisións. Para a Coordinación

Queda desfeito o GT.

1.5 Relato a Análise

– Continúa o mesmo responsable

– Encomendas pendentes: TTIP, PXOM e orzamentos.

1.6. GT Local

– Situación das obras e compras pendentes.
Dáse por pechado, só quedan os separadores e vinilo.

– Outros

Ordenador para quen non ten acceso e para cando se consiga abrir o local.

Desfacer o grupo

1.7. GT Repensar OUeC

– Presentación documento final e aprobación

Raúl Piñeiro aceptou ser enlace para o GT Local

– Outros

Desfacer o grupo

2. Varios

– 14/03/2016: colaboración coa asociación en OU de http://www.portabebesparasiria.es/es/inicio cedendo o Espazo como lugar de almacenamento das doazóns.

– 16/03/2016: reunión co herpetólogo caso verificación estado animais/exposición de reptiles en Expourense. Pendente asistencia e elaboración de informe.

– Recordatorio de dinámica

MEMORANDO DE TRANSPAR ENCIA

En base a este criterio…

…todas as convocatorias de asembleas, tanto daREDE comodos GT,serán compartidas dentro darolda de correo-e.Podendo facerun chamamentoenredes a participar damesma previo contactoco GT de Apertura.

 

…todas as actas, tanto da REDE como dos GT,seráncompartidasdentro da rolda de correo-e.Ademais unha sfntese dos acordes da mesma e sendatos persoaisserásempre difundida en redese web.

…todas a contabilidadede OeC deberá estar pendurada na web,informando de calquera ingreso ougasto.

…calquerarelación de OeC con organizaciónspolíticasou colectivossemellantes será pendurada na web xunto cunha síntese dostemas tratadose posibles acordes.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: MARTES 1 de MARZO DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

photo_2016-03-04_08-30-42

Descargar a acta en pdf: acta_asemblea_160301

Data: 1 de marzo do 2016

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

ORDE DO DÍA:

1.) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 04/03/2016:

– Mocións pleno presentadas por OUeC:

• BENPOSTA: https://www.dropbox.com/s/xrtyp4cqpfob8an/benposta.pdf?dl=0
• NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA: https://www.dropbox.com/s/5tx32g4m6tvihud/Normalizaci%C3%B3n%20ling%C3%BC%C3%ADstica.pdf?dl=0
• PARLAMENTO DA INFANCIA: https://www.dropbox.com/s/h86ipa6nlffwg7p/Parlamento%20da%20Infancia.pdf?dl=0

– Orde do día do pleno do venres 04/03/2016:

-> PARTE ORGÁNICA
• Aprobación actas dos días 5 (pleno ordinario) e 8 de febreiro (pleno extraordinario:reprobación)
• Posta en coñecemento resolucións ditadas dende a celebración do último pleno
• Posta en coñecemento informe Tesourería correspondente mes xaneiro: 20,02 días
• Posta en coñecemento reparos
Que é un reparo: Cando o secretario bloquea o pago de facturas e o alcalde terá que levantar o pago para o
pago da mesma. Aclara que neste punto non se pode intervir
Exemplos de reparos que se repiten como o da estación de servicios de Pérez Rumbao.
O tema dos reparo de Xardinería hai que investigalo e o da Región tamén. En relación cos reparos de Pérez
Rumbao habería que presentar unha moción para que saíse a concurso público o abastecemento de gasolina.

-> PARTE RESOLUTIVA
• Aprobación definitiva Ordenanza tenencia de animais potencialmente perigosos
• Mocións dos GM
• Declaración institucional pola defensa dos empregados afectados polo ERE de Tragsa e Tragsatec: https://www.dropbox.com/s/vz46gawowcb17g5/Declaraci%C3%B3n
%20Institucional%20Apoio%20Despidos%20TRAGSA%20e%20TRAGSATEC.odt?dl=0
• Mocións de urxencia (prazo: xoves ás 11h)
• Rogos
• Preguntas

Unicamente citar a exposición de reptis, xa que supostamente Ourense é un concello no que se aprobou por mocion que é un concello libre de maltrato animal, pero non saiu adiante nunha ordenanza polo que xurídicamente o Concello non o pode prohibir. Posibilidade de que o alcalde faga ordenanzas.

· MOCIÓNS:

• PSOE

• LINORSA: https://www.dropbox.com/s/7ytp0vm9lhlbgr2/Moci%C3%B3n%20PSOE
%20Pleno%20Marzo%20-%20Impagos%20Traballadores%20LINORSA.pdf?dl=0
• RAMPA TARAMANCOS: https://www.dropbox.com/s/vc2jujsvmkm183i/Moci
%C3%B3n%20PSOE%20Pleno%20Marzo%20-%20Soluci%C3%B3ns
%20Accesibilidade%20Avil%C3%A9s%20de%20Taramancos.pdf?dl=0
• TRANSPORTE
METROPOLITANO:https://www.dropbox.com/s/ho80egavw24u84a/MOCION%20PSOE%20Pleno%20Marzo%20-20Transporte%20Metropolitano.pdf?dl=0

• D.O.

• CONTENEDORES SOTERRADOS: https://www.dropbox.com/s/juedy2szqhnc116/MOCI%C3%93N_DO_2.pdf?dl=0
• CENTRO DE ESPECIAL MIÑO DE VELLE: https://www.dropbox.com/s/hp8r2e3rujoyug4/MOCI%C3%93N_DO_3.pdf?
dl=0
• COMISIÓN AVE: https://www.dropbox.com/s/m5ejsrc2swpj4et/MOCI
%C3%93N_DO.pdf?dl=0

2.) Dáse conta da actividade do GT Institucional:
– Xuntas de Área e Consellos:
Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:
https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0
– Outros temas:
– Referendo asembleario relacións supramunicipais:
*Marea Pontevedra: encontro mobilidade + enlaces
*Provincia:
– Transporte Metropolitano
– Oposición construtiva
*Marea Atlántica: permeabilidade e alternativas
Establecéronse contactos para mellorar o transporte metropolitano e reunirse con Marea Atlántica (A Coruña)
3. Próximas asembleas e cronograma:
Asemblea en Común ordinaria:
Semana do 14 ó 18 de Marzo
Sendo as 21:05 dáse por rematada a asemblea.semblea.


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MÉRCORES 17 de FEBREIRO DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar a acta en pdf: acta_asemblea_160217

Data: 17 de febreiro do 2016

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

ORDE DO DÍA

1. Información dos Grupos de Traballo:
1.1.Grupo Apertura
– Encontro das mareas na Pobra:
Foi convocado polas Mareas Municipalistas. Era pór enriba da mesa conclusións da Estrada. Houbo debate
sobre o que se quería que fose a marea galega. Puxéronse as conclusións en común a referendo. Decidiuse
que había que dar un paso máis e dividiuse o traballo por grupos de cara a crear un movemento de mareas
galego. OUeC introduciu representantes en determinados grupos como territorio, recurso ou primarias. A
próxima xuntanza farase en Lugo o 21 de febreiro.
1.2. Grupo Legal, Finanzas e Loxística
– Situación das contas. Novidades
Hai 12.223 euros e falta por comprar un vinilo e un armario.
1.3. Comunicación
– Encomendas pendentes
O grupo de comunicación é o que está máis desamparado e hai tarefas que non se poden adiar. Institucional
ten urxencia na comunicación. Poderíamos contar cunha persoa de xeito inminente.
Proposta de reactivar o grupo de produción da campaña.
1.4. Mediación
– Encomendas pendentes
Sobre a toma de decisións. Proponse que mediación se encargue de organizar unhas xornadas (unha
monográfica).
1.5 Relato a análise
– Encomendas pendentes
Só queda os orzamentos.
1.6. GT Local
– Situación das obras
Haberá que arreglar a persiana. Está todo rematado.
1.7. GT Repensar OUeC
– Traballos pendentes. Presentación documento emendas do repensar:
https://drive.google.com/file/d/0B9tE1aM0mZNCSnVwR1ZaYmYwcHM/view?usp=sharing

2. Varios
– Convocatoria da plataforma de ourense anti-ttip con grupos políticos
Finais de marzo ata mediados de abril principios de maio é cando se intentaría meter todas as mocións.
MEMORANDO DE TRANSPAR ENCIA
En base a este criterio…
…todas as convocatorias de asembleas, tanto da REDE como dos GT,serán compartidas dentro da rolda de
correo-e.Podendo facer un chamamento enr edes a participar da mesma previo contacto co GT de Apertura.
…todas as actas, tanto da REDE como dos GT,serán compartidas dentro da rolda de correo-e.Ademais unha
sfntese dos acordes da mesma e sen datos persoais será sempre difundida en redes e web.
…todas a contabilidade de OUeC deberá estar pendurada na web,informando de calquera ingreso ou gasto.
…calquera relación de OUeC con organizacións políticas ou colectivos semellantes será pendurada na web
xunto cunha síntese dos temas tratándose posibles acordes.
Dáse por finalizada a asemblea ás 21 H.
Acórdase convocar a vindeira asamblea na semana do 14 ao 18 de marzo.


ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA INSTITUCIONAL: MARTES 2 de FEBREIRO DE 2016 – ESPAZO EN COMÚN

photo_2016-02-03_12-54-52

Descargar a acta en pdf: acta-asemblea_160202

Data: 2 de febreiro do 2016

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

________________________________

 1. Ratificación carácter de urxencia da convocatoria:

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de febreiro para o venres 05/02/2016 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario. Ratifícase a urxencia por unanimidad

Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 05/02/2016:

2.1- Mocións pleno presentadas por OUeC:

Preséntase por parte do GT Institucional as diferentes mocións presentadas en pleno despois do proceso de reflexión e referendo en base ao protocolo e as ferramentas acordadas en asembleas anteriores.

Proposta de creación dun Buzón semellante ao do Partido X: https://xnet-x.net/es/buzon-xnet/ para posibles filtracións futuras e avanzar na loita contra a corrupción.

2.2- Orde do día do pleno do venres 05/02/2016:

-> Parte orgánica:

 1. Posta en coñecemento informe Tesourería sobre o periodo medio de pago correpsondente oa mes de decembro 2015

 2. 2. Posta en coñecemento do informe trimestral de Tesouraría de facturas sen tramitar 4º trimestre

  O Partido Popular conseguíu rebaixar dende próximo os 50 días incumprindo prazos aos 13 días actuais.

-> Parte resolutiva:

– Mocións PSdeG-PSOE

1. Solicitude de información sobre a venta do Mosteiro de santa Comba de Naves:

https://dl.dropboxusercontent.com/u/7415980/MOCION%20PSOE%20Pleno%20Febreiro%20-%20Mosteiro%20de%20Santa%20Comba%20de%20Naves.pdf

2. Paralización do proceso de licitación do proxecto para a nova estación de autobuses:

– Xuntas de Área e Consellos:

Actas accesibles mediante web no apartado TRANSPARENCIA ou na URL:

4. Próximas asembleas e cronograma:

Asemblea ordinaria: semana do 15 ao 19 de febreiro

Repensar OUeC: 13 de febreiro

ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: XOVES 21 de XANEIRO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar a acta en pdf: acta_asemblea_160121

Data: 21 de xaneiro do 2016

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

ORDE DO DÍA

Ratificación carácter de urxencia da convocatoria.
Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.
O luns 21 de xaneiro do 2016 ás 19:53 h dáse por iniciada a Asemblea extraordinaria.
Apróbase a urxencia da asamblea.
Información dos Grupos de Traballo:
1.1.Grupo Apertura
– Encontro das mareas na Estrada
Reuníronse máis de 150 persoas de corenta organizacións. Fixeron unha enquisa sobre motivos da presenza, necesidade e pasos a seguir. Comprometéronse a facer un resumo das mesas de traballo. Houbo unha posta en común e unha quenda de palabras. Houbo un compromiso para a organización da seguinte, aínda que sen data. Falou sobre o Encontro por unha Marea pero sen concretar, ata o momento, nada. Hai un dropobox con máis info. Falouse de que a confluencia para as galegas debería pasar por ese espazo pero sen concretar.
– Encontro Redes en Toén
É un espazo en construción e intercambio de experiencias . Estruturouse unha minicoordinadora. Hai unha grande diversidade ideolóxica.
1.2. Grupo Legal, Finanzas e Loxística
– Situación das contas
Vaise pedir o proxector e estase esperando o ingreso da subvención para realizar o pago de microcréditos. A administración non publicou no BOE. Hai ata Maio para devolvelo. Ingresouse o diñeiro deste trimestre na conta do Grupo Municipal
Hai uns 9 000€ na conta.
– Estado actual das doazóns
Pendentes de ingreso – resposta GT Legal. En que conta e canto ingresar en cada conta?
1.3. Comunicación
– Encomendas pendentes
Problemas co fío da rolda de cidadanía. Transmitido a Bruzos (saramaganta)
1.4 Relato a análise
-RECORDATORIO LOOMIO!!!
O loomio está suxeito a uns prazos. A semana antes pecha para poder dar tempo ao GTI de preparar as mocións.
-Orzamentos 2016 , adiados ( mes de Marzo??)
Non se van a aprobar en pleno se non en xunta de área.
Falouse de camiñar os barrios. A experiencia en Santa Teresita foi de que había pouca xente. Hai que facer traballo previo tanto en cartelería como en presenza física.
Un dos marcos de traballo ían ser o PXOM e os orzamentos. Estes últimos non se aproban coa RPT. Sen aprobala non se poden validar os orzamentos. O próximo martes hai xunta de voceiros e o punto 2 é o de orzamento.
Ademais de empapelar precisas xuntar con persoas claves en cada barrio. Pódese facer o traballo a través das A.VV. e falar coa directiva e levar tamén propostas.
Hai unha federación que agrupa as A.VV. do rural e empregala como transmisores. Proponse facer un tipo enquisa propondo unha asemblea.
1.5. GT Local
– Situación das obras
Pouca participación no local. O local está pintado. O luns veñen a pór o pladur para ter un almacén para os obxectos de valor. está o mobiliario comprado. Compráronse cadeiras. Esperan ter todo para principios de febreiro.
– Compras pendentes
Vaise traer máis material e mobiliario. A idea é poder recoller todo para os actos. Falta un armario de metal.
Falouse de varias opcións para quentar o local. Electricidade pero non se sabe se vai aguantar a instalación.
Valorouse un estufa de bombona.
As ventilacións non permiten meter estufas de pellet.
Queda pintar a ventá de afora.
1.6. GT Repensar OUeC
– Data das xornadas
Proponse como día da xornada o sábado 13 de febreiro. Convocatoria ás 9:30 ata as 2. Con xantar. Pola tarde 16:30 a 20:30 haberá unha posta en común das diferentes mesas e unha presentación da proposta do grupo, discusión, acordo.
Se se aproba comezamos xa coa difusión.
10 días de antelación para poder modificar documentos. Estrutua e plano estretéxico e os constituíntes que se deberían modificar a través do novo plano estratéxico.
Enviaríanse ata tres días antes.
NA XORNADA
Pola mañá: recóllense opinións in situ
Pola tarde: trataranse as enmendas enviadas.
Hai consenso
1.7. Varios
Falouse que se ia facer un curso para os que non son hábiles en novas tecnoloxías. Iso crea problemas internos. Pregunta que cando se fan as xornadas.
Péchase a sesión ás 21:08 H
Fíxase a próxima asemblea para despois de “Repensar OUeC”. Semana do 15 ao 19 de febreiro.


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: LUNS 4 de XANEIRO 2016 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar a acta en pdf: acta_asemblea_extraordinaria_160104

Data: 4 de xaneiro do 2016

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

________________________________

 1. Ratificación carácter de urxencia da convocatoria: Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de decembro para o venres 08/01/2016 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario.Ratifícase a urxencia por unanimidade.
 2. Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 08/01/2016:

– Mocións pleno presentadas por OUeC: As tres mocións presentadas en pleno, o argumentario e emendas poden consultarse nesta ligazón: http://www.ourense.es/portalOurense/fdes_d4_v1.jsp?contenido=14645&tipo=6&nivel=1400&language=gl&codMenu=231&codMenuPrimerNivel=1&codMenuSegundoNivel=81

 1. Varios:

– Xornada Repensar: queda adiada a asemblea monográfica para a primeira quincena de febreiro

– Rede de cooperación de OUeC. Enlace á proposta modificada: https://titanpad.com/PC30jIsVq4

 1. Próxima asamblea:Semana do 18 ao 22 de xaneiro
ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 1 de DECEMBRO de 2015 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar a acta en pdf: 15-12-01_asemblea-extraordinaria

Data: 1 de decembro 2015

Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

Hora: 19.30h.

________________________________

1) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria:

Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de decembro para o venres 04/12/2015 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario. Ratifícase a urxencia por unanimidade.

2) Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 04/12/2015:


ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: LUNS 23 de NOVEMBRO de 2015 – ESPAZO EN COMÚN

Descargar a acta en pdf: 15-11-23_acta-asemblea

Data: Luns 23 de novembro de 2015
Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)
Hora: 20h

ÚNICO PUNTO DA ORDE DO DÍA:
Posicionamento e participación OUeC próximas citas electorais

 • Votación:Proposta 1: Apoio á candidatura En Marea sen crítica de ningún tipo ao modo de
  confección de lista e programa.
  Primeira volta: 64% a favor, 23% en contra e 13% de abstención.
  Ao non acadar os 2/3 da asemblea a proposta decae.Proposta 2: Apoio á candidatura En Marea pero afondando nos matices da mesma.
  Primeira volta: 5% a favor, 63% en contra e 32% de abstención.
  Ao non acadar os 2/3 da asemblea a proposta decae.Proposta 3: Non apoio á candidatura.
  Primeira volta: 18% a favor, 64% en contra e 18% de abstención.
  Ao non acadar os 2/3 da asemblea a proposta decae.Ao non acadar ningunha das tres propostas os 2/3 requiridos en base aos documentos que rexen a toma de decisións en OUeC (documento estrutura organizativa) procédese a votar a urxencia do posicionamento: 80% de votos a favor da urxencia, 10% en contra e 10% de abstención.Consensuada a urxencia da decisión a tomar deberían votarse as tres propostas por separado, sendo aquela máis votada a decisión referendada por maioría simple. Procurando conseguir o maior referendo posible preséntase unha proposta transaccional entre a 1ª e 2ª formulada en base os acordos presentes no comunicado inferior e fundamentada na crítica e autocrítica. Sométese a consenso que é bloqueado por un 14% da asemblea, feito que obriga a unha nova votación:
  Primeira volta: 72% a favor, 14% en contra e 14% de abstención.Ao acadar os 2/3 da asemblea a proposta é aprobada. Consulta nesta ligazón o comunicado definitivo: http://issuu.com/ourenseencomun/docs/comunicado_ouec_24-11-2015
 • ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MÉRCORES 18 de NOVEMBRO de 2015 – ESPAZO EN COMÚN
  Descargar a
 • acta en pdf: 15-11-18_acta-asembleaASEMBLEA_EXTRA_151123Data: Mércores 18 de novembro de 2015
  Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)
  Hora: 20h0) Espazo en Común:
  Dáse conta do estado actual das obras. Existe unha lista de demandas de material
  e o equipo de traballo solicita que se valore novamente a proposta de pulir o chan
  polo elevado custo e a funcionalidade do mesmo.
  1) Informe dos grupos de traballo:GT APERTURA:
  •Encontros de Barrio:
  Infórmase do avance do GB A Ponte, como único grupo de barrio autónomo. A
  previsión de accións será un achegamento aos comerciantes mediante un
  procedemento en tres fases.
  •Rede OU:
  Dáse conta da constitución definitiva da Rede de Candidaturas Veciñais da
  Provincia de Ourense en base ao documento fundacional nos termos acordados na
  anterior asemblea asinada a 14 de novembro.
  GT LEGAL, FINANZAS E LOXÍSTICA:
  •Dáse conta da necesaria actualización web e lánzase tal encomenda ao GT
  Comunicación
  •Preséntase o estado de doazóns das concelleiras con dedicación parcial en base
  aos termos acordados en anteriores asembleas
  •Infórmase da actualización do cumprimento do código ético para salarios das
  concelleiras despois dos novos datos da AEAT que actúan como marco do cálculo:
  http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/mercado/2014/jrubikf69537cebc6ad98b95efdb754fd95048be88361d0.html
  •Outros temas:
  En proceso de instalación R no Espazo en Común.
  Faise un chamamento para compras conscientes sendo sempre
  prioritario o comercio local
  GT MEDIACIÓN:
  •Adiada Xornada formativa sobre mecanismos de participación OUeC ata que o
  local teña as características óptimas para a súa celebración.
  GT RELATO E ANÁLISE:
  •Faise un recordatorio ferramenta participación Loomio para debater as mocións e
  iniciativas
  •Infórmase dos avances sectoriais:
  En materia de orzamentos o cronograma albiscado pasa por unha
  aprobación do teito de gasto en decembro e a súa negociación e aprobación
  a comezos de 2016
  PXOM: constituída comisión de seguimento (todos os xoves ás 11h)
  GT COMUNICACIÓN:
  •problemática coa canle de Telegram que deberá ser solucionado polo GT
  Comunicación
  •actividade limitada ata xornada monográfica xaneiro para definir estratexia
  GT COORDINACIÓN:
  – Sen novas
 • GT INSTITUCIONAL
  – Dará conta do seu traballo na asemblea extraordinaria 1 decembro

  2) Outros:
  •Avance Asemblea Plenaria A Cidade dos Comúns (xaneiro 2016).
  Dáse conta das diferentes iniciativas dende a anterior asemblea:
  1º) Tronada de ideas: https://titanpad.com/re-pensamentos-sobre-OUeC
  2º) Enquisa online:http://ourenseencomun.gal/pensando-ourense-en-comun
  • Dáse conta da “Acción directa”: https://ninundiamais.wordpress.com/
  • Dáse conta da Campaña Marcha Mundial da Muller a propósito do Caso
  Baltar. Encoméndase ao GT Relato e Análise sumarse e dar apoio a iniciativas.
  Asemade o GT Legal e Finanzas estudará a posibilidade de que OUeC se
  presente no caso como acusación particular. Por último o GT Apertura fará un
  chamamento para un posicionamento e acción conxunta da REDE. Todas estas
  encomendas son referendadas pola asemblea e contarán co seu apoio.
  •Proposta organizativa: Creación e posta en funcionamento do Grupo de traballo
  no ámbito supramunicipal GT Cooperación de OueC. Proposta que queda adiada
  ata xornada monográfica de xaneiro.
  •Posicionamento e participación OUeC próximas citas electorais: VÍDEO

  3) Próxima asemblea ordinaria:
  Levántase a sesión ás 23:00h sen acordo nin posicionamento polo que convócase
  asemblea extraordinaria monográfica para o 23/11/2015


  ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 3 de NOVEMBRO de 2015 – ESPAZO EN COMÚN

  Descargar a acta en pdf: 2015-11-03 Acta asemblea

  asemblea_extraordinaria_151103

  Data: Martes 3 de novembro 2015

  Lugar: Espazo en Común (As Burgas, 8)

  Hora: 19.30h

  ________________________________

  1) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria:

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de novembro para o venres 06/11/2015 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario.

  Ratifícase a urxencia por unanimidade.

  2) Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 06/11/2015:

  As tres mocións presentadas en pleno, o argumentario e emendas poden consultarse nesta ligazón: http://www.ourense.es/portalOurense/fdes_d4_v1.jsp?contenido=14551&tipo=6&nivel=1400&language=gl&codMenu=231&codMenuPrimerNivel=1&codMenuSegundoNivel=81

  3) Dáse conta da actividade do GT Institucional: Xuntas de Área 03/11/2015:

  Xuntas de Área 03/11/2015:

  Dáse conta brevemente das temáticas avanzadas en cada xunta de área. As actas destas están publicadas na web de OUeC para consulta de calquera interesada. A ferramenta está creada e pode accederse no apartado web/transparencia: https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0

  4) Próxima asemblea:

  • Rede de candidaturas veciñas: 14 novembro
  • Asemblea ordinaria: 18 de novembro

  Levántase a sesión ás 22.00h.


  ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: MÉRCORES 21 de OUTUBRO de 2015 – ESPAZO EN COMÚN

  Descargar a acta en pdf: 2015-10-21_Acta-asemblea

  asemblea_151021

  Data: Mércores 21 de 2015
  Lugar: Espazo en Común (As Burgas)
  Hora: 20h

  ____________________________________________________________

  0) Espazo en Común:

  Dáse conta do estado actual das obras, da necesidade de que se achegue máis xente a axudar, das compras de material para a execución das obras, das humidades e como está prevista a súa solución a conta do propietario.

  Preséntase a posibilidade de acceder a mobiliario usado e cedido por doazón persoal.

  Solicítase a existencia dun espazo pechado de almacenaxe de material, ben mediante obra ou armario con chave.

  1) Informe dos grupos de traballo:

  GT APERTURA:

  • Encontros de barrio:

  Faise unha análise crítica dos fallos na coordinación e difusión do Encontro das Eiroás.

  Infórmase positivamente da xornada a pé de rúa no barrio da Ponte.

  • Texto marco Rede de candidaturas veciñais de Ourense:

  Infórmase do texto proposto na última xuntanza o sábado 17 en Trives á que OUeC estivo convidado e participou activamente. Unha vez analizado decidiuse someter o texto ás posibles emendas que se poidan achegar con respecto, non tanto ao texto na súa totalidade, como a un parágrafo en concreto.

  Esas emendas serán presentadas na xornada que se vai celebrar o próximo 14 de novembro ás 17h en Ourense no Espazo en Común (As Burgas, 8) e que o GT Apertura está organizando. Serán recollidas as propostas ata o venres 13 ás 23.59h para ser presentadas ao día seguinte na xornada mencionada.

  Pode consultarse este texto nesta ligazón: https://titanpad.com/borradortextomarcoredeOU-2

  GT LEGAL, FINANZAS E LOXÍSTICA

  • Infórmase da necesidade de actualizar apartado Financiamento da web OUeC para “facer máis visibles as contas do grupo municipal e o apartado de Doazóns”.
  • Dáse conta da encomenda de redución do % en salario do GT Institucional. O GT Legal e Finanzas presenta a necesidade de reflexionar sobre o destino que se lle dará a eses cartos.

  Proponse, aínda que sen consenso, crear unha listaxe de colectivos da cidade que poidan percibir o diñeiro en forma de doazón. Seguirase traballando neste apartado.

  • Infórmase da inminente contratación de internet e móbil para Espazo en Común.

  • Faise un chamamento aos coordinadores dos GT para recadar todos os ficheiros e OUeC para recompilalos baixo un mismo arquivo e legalizarmos o uso de datos persoais en base a LOPD.

  • Solicítase unha persoa voluntaria para encargarse da contabilidade de OUeC que é rapidamente aceptada polas persoas asistentes á asemblea.

  GT MEDIACIÓN

  • Dáse conta do proceso de organización da xornada formativa para o 21 de novembro que será diferente a unha xornada lúdica que se retrasará ata a inauguración do local.

  GT RELATO E ANÁLISE

  • Faise un chamamento colectivo para fomentar o uso da ferramenta Loomio como espazo de debate e reflexión colectiva.

  • Infórmase dos diferentes eixos de traballo do grupo na actualidade: orzamentos, mocións e encontros sectoriais

  • Dáse conta da definición do GT Acción Directa que non actuará como grupo de traballo con organización permanente senón en base as necesidades específicas.

  GT COMUNICACIÓN

  • Informa de que supedita a redacción da estratexia de comunicación ao aprobado no apartado nº3 desta orde do día.

  GT COORDINACIÓN

  • Dáse conta do cronograma proposto:

  3 de novembro: Asemblea Extraordinaria a petición do GT Institucional para referendar o posicionamento de OUeC no pleno ordinario do mes de novembro.

  14 de novembro: Encontro da Rede de candidaturas veciñais de Ourense

  15 ao 20 de novembro (votación mediante Doodle): Asemblea Ordinaria OUeC

  21 de novembro: xornada sobre ferramentas participativas de OUeC

  GT INSTITUCIONAL

  • Infórmase de que xa son accesibles as actas das diferentes xuntas e comisión a través da web no apartado de transparencia.
  • O GT Institucional dará contas da súa actividade na asemblea monográfica extraordinaria do 3 de novembro.

  2) Outros

  Segue avanzando a proposta organizativa GT Cooperación para traballar no ámbito supramunicipal. Será presentado, previsiblemente, na seguinte Asemblea Ordinaria.

  3) Repensamos OUeC

  Acórdase por consenso a convocatoria dunha grande asemblea cidadá monográfica, recollida nos documentos constituíntes co nome de Ourense, Ben Común, a celebrar no próximo mes de xaneiro. Este encontro deberá fixar os obxectivos, estratexias e metodoloxías de OUeC perante as novas realidades.

  Créase un GT específico que, baixo o nome A Cidade dos Comúns, será o responsable de organizar esta asemblea e avanzar nunha proposta colectiva de obxectivo/plan estratéxico para presentar na mesma a modo de borrador.

  4) Próximas asembleas

  Asemblea extraordinaria a petición do GT Institucional: 3 novembro.

  Asemblea ordinaria: semana do 16 ao 20 de novembro Doodle de votación: http://doodle.com/poll/96ktxr9i3ypkv3x6#table

  Levántase a sesión ás 22.00h.


  ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 29 de SETEMBRO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descargar a acta en pdf: 2015-09-29 Acta asemblea

  Data: Martes 29 de setembro de 2015
  Lugar: Local OueC (As Burgas)
  Hora: 20h
  ____________________________________________________________
  1) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria:

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas extraordinarias aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.
  Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de outubro para o venres 02/10/2015 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario.
  Ratificada a urxencia por unanimidade.

  2) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 02/10/2015:

  Faise un recordatorio da ferramenta de discusión empregada (Loomio: https://www.loomio.org/g/5t0LWlrx/ourense-en-comun)
  As tres mocións presentadas en pleno, o argumentario e emendas poden consultarse nesta ligazón: http://www.ourense.es/portalOurense/fdes_d4_v1.jsp?contenido=14493&tipo=6&nivel=1400&language=gl&codMenu=231&codMenuPrimerNivel=1&codMenuSegundoNivel=81

  3) Dáse conta da actividade do GT Institucional:Xuntas de Área 29/09/2015:

  Xuntas de Área 29/09/2015:
  Dáse conta brevemente das temáticas avanzadas en cada xunta de área. As actas destas serán publicadas na web de OUeC para consulta de calquera interesada. A ferramenta está creada e pode accederse no apartado web/transparencia: https://www.dropbox.com/sh/mxpe7q4f2urb81c/AABs-DJoocD982rbuJKuLVoDa?dl=0

  Mesa de traballo animalista 30/09/2015 Local OueC: http://ourenseencomun.gal/ourense-en-comun-convoca-a-toda-a-cidadania-a-presentar-emendas-a-ordenanza-municipal-sobre-tenza-de-animais-potencialmente-perigosos/

  Reunión GT Institucional (martiño e miguel) e GT Apertura (martiño ramos) coa CEO, ACO e Cámara de Comercio: apoio á 2ª exposición do PXOM. Xoves 01/10/2015 na CEO
  Mesa de Mobilidade: anuncio convocatoria mesa o 05/10/2015

  4) Próxima asemblea:

  • Asemblea monográfica supramunicipal: mesa redonda reflexiva semana do 13 ao 16 de outubro
  • Asemblea ordinaria: semana do 20 ao 23 de outubro

  Levántase a sesión ás 22.30h.


  ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: XOVES 17 de SETEMBRO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descarga a acta en PDF: 2015-09-17_Acta asemblea

  Ver video

  Acta Asemblea en Común ordinaria
  Data: Xoves 17 de setembro de 2015
  Lugar: Local OUeC (As Burgas)
  Hora: 20h

  1.) Informe dos Grupos de Traballo

  -GT APERTURA:

  Dáse conta dos seguintes puntos de traballo:

  *Encontros de Barrio:
  Activación grupo de traballo barrio da Ponte (22 de setembro): https://www.facebook.com/events/1218316424860610/
  Mapeo e diagnose do Barrio das Eiroás (6 outubro)
  *Protocolo de asistencia a actos:
  Perante a petición constante de apoio do GT Institucional decidiuse redactar o seguinte protocolo:
  Ourense en común aceptará todos os convites que reciba para asistir a actos públicos sempre e cando a súa asistencia se produza nun marco de ausencia de privilexios con respecto ás demais persoas asistentes. Exemplos: Non se aceptará presenza en palcos especiais, zonas vip ou zonas acoutadas.
  No caso de tratarse de eventos nos que sexa necesaria a adquisición dunha entrada, Ourense en común non aceptará convites que supoñan o acceso gratuíto e sempre abonará a cantidade necesaria para acceder aos mesmos.
  Asemade, declinaranse os convites a actos festivos de carácter relixioso por entenderse que unha única confesión non dá reflexo á pluralidade ideolóxica e de crenzas da cidadanía de Ourense.
  Nos casos non especificados neste regulamento será o GT de Apertura o órgano competente que dirima cada caso particular.
  Ourense en común entende o labor de representación institucional das persoas electas dende un punto de vista de participación sostible e sempre terá en conta a súa dispoñibilidade á hora de aceptar participación en eventos de carácter lúdico, deportivo ou cultural. Outras persoas de Ourense en común poderán actuar como representación oficial da candidatura municipalista cando así lles sexa requirido por parte do GT Institucional.
  Sométese ao referendo da asemblea. Apróbase.
  *Encontros pola confluencia:
  Mantívose reunións coas seguintes organizacións:
  ⁃ Podemos Galicia: http://ourenseencomun.gal/xuntanza-podemos-galiza/
  ⁃ Marea Galega: http://ourenseencomun.gal/reunion-coa-marea-galega/
  ⁃ BNG Ourense: https://titanpad.com/GT-Apertura-OUeC-ActaReunionBNGOurense001
  Participouse no Encontro de Forzas Emerxentes da Provincia de Ourense. Pode consultarse unha síntese deste no PAD colaborativo: https://titanpad.com/IEncontroForzasEmerxentesOurense
  Perante a necesidade de posicionamento de OUeC en termos deconfluencia supramunicipal proponse o seguinte comunicado:
  Comunicado de OUeC en relación aos procesos de confluencia nas vindeiras eleccións.
  Ourense en común naceu como proceso de confluencia entre persoas colectivos e organizacións que compartían un desexo común: facer fronte á deriva antidemocrática das institucións municipais para gobernalas poñéndoas ao servizo do ben común.
  Este proceso construíuse dende a horizontalidade, dando voz a cada unha das persoas que participaban nel a través dunha asemblea veciñal soberana e da organización en grupos de traballo. Tamén dende a transparencia, ao desterrar prácticas de negociacións entre cúpulas de partidos abrindo de par en par as conversas de confluencia ao coñecemento da cidadanía; e dende a participación, ao facilitar que cada unha das persoas que quixese tivera a oportunidade de tomar a palabra e participar das decisións.
  Ourense en común, aceptando o seu mandato municipalista, non é alleo á importancia que ten a política en ámbitos superiores e como isto afecta ás veciñas e veciños de Ourense. É por isto que, ante a convocatoria de vindeiros procesos electorais contribuiremos dende a colaboración con aquelas candidaturas fieis a estes principios básicos de horizontalidade, transparencia e participación.
  Asemade un proceso que OUeC poida acompañar deberá cumprir os seus principios políticos básicos: unha xustiza social que garanta a vida digna para todas as persoas, a loita pola igualdade de xénero, o impulso dunha economía próspera, xusta e sustentable, e a aposta decidida pola renovación democrática dende o compromiso ético e a xestión transparente.
  OUeC constata que, alá onde os procesos de confluencia foron comprendidos na súa esencia, convertéronse na alternativa gañadora. Isto debeuse a que foron entendidos en pé de igualdade por todas as forzas políticas que decidiron traballar por eles. É así, aparcando as siglas e os nomes e antepoñendo as ideas comúns, como un novo proceso de confluencia pode ser a casa que dea acubillo ás persoas que sintan a necesidade dun cambio nas políticas do Estado e do País.

  Dende a humildade de saber que OUeC non é a ferramenta definitiva nin os inventores dos procesos de confluencia, contribuiremos a axudar a que a realidade dunha candidatura que englobe ao maior número de forzas cidadás e políticas, capaces de articular ese cambio, sexa posible.
  Sométese ao referendo da asemblea. Apróbase.
  – Proponse a participación e apoio de OUeC nas Marchas da dignidade.
  Sométese ao referendo da asemblea. Apróbase.

  Preséntase o cronograma destas:
  -19 de setembro (Universidade da Coruña): preparación cronograma Marchas da Dignidade
  – 8 de outubro ás 20h (Subdelegación do goberno de Ourense): Concentración
  -24 de outubro: Ocupemos o Obradoiro
  -Faise un chamamento colectivo a convocar unha asemblea monográfica para tratar o posicionamento de OUeC na escala supramunicipal tal e como foi acordado trala aprobación do Código de Goberno.

   

  – GT LEGAL E FINANZAS:

  Dáse conta dos seguintes puntos de traballo:

  *Local OueC (As Burgas): noméase unha coordinadora para implementar o acondicionamento (reforma+adaptación) do local. Este deberá estar listo aproximadamente para fins de outubro.

  *Contabilidade OueC: infórmase do estado contable:
  Conta de campaña: 1758,93€. Previsión subvención 3805,00€. descontando microcréditos 805,00€ destinados á conta do partido
  Conta do grupo municipal: 5831,19€
  Conta da asociación OueC: 180,11€
  Conta do partido: 192,00€
  Resta por pagar o vinilo do local do grupo municipal (metade do gasto PSdeG) e selo OUeC (42,35€)

  -Protocolo de gasto será necesario cubrir e entregar ao GT Legal e Finanzas o seguinte formulario:
  https://drive.google.com/open?id=1JVeViWFRB9TTJdjgsC8azoKx85S5LJBqh2MEkLKsAlo
  -Proposta de protocolo de gasto de desprazamento apróbase por consenso o pago de dietas de desprazamento sempre que este sexa froito ou encomenda da asemblea OUeC ou dos GT. Se a persoa beneficiaria da compensación renuncia ao importe esta será tratada como doazón ao proceso municipalista OUeC.
  -Consello Municipal de deportes (CMD): a encomenda lanzada a este grupo para o monitoreo e fiscalización das actas considérase excesivo para o GT polo que convídase a toda asemblea a axudar nesta tarefa.
  -Compromiso redución 25% do salario das concelleiras segundo o aprobado no Código de Ética Política. En proceso.

  -GT MEDIACIÓN:
  O grupo non tivo oportunidade de reunirse esta semana e ten pendente as seguintes encomendas: implementación de mecanismos para maior participación – curso formación OUeC + encontro lúdico.

  -GT RELATO E ANÁLISE:
  Dáse conta dos seguintes puntos de traballo:

  *Mesas sectoriais: en procesos de reactivación. A primeira será a de Urbanismo o próximo 22 setembro ás 16h local OUeC As Burgas
  *A encomenda para implantar o grupos de Acción Directa está pendente e deberá redefinirse posto que a súa actividade non dependerá en exclusiva de Relato.
  *Dáse conta do protocolo de mocións aprobado e a implementación da ferramenta Loomio.

  -GT COMUNICACIÓN:
  Dáse conta dos seguintes puntos de traballo:
  *Protocolo e estratexia de comunicación: pendente
  *Necesario inventario xente activa no GT
  *Necesaria análise e avaliación situación OueC post-electoral
  *Proposta de nomeamento de Antía Pousa Pérez como voceira OueC para o tratamento de temas non ligados coa actividade intitucional.
  -GT INSTITUCIONAL:

  Darase conta da súa actividade en asemblea extraordinaria monográfica o 29 de setembro.

  *Petición de revogación cargo eventual de OueC:
  Perante a petición de revogación do cargo eventual aprobado en anteriores asembleas aplícase o Protocolo de Toma de Decisión en asembleas (http://ourenseencomun.gal/documentos/estructura-organizativa/)

  1) Defensa da petición revogación: https://drive.google.com/file/d/0B6EH8wCTHq4mc2xIUzNQR0YwODA/view
  2) Defensa da decisión tomada polo Comité de Selección:
  ▪ Non se valorou a cantidade ou cualidade dos items, só e como aparecía no regulamento, valorouse en código binario: participou si/non
  ▪ Malia a non marcar ese item existían outros non valorados: doazóns a OueC
  ▪ Non se recollía no regulamento a necesidade de convocatoria e esta foi feita procurando escoitar e dar voz ao máximo número de persoas posibles.
  ▪ Todas e cada unha das decisións tomadas polo Comité partiron do regulamento aprobado pola asemblea. Non houbo subxectividade posible. Se consensuamos no regulamento debemos consensuar o resolto.
  3) Apertura dunha quenda de reflexión asemblearia.
  4) Sométese a votación a proposta de revogación e ao non acadar o mínimo apoio suficiente decae a proposta.

  3.) Outros

  *Dende o GT Institucional preséntase a seguinte proposta de modificación do documento Estrutura Organizativa:
  Proposta de engadido para o documento de Estrutura Organizativa:
  Engadir en cada Grupo de Traballo a Figura “Enlace co GT Institucional”. Esta persoa será actuará como enlace entre os diferentes grupos co GT Institucional coa finalidade de axilizar a comunicación e ser máis eficientes cumprindo co ritmo de traballo que impón a administración pública.
  A persoa integrante do GT Institucional asistirá ás xuntanzas do GT que lle corresponda como enlace e formará parte das canles de comunicación establecidas para cada grupo. Nestes encontros persoa integrante do GT Institucional terá voz pero non voto.

  Sométese a consenso. Apróbase como engadido a estrutura organizativa actual que permitirá unha dobre comprobación e aumentando a dilixencia dos grupos.

  *Proposta organizativa: Creación e posta en funcionamento do Grupo de traballo no ámbito supramunicipal GT Cooperación de OueC https://titanpad.com/9H8JAKwrDl
  Decae por non existir ningunha persoa que defenda a proposta en asemblea.

  4.) Próxima asemblea
  • Asemblea extraordinaria a petición do GT Institucional: 29 setembro
  • Asemblea monográfica supramunicipal: mesa redonda reflexiva semana do 7 ao 13 de outubro
  • Asemblea ordinaria: semana do 12 ao 16 de outubro
  Levántase a sesión sendo as 22:30h


  ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 1 de SETEMBRO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descarga a acta en PDF: 2015-09-01 Acta Asemblea

  Acta Asemblea en Común estraordinaria
  Data: Martes 1 de setembro de 2015
  Lugar: Local OUeC (As Burgas)
  Hora: 20h

  1) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria.
  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso a urxencia débese á convocatoria do pleno ordinario do mes de setembro para o venres 04/09/2015 polo que o GT Institucional achega a orde do día do mesmo na procura de argumentario e referendo asembleario.

  Ratificada a urxencia por unanimidade.

  2) Orde do día para o Pleno Ordinario do Concello de Ourense do 04/09/2015.

  Mocións defendidas por OUeC:

  O Grupo de Traballo Institucional, coa colaboración do GT Relato e Análise e diferentes achegas individuais, presentará en pleno as seguintes mocións:

  • Moción Conflicto no Servizo de Axuda no fogar (caso: Seralia)
  • Moción Banda de Música, xestión democrática e transparente
  • Moción Participar e ser partícipes

  Tivéronse en conta todas as achegas recibidas pola rolda de correo-e pero moitas delas necesitan dun maior estudio ou desenvolvemento, razón pola que faise un chamamento a todas aquelas persoas que presentaran algunha proposta a afondar nela ben a título individual ou ben coa colaboración dos diferentes grupos.

  Para consultar o resto da orde do día pleno do 4 de setembro de 2015 e o argumentario de OUeC preme nesta ligazón: http://www.ourense.es/portalOurense/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_6539_4.pdf

  3) Dáse conta da actividade do GT Institucional:

  Xuntas de Área 01/09/2015
  Dáse conta brevemente das temáticas avanzadas en cada xunta de área. Dáse conta que serán publicadas na web de OUeC as actas de cada xunta de área para consulta de calquera interesada. Existe unha proposta de reforma da web do concello para publicar as actas destas xuntas, namentres o GT Institucional avanzará poñendo ao servizo da rolda un repositorio dixital con copia das mesmas.

  Dáse conta que Ledicia Piñeiro renuncia á asignación por asistencia ao CMD segundo Código Ético de OueC.

  Convites pendentes:
  Dáse conta brevemente dos convites recibidos por parte do GT Institucional e daqueles aos que se asistiu.

  Tarefas pendentes e inminentes:
  Dáse conta brevemente das liñas temáticas estratéxicas nas que cada concelleira está a traballar.

  Roteiros polos servizos e persoal do concello:
  Infórmase que as primeiras visitas realizadas no mes de xullo tiveron moi boa acollida e serviu para recoller moita información pola que manteranse no futuro e reactivaranse de inmediato despois da parada estival do mes de agosto por mor das vacacións do persoal municipal.

  Consello Municipal de Cultura:
  Noméase a Ledicia Piñeiro como representante no mesmo tendo en conta a vinculación coa súa área temática no reparto de Xuntas de Área.

  Prensa OUeC:
  Infórmase da renuncia realizada con referido ao dossier e a subscrición en formato papel. O grupo segue tendo acceso ao mesmo en soporte dixital montado sobre plataforma Dropbox en colaboración cos servizos municipais de prensa.

  Organización Grupo de traballo:
  Dáse conta da inminente presentación dunha modificación no documento de Estrutura Organizativa de OUeC para adaptalo á realidade cotiá do grupo así como para ser máis dilixentes na súa labor. Liña na que tamén se definiron horarios e funcións específicas para cada un dos integrantes do grupo.

  Conta bancaria Grupo municipal:
  Infórmase de que o GT Legal e Finanzas xa ten acceso directo á conta bancaria do grupo municipal.
  Levántase a sesión ás 22.30h


  ASEMBLEA EN COMÚN ORDINARIA: LUNS 17 de AGOSTO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descarga a acta en PDF: 2015-08-17_AeC_Acta

  photo_2015-08-18_19-15-05

  Acta Asemblea en Común extraordinaria a petición do Comité de Selección do persoal eventual de OUeC para o Concello de Ourense.
  Data: Luns 17 de agosto de 2015
  Lugar: Local OUeC (As Burgas)
  Hora: 20h

  1.) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria.

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso a urxencia débese á necesaria contratación dunha persoa como Auxiliar Político e ao necesario referendo por parte da asemblea do proceso de selección en base ao aprobado na asemblea do 05/08/2015.

  Ratificada a urxencia por unanimidade.

  2.) Publicación dos resultados definitivos do proceso de selección de persoal eventual de confianza do grupo municipal Ourense en Común e referendo por parte da Asemblea en Común (datos, emendas e resolucións levadas adiante polo Comité de Selección en base aos criterios aprobados na asemblea do 05/08/2015).

  Inicia a primeira quenda de palabra o voceiro do Comité de Selección quen procede a presentar o relatorio do Proceso de Selección de Persoal Eventual en base aos criterios aprobados na asemblea do 05/08/2015 (vid bases do proceso: http://ourenseencomun.gal/ourense-en-comun-abre-o-proceso-de-seleccion-para-o-seu-persoal-eventual-no-concello/):

  Recepción de documentación: data límite martes 11/08/2015. Dúas solicitudes quedaron fóra do mesmo por non cumprir os prazos. Asemade recibíronse varias propostas por correo-e nas que simplemente se presentaba o CV sen atender aos criterios publicados nas bases, polo que non foron valorados.

  -Xuntanza Comité Selección conformado por unha persoa de cada GT e o GT Institucional ao completo o mércores 12/08/2015 en reunión aberta a partir das 18h no local de Ourense en Común. Analízase a documentación recibida e a súa veracidade. En base á mesma 9 persoas non superan a 1ª Fase e 3 persoas non superan a 2ª Fase, posto que para acceder ao derradeiro estadio era necesario acadar 60 puntos en cada unha das anteriores.

  Só 4 persoas das 18 que presentaron documentación (incluídas aquelas que a entregaron fóra de prazo) chegan á fase final. Nesta sería o GT Institucional quen repartiría os derradeiros 60 puntos cos que se pecharía a suma. En base a esta publícase o seguinte listado provisional abrindo un tempo de alegacións.

  -Xuntanza Comité Selección (resolución de alegacións): recibidas as alegacións de tres persoas o Comité de Selección reúnese o luns 17/08/2015 ás 18h no local de Ourense en Común para debater e resolver as mesmas, convocándose ás 19h a aquelas persoas que as presentaron por escrito para informarlle a decisión do órgano resolutivo e ao tempo brindarlle a oportunidade de defendela fisicamente en persoa. Á convocatoria non se presenta ningunha persoa e polo tanto ponse en coñecemento da asemblea o documento coas valoracións completas (Anexo 1) e as resolucións sobre alegacións presentadas, abrindo unha quenda para solucionar calquera tipo de dúbida sobre as mesmas:

  *Alegación 1: Dúbida sobre diferenciación entre encontros de barrio e encontros de barrio en campaña. Son actos diferentes polo que foron computados de modo separado.

  *Alegación 2: Presentouse unha proposta de modificación da autovaloración do solicitante con Documento Identidade ****9114 – E. Atendida as demandas o Comité resolve:

  – Aceptar, despois de confirmar a súa participación en doazóns/préstamos a OUeC, sumar 10 puntos na 1ª Fase.

  – Non aceptar a proposta de modificación de valoración na 2ª Fase ao non presentar autovaloración sobre a mesma, nin documentación xustificante nin ter asistido a convocatoria das 19h do Xuntanza do Comité (resolución alegacións) para defender a alegación presentada.

  *Alegación 3: Presentouse unha alegación sobre a autovaloración realizada pola solicitante con Documento Identidade ****9907 – W no referido ao seu grao de participación en campaña. Atendida tal demanda o Comité resolve:

  – O sistema binario escollido para puntuar na 1ªFase non permite graduar as cualificacións. A emenda debatida na Asemblea en Común do 05/08/2015 na que se pretendía implementar tal modelo foi desbotada por consenso. Xa que logo a labor do Comité limitaríase a avaliar si (10 puntos) e non (0 puntos). En base a tal, e unha vez confirmada a participación da solicitante con Documento Identidade ****9907 – W nos seguintes eventos de campaña: Sinatura Código Ético na Casa Consistorial, Presentación Representantes, Encontro de Barrio (A Carballeira), Peche de Campaña (discurso); decídese desbotar a alegación.

  Ábrese unha quenda de palabra para responder a dúbidas respecto ás alegacións e ao proceso de selección:

  – Proposta de contemplar as persoas que quedaron fóra de prazo. O Comité de Selección limitouse a cumprir o acordado na asemblea do 05/08/2015 e recollido nas bases da convocatoria. De incumprir un destes puntos deberá ser a asemblea soberana a que tome a decisión.

  – Dúbidas ao respecto da *Alegación 3 de participación da solicitante con Documento Identidade ****9907 en Campaña. O Comité de Selección reincide no argumentario anteriormente presentado.

  Contestadas todas as dúbidas e consultadas as cualificacións o Comité de Selección de Persoal Eventual de Ourense en Común no Concello de Ourense, en base ao acordado na asemblea do 05/08/2015 somete a referendo por parte da asemblea a seguinte resolución definitiva:

  ver: Anexo 1

   

  Referendase e apróbase por consenso o Proceso de selección de persoal eventual do grupo municipal de Ourense en Común presentado. En base ao mesmo nomease á persoa que acadou a maior puntuación superando os criterios de avaliación de afinidade, méritos e traballo en equipo. Esta persoa é Montserrat Valencia, quen pasará a formar parte de inmediato do GT Institucional, aplicándoselle as mesmas obrigas e deberes do Código Ético e Código de Boa Gobernanza que ás tres concelleiras de Ourense en Común.

  Preséntase unha proposta para que, en caso de ausencia ou necesaria substitución, esta sexa cuberta pola seguinte persoa con maior puntuación e así sucesivamente. Unha proposta que ao non ser presentada en tempo e forma deberá ser aprobada na seguinte asemblea co protocolo regulamentario.

   

  3.) Próxima asemblea.

  A próxima asemblea será a ordinaria do mes de setembro (convocatoria tradicional – Doodle) agás emerxencia que será convocada unha Asemblea Extraordinaria seguindo o protocolo acordado. A previsión pasa por convocar unha Asemblea Extraordinaria para debater o Pleno Ordinario do Mes de Setembro, está será o martes 1 de setembro. Para traballar sobre as mocións a presentar no mesmo abrirase un fío de conversa en rolda interna para aportar suxestións. De igual modo tal competencia queda delegada nos GT de Relato e Análise e Institucional.

   

  4.) Varios.

  – Reflexión sobre baixa participación verán.

  – Reflexión sobre a apertura do proceso a persoas sen cualificación.

  – Proposta para unha quedada reflexiva antes de setembro para acondicionar o local.

  – Bote de STOP DESAFIUZAMENTOS para unha familia que necesita axuda.

  – Informase sobre a situación actual da reivindicación de maior partida orzamentaria para o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.

  – Reflexión sobre as mocións presentadas en pleno.
  Levántase a sesión sendo as 21:30h


  ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 4 de AGOSTO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descarga a acta en PDF: 2015-08-5_AeC_Acta

  Foto da Asemblea do 5 de agosto de 2015

  Acta da Asemblea en Común extraordinaria a petición do GT Institucional con motivo da premura na contratación de persoal eventual.
  Data: Martes 5 de agosto de 2015
  Lugar: Local OUeC (As Burgas)
  Hora: 20h

  1.) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso o GT Institucional presenta que a urxencia débese á necesaria contratación dunha persoa como Auxiliar Político e a premura para implementar o proceso de selección.

  Ratificada a urxencia por unanimidade.

  2.) Proposta de criterios de selección para persoal de libre designación

  Despois de adiar na AeC do martes 28/7/2015 a decisión, preséntase novamente a proposta transaccional redactada polo GT Mediación con apoio dos diferentes equipos que defendían posturas enfrontadas no pasado.

  Sométese a consenso a proposta transaccional xurdindo varias emendas que son explicadas unha a unha:
  – De substitución e adición.
  – Emenda á totalidade: proposta lista electoral.

  Enténdese que a proposta do GT Mediación e a emenda á totalidade son incompatibles, pero que as emendas de substitución e adición poden ser engadidas. Xa que logo aplícase o Protocolo de toma de decisións para posturas enfrontadas sometendo a consenso cada unha das propostas por orde de presentación: 1º) Proposta transaccional do GT Mediación + emendas , 2º) Emenda á totalidade

  Votada a primeira proposta resultan as seguintes porcentaxes: A Favor= 45,5% Contra= 9% Abstencións= 45,5% Quedando aprobada por consenso en primeira quenda ao non superar o 10% dos votos en contra necesarios para bloqueala. Razón pola que, atendendo ao protocolo de toma decisións decae a proposta alternativa.

  Descartada a emenda á totalidade procédese a dar lectura, someter a consenso e votación, no caso de ser necesario, das emendas de substitución e adición presentadas.

  O grupo responsable da implementación e execución do proceso de selección estará conformado por un representante de cada GT e delégase no mesmo o establecemento do cronograma de acción inmediata, fixando como data límite o 17 de agosto.

   

  3.) Expediente de modificación de crédito do Concello de Ourense

  Acórdase afondar na postura e argumentario exposto na anterior asemblea (28/7/2015)

   

  4.) Próxima Asemblea

  A próxima asemblea será a ordinaria do mes de setembro agás emerxencia que será convocada unha Asemblea Extraordinaria seguindo o protocolo acordado.
  Levántase a sesión sendo as 22:30h


  ASEMBLEA EN COMÚN EXTRAORDINARIA: MARTES 28 de XULLO de 2015 – LOCAL OUeC

  Descarga a acta en PDF: 2015-07-28_AeC_Acta

  Foto AeC martes 28 2015
  Acta da Asemblea en Común extraordinaria a petición do GT Institucional con motivo do inminente pleno substitutorio de Agosto.
  Data: Martes 28 Xullo de 2015
  Lugar: Local OUeC (As Burgas)
  Hora: 20h

  1.) Ratificación carácter de urxencia da convocatoria

  Atendendo ao novo protocolo de convocatoria de asembleas aprobado na AeC do 17/7/2015 será necesaria ratificar a urxencia da convocatoria con anterioridade a celebración da mesma.

  Neste caso o GT Institucional presenta que a urxencia débese a inminente celebración do pleno do mes de agosto que foi adiantado ao xoves 30 de xullo.

  Ratificada a urxencia por unanimidade.

   

  2.) Información do GT Institucional dando conta da súa actividade dende a anterior asemblea

  Xunta de voceiras 20/07/2015

  • Alcaldía e os tres grupos municipais (PP, DO e PSdeG) deciden adiantar o pleno do mes de agosto ao 30 xullo alegando motivos de conciliación do persoal do concello e a imposibilidade de executar este sen o persoal que estará de vacacións. Un argumento cuestionable polo que votamos en contra, xa que logo ponse en evidencia a eficiencia do concello. Ademais é falso porque convocarán agora un pleno extraordinario en agosto para aprobar a modificación de crédito.
  • Alcaldía e os tres grupos municipais (PP, DO e PSdeG) deciden limitar o número de mocións por grupo ata un máximo de 3 e limitar tamén os tempos (6 en 1ª intervención e 3 na 2ª).
  • Aclárase que DO solicitou o pago integro do anterior trimestre adaptado á realidade derivada do 24M polo que procederase igual co resto de grupos.

  Xuntas de Área 21/07/2015
  Infórmase das temáticas avanzadas en cada xunta, a información solicitada e as vías de traballo abertas na actualidade:

  • Facenda, Persoal e Servizos…: dáse conta da información solicitada (RPT,Software…) e especialmente da manipulación pretendida dende o equipo de goberno procurando inserir inversións puramente políticas como 450.000 € en publicidade institucional xunto con facturas e convenios pendentes. Unha vez rectificado e pactado con DO e PSdeG a súa retirada do próximo pleno, obviando por completo o papel de OUeC, propónsenos a posibilidade de facer unha proposta de inversión específica.Debátese a posibilidade e descártase tal posibilidade por detectar un novo intento de instrumentalización e OUeC solicitará debater a modificación de crédito por separado e en detalle.
  • Urbanismo…: dáse conta da pouca disposición do responsable da área de avanzar no PXOM ou outros ámbitos ata setembro.
  • Cultura…: dáse conta da solicitude de documentación como o convenio da Banda Municipal, o obradoiro do Miño…
  • Benestar…: dáse conta da solicitude de documentación sobre a contratación da empresa Seralia, concesionaria de limpeza e atención de axuda a domicilio amezada de ERE. Expediente Ourense Integra. Tamén solicitouse información sobre convocatoria dos consellos municipais.
  • Infraestruturas…: dáse conta das preguntas sobre subvecións ao transporte vinculadas a Seixalbo, Centro de Coñecemento da Molinera…

  ->NOTA: Encomendas ao grupo: acta síntese (LPD) despois de cada xunta e compartir co resto de OUeC.

  Encontro Policía Local 22/07/2015
  Acta pendurada na web: http://ourenseencomun.gal/reunion-policia-local

  Acto de renuncia 22/07/2015
  Máis info na web: http://ourenseencomun.gal/renuncia-a-privilexios-no-concello

  Consello Municipal de Deportes 23/07/2015
  Preséntase con preocupación a cantidade de subvencións nominativas que se resolven neste consello sen procesos abertos nin convocatorias públicas.

  ->NOTA: Encomendas ao grupo: acta síntese (LPD) despois de cada xunta e compartir co resto de OUeC.

  Comisión de Pleno 24/07/2015 (expediente modificación de crédito)
  Comentado arriba (Xunta de Facenda)

  Roteiro dede presentación e diagnose
  Parado porque había outras emerxencias. Seguirase facendo.

  Autorización GT Legal e Finanzas acceso conta grupo municipal
  O banco está informado pero están procurando como implementalo xa que é a primeira vez que algo semellante acontece.

  Mocións presentadas para o pleno extraordinario substituorio do mes de agosto
  Penduradas na web: http://ourenseencomun.gal/acto/pleno-150730

  Liñas de traballo actual do GT Institucional

  • RPT, organigrama Concello, Inventario Patrimonio, Concurso Transporte Público, Matadoiro…
  • Renuncia privilexios: subscrición xornais en formato físico e acceso a Dropbox compartido prensa.
  • Sistema de canalización para mocións, preguntas, rogos, etc.

   

  3.) Proposta criterios de selección persoal de libre designación
  • Accedese a debater a proposta de Mediación
  • Solicítase ao GT Institucional a consulta sobre unha modificación do contrato en ½ xornada para dúas persoas en lugar dunha única a tempo completo.

  Dende dinamización da asemblea fan un chamamento a debater primeiro o punto seguinte debido a urxencia do pleno e deixar este para despois no caso de que sexa posible posto que non ten a mesma urxencia. Acéptase por consenso a modificación na orde do día.

   

  4.) Pleno extraordinario substitutorio mes de agosto

  A posición e argumentario de OUeC con respecto ás mocións presentadas polo resto de grupos municipais será a seguinte. Visionar parte resolutiva pleno (a partir do minuto 6:00):

  http://original.livestream.com/tvourense/video?clipId=pla_d7cb004b-1be9-4dce-8e24-0f160f3d8891&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
  Levántase a sesión
  Lémbrase que non se convocará unha nova asemblea ordinaria con información dos GT ata o mes de setembro pero que é necesario convocar extraordinarias para tratar os seguintes temas:

  • Criterios de selección de persoal de libre designación. Punto adiado na asemblea deste día por mor do retraso na mesma.
  • Expediente modificación de crédito. Que será tramitado seguramente na primeira quincena do mes de agosto.

  Acórdase convocar asemblea extraordinaria por parte do GT Institucional para o próximo martes 4/8/2015 ás 20h no local de Ourense en Común nas Burgas.


  ASEMBLEA EN COMÚN: VENRES 17 de XULLO de 2015 – LOCAL ESCUA COLECTIVOS

  Descarga a acta en PDF: 2015-07-17_AeC_Acta

  1.) Informe dos Grupos de Traballo
  GT Apertura

  Dáse conta dos encontros e actividade realizada dende a anterior AeC: Stop Desafiuzamentos, Carneiro Alado… así como do manifesto Encontro Cidadán por unha Marea Galega (http://marea.gal) e da necesaria posición con respecto á manifestación unitaria do 25X en Compostela. O GT Apertura traballará sobre un documento aberto en rede ata o luns 20 e suxeito a modificacións ata o mércores 22 que será publicado en web e enviado á prensa. A aposta será por un día de unidade da cidadanía galega, sen partidos nin intereses de parte.

   

  GT Legal e Finanzas

  Dáse conta da evolución das encomendas de seguro de responsabilidade civil e aluguer de local, sendo aprobada a proposta do GT cuxos gastos correntes irán a cargo do Grupo Municipal de OUeC que incluirá material e outros gastos. Para o cal é necesaria a autorización do GT Institucional a este para operar na conta bancaria.

  Dáse conta do estado actual de contas de OUeC: partido, asociación, eleccións e grupo municipal. Procederase á racionalización e peche daquelas contas innecesarias como a das eleccións despois de cumprir os pagos pendentes.

  Maniféstase a reflexións realizada polo GT no referido ás percepcións devindicadas e non pagadas polo Concello, a favor de OUeC: “Os principios reitores de OUeC xunto coa dimensión pedagóxica da que se pretenden dotar todas as actuacións do proceso nos levan a defender o cumprimento da norma vixente. Iso nos leva a reclamar o que corresponde, sempre segundo a norma, non con ánimo mercantilista senón con ánimo didáctico.”

  Rogos do grupo para o GT Institucional – GT Comunicación: Elaboración dun pequeno texto explicativo sobre a posición de OUeC para pendurar na web e compartir a medios.

  Ponse en coñecemento do grupo varios pagos pendentes (cuño e vinilo grupo municipal), razón pola que faise un chamamento a que calquera gasto pase primeiro á fiscalización do GT Legal e Finanzas que será o único responsable de compras. A proposta aceptada por consenso pasa por facer un pequeno formulario para que calquera gasto quede inventariado e fiscalizado para balances de contabilidade posterior. Unha proposta que pretende apelar á eficiencia e racionalización no gasto.

   

  GT Mediación

  Dáse conta da modificación dos seguintes documentos constituíntes:

  Estrutura organizativa, presentando novos apartados e fusionando os protocolos de toma de decisións de carácter ordinario e/ou estratéxico. Apróbase por consenso a proposta presentada polo GT Mediación.
  (Poderase consultar o texto coa redacción final no apartado de documentos da web e de forma temporal nesta ligazón:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/7415980/ESTRUTURA%20ORGANIZATIVA%20ACTUALIZADA.pdf)

  Código de Ética Política. Apróbase por consenso a non se modificación do Código de Ética Política para dar acollida a situación actual do GT Institucional polo que se trasladará todo este a un anexo coa seguinte redacción:

   

  ANEXO AO CÓDIGO DE ÉTICA POLÍTICA

  Como consecuencia do espírito co que se redactou o Código de Ética Política, é dicir, ter a capacidade de goberno e tendo en conta os resultados electorais e a situación concreta das representantes electas de OUeC é necesario a actualización ou aclaración dos seguintes puntos do Código de Ética Política:

  3.3. É posible que a situación que se reflicta neste artigo nunca chegue a producirse pola condición de oposición dentro do Concello, e aínda que chegara a producirse operaría sobre estas percepcións o límite máximo retributivo exposto tanto no Código Ética Política como no punto seguinte. Asemade non se entenderá como duplicidade de soldos a percepción por traballos alleos ás labores propias da condición de representante electo.

  3.4 Neste punto só se establece un límite máximo de retribucións, vinculando as percepcións ao nivel de responsabilidade, dedicación e exposición pública, de acordo coa capacidade orzamentaria e someténdose á prioridade do ben común, polo que se fai necesario especificar a situación concreta das concelleiras electas de OUeC. Enténdese que unha retribución axeitada para as concelleiras con dedicación exclusiva sen delegación competencial sería de unha vez e media o salario bruto medio da provincia de Ourense, segundo os datos do Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias, publicado anualmente pola A.E.A.T. Tomando os datos publicados no ano 2013 a remuneración sería de 24.798 euros brutos anuais. No caso das concelleiras de OUeC que na actualidade teñen dedicación exclusiva a tempo parcial habería que aplicar sobre esta cantidade a porcentaxe de parcialidade correspondente, esta é do 50 %, quedando esta retribución en 12.399 euros brutos anuais. Este mesmo limite operará para o concelleiro que non ten dedicación exclusiva.

  Sobre as cantidades que excedan os límites recollidos se aplicará o artigo coa redacción orixinal.

   

  GT Comunicación

  Dáse conta do Estado das Encomendas: Protocolo de comunicación, actualmente parado por falta de persoas activas neste grupo.
  Infórmase do nomeamento de voceiras alleas ao GT Institucional, tal e como recolle o Código de Boa Gobernanza. Propúxose a 4 persoas e soamente unha contestou favorablemente.

   

  GT Institucional

  Dáse conta da actividade do grupo dende a anterior AeC: Pleno Ordinario Xullo, Xuntas e Comisión, Nomeamentos, Acto de renuncia, Roteiro de presentación, xunta de voceiras (réxime de desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias), Proposta de mocións a presentar no próximo pleno ordinario. Infórmase de todos os puntos en detalle chegando aos seguintes acordos por consenso:

  • negativa adiantar o pleno de agosto
  • negativa a alterar ou limitar o número de mocións
  • mocións a presentar no seguinte pleno, rogos e preguntas. Demanda de integración como mocións, preguntas ou mocións a estudar para o futuro: 1.5% cultural, Criterios Universidade Popular – subxectividade (Rogo), …

  Ábrense quendas entre os dous equipos redactores de criterios de selección de persoal de libre designación despois da posta en coñecemento da proposta de alcaldía a tal respecto. Dáse lectura das dúas propostas presentadas e despois dun proceso de defensa e alegacións de ambas xorde unha nova proposta que contempla a posibilidade de 3+1 sendo esa persoa de confianza a 4ª persoa na lista electoral. Ao non existir consenso e non ser unha decisión urxente adiase para a seguinte convocatoria facendo un chamamento a presentar unha nova proposta transaccional co apoio de Mediación.

  Rogos do grupo para o GT Mediación: Convocatoria reunión e redacción dunha proposta transaccional cos redactores das diferentes iniciativas.

   

  GT Coordinación

  Apróbase por consenso a modificación do apartado de convocatoria de Asembleas en Común, inserido dentro da Estrutura Organizativa (vid supra), adaptándose a realidade municipal actual.

  Mantense a necesidade dun obradoiro formativo sobre estrutura, ferramentas e protocolos de OUeC. Unha encomenda que ten pendente o GT Coordinación e na que se traballará de cara a volta de vacacións.

  Faise unha reflexión sobre o necesario descanso e o esgotamento xeral detectado nos grupos polo que se adiarán todos aqueles traballos non urxentes e a asemblea ordinaria correspondente ao mes de setembro.

  Rogos ao grupo: Sobresemento do caso aberto pendente de resolución polo Comité de Garantías Éticas.Faise un chamamento a este comité a redactar un pequeno parágrafo para ser arquivado co referendo da próxima asemblea ordinaria.

   

  GT Relato e Análise

  Mantén a liña de traballo presentada na anterior asemblea.

   

  2.) Varios

  Chamamento á creación dun sistema de traslado de decisións da AeC ao pleno no que terá cabida a reflexión de Democracia Real presentada.

   

  3.) Próxima asemblea ordinaria

  A próxima asemblea ordinaria será convocada polo GT Coordinación seguindo os protocolos na primeira semana de setembro.
  Convocarase unha asemblea extraordinaria monográfica a petición do GT Institucional 48 horas antes da celebración do próximo pleno.

  Levántase a sesión


  ASEMBLEA EN COMÚN: MÉRCORES 1 de XULLO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  Descarga a acta en PDF: 2015-07-01_AeC_Acta

  1.) Informe dos Grupos de Traballo
  GT Apertura

  Dáse conta das diferentes reunións tidas dende a anterior asemblea e que poden consultarse mediante actas penduradas na páxina web de Ourense en Común. O GT tivo encontros co PSdeG-PSOE de Ourense, representación dos bombeiros municipais e profesorado do Portovello.
  O grupo actualmente atópase elaborando un calendario de encontros de barrio e con diferentes colectivos e organizacións. Asemade estase avanzando na organización dunha xornadas de apertura e da creación do grupo de converxencia dentro da iniciativa Salvemos OUeC.
  Preténdese convocar na primeira semana de setembro unha reunión con outras candidaturas municipalistas da provincia en Carballiño. Asemade infórmase do encontro a celebrar na Asociación Cultural Andén número 1 e dun convite da Coral de Ruada.

  Rogos ao grupo: Solicítase o envío dunha carta e/ou correo-e a todo tipo de asociacións da cidade para presentar OUeC e poñer ao GT Institucional ao seu servizo.

  GT Legal e Finanzas

  Dáse conta do Estado das Encomendas: Microcréditos, Local, Contas, Seguro de Responsabilidade Civil … Todo está paralizado ata a reconfiguración das contas e de que se reciban os ingresos correspondentes. Preséntase a posibilidade de alugar un local e confírmase que o grupo traerá unha proposta futura máis ou menos pechada á asemblea.

  Rogos ao grupo: Consultoría sobre o Deber de guardar sigilo dos Integrantes do GT Institucional

   

  GT Mediación

  Dáse conta do Estado das Encomendas: Protocolos de Sancións, expulsións e Toma de Decisións nas que o grupo atópase actualmente traballando. Asemade preséntase a reflexión dun dos integrantes sobre Democracia Rea que deberá ser analizada no contexto doutra asemblea monográfica como proposta específica.

  Desbótase unha proposta de modificación do apartado 3.4 do Código Ético de Ourense en Común.

   

  GT Comunicación

  Dáse conta do Estado das Encomendas: Protocolo de comunicación, actualmente parado por falta de persoas activas neste grupo.
  Debátense varias propostas chegadas por diferentes canles de comunicación e ponse en evidencia necesidade dun obradoiro formativo sobre estrutura, ferramentas e protocolos de OUeC. Unha encomenda que ten pendente o GT Coordinación.
  Infórmase do nomeamento de voceiras alleas ao GT Institucional, tal e como recolle o Código de Boa Gobernanza. Propúxose a 4 persoas e soamente unha contestou favorablemente.

   

  GT Institucional

  Dáse conta dos acordos e resultado do Pleno de Constitución do luns 29/06/2015 que pode ser consultado integramente aquí: http://ourenseencomun.gal/pleno-constitucion
  Dáse conta tamén da reunión do propio GT Institucional do martes 30/06/2015 na que se chegaron aos seguintes acordos: reparto das parcialidades propostas polo grupo de goberno (Martiño e Ledicia), reparto de comisións e xuntas que pode ser consultado aquí: http://ourenseencomun.gal/cargos-electos
  Preséntase a orde do día do próximo pleno ordinario do venres 03/06/2015 no que agás un punto o resto son postas en coñecemento, especialmente os decretos dos meses de maio e xuño (1600 follas en papel) polo que se solicitou ao Secretario o envío desta documentación en formato dixital e coa que se pretenderá implementar unha ferramenta de participación, fiscalización e transparencia sen caer en conflito coa Lei de Protección de Datos.

  Infórmase da moción a presentar no vindeiro pleno que pode ser consultada aquí: http://ourenseencomun.gal/mocion-pleno-ordinario-xullo/ Con todo, e por mor da figura de Mocións de Urxencia, o GT Institucional namentres non se implementen outras ferramentas para respostas de urxencia non poderá consensuar coa Asemblea en Común con antelación polo que terá que tomar decisións en base ao Código Ético e o Programa Participativo se aparecen recollidos, e en caso contrario abstención.

  Rogos ao grupo: Inclusión de preguntas e rogos relacionadas co acontecido na Casa de Reza.
  Debátense varias propostas referidas aos criterios de selección de persoal de libre designación encomendando ás diferentes persoas redactoras a presentar unha proposta común na vindeira asemblea.

   

  GT Coordinación

  Dáse conta da solicitude de modificación de varios documentos constituíntes que de novo poñen en evidencia a necesidade dun obradoiro formativo sobre estrutura, ferramentas e protocolos de OUeC. Unha encomenda que ten pendente o GT Coordinación e na que se traballará de cara a volta de vacacións.

   

  GT Relato e Análise

  Dáse conta do acordo do grupo para relanzar a mesa sectorial de urbanismo debido á importancia estratéxica desta área a nivel municipal e porque marcou o final da lexislatura anterior co caso da casa de Reza. Tamén se informa que se pretende reestruturar algunhas mesas en relación ás áreas do concello.

  Os primeiros puntos a traballar serán a concesión de transporte e o contrato de limpeza e recollida de lixo, así como as axudas da Xunta para os obradoiros laborais que farán traballos na marxe dereita do río Miño e dos que non existe información a día de hoxe.

  No referido a encomenda lanzada no pasado respecto ao GT Acción Directa decídese que este funcionará mediante o lanzamento de propostas e despois conformaranse subgrupos de traballo formados por xente de OUeC que domine os temas específicos.

   

  2.) Varios

  Convite dende a AC Carneiro Alado de Lugo para asistir a un encontro de Mareas

   

  3.) Próxima asemblea ordinaria

  A próxima asemblea ordinaria será convocada polo GT Coordinación seguindo os protocolos na semana do 13 ao 19 de xullo.

  Levántase a sesión


  ASEMBLEA EN COMÚN: VENRES 26 de XUÑO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO


  ASEMBLEA EN COMÚN: XOVES 18 de XUÑO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  O GT Institucional de Ourense en Común convocou o pasado xoves 18/06/2015 unha asemblea extraordinaria para tratar a seguinte orde do día:

  Dando conta:

  • Dáse conta dos trámites realizados para a constitución do grupo municipal: declaración facenda, CIF.
  • Nomeamento voceira do grupo municipal, a orde queda como segue:
   Voceiro: Martiño Xosé Vázquez Mato
   Voceira suplente 1: Ledicia Piñeiro
   Voceiro suplente 2: Miguel Doval
  • Dáse conta do Estado das declaracións de bens patrimoniais en cumprimento do Código de Ética Política.
  • Dáse conta da reunión co alcalde de Ourense o martes 16/06/2015: http://ourenseencomun.gal/ouec-reunese-co-alcalde

  En base ao falado nesta xuntanza co novo alcalde e aos documentos constituíntes de OueC, chégase aos seguintes acordos por consenso:

  • Non aceptar a redución na asignación a todos os grupos municipais e apostar por unha redución nos salarios. Posición definida en base a criterios de equidade entre as diferentes organizacións políticas con representación institucional.Tal e como queda recollido no Código Ético de OUeC a postura desta organización a este respecto é limitar o salario máximo a dúas veces e media o salario bruto medio da provincia de Ourense, que segundo os datos do Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias, publicado anualmente pola A.E.A.T., tendo en conta os últimos datos publicados, correspondentes ao ano 2013, este límite sería de 41.330 euros brutos anuais. Moi lonxe dos 67.822,58 € brutos anuais acordado pola anterior corporación para a figura do Alcalde – Presidente e que pretende manter o actual rexedor D. Jesús Vázquez.Esta medida de aforro permitiría asemade reducir case 5000 € por concelleira con dedicación exclusiva e delegación competencial.No referido ao resto de salarios de inferior cantidade deberanse establecer de forma porcentual aos anteriores segundo o nivel de responsabilidade, dedicación e exposición pública, de acordo coa capacidade orzamentaria e someténdose á prioridade do ben común.Dende OUeC consideramos que son moitas as áreas nas que se poden aplicar reducións do gasto e medidas de aforro mantendo o nivel de esixencia democrática e dignificación da función pública. E para mostra queremos deixar constancia do primeiro malgasto contemplado sen aínda estar constituída a corporación, obsequiando a cada concelleira cunhas medallas persoais valoradas no seu total por encima dos 8000 € e que as tres concelleiras electas de OUeC, facendo caso dos niveis de esixencia do Código Ético no seu punto 3.1, renunciarán a tal privilexio unha vez cumprido o seu mandato e compartirán as súas medallas coas futuras concelleiras da corporación no período 2019-2023 convidando ao resto de grupos a practicar o mesmo exercicio de austeridade.
  • Renunciar á dedicación exclusiva ofertada e partir esta en dúas parcialidades que manteñan o teito de gasto e con salarios definidos nos puntos inferiores. Posición defendida en base ao punto 3.10 do Código Ético de Ourense en Común en prol dunha conciliación entre a vida familiar e política e como compensación das reducións de xornadas que deberán asumir os cargos electos nos seus postos de traballo actuais.Asemade como aparece recollido no preámbulo de dito documento, asumindo que é necesario dedicar tempo á xestión política e ás funcións públicas e, ao mesmo tempo, rematar cos privilexios dos que, durante moitos anos, gozou boa parte da clase política e que provocaron un grave afastamento dos intereses da cidadanía; facemos un chamamento a non tentar enganar a opinión pública sobre redución ou renuncia de membros do equipo de goberno ás dedicacións exclusivas cando a súa asignación provén doutras institucións públicas, nomeadamente a Deputación Provincial de Ourense. Xa que logo ditas persoas recibirán remuneracións extra por asistir a comisións, consellos e xuntas mantendo os seus salarios e reducindo o tempo para o que foron contratados na institución provincial.
  • Asumir a oferta de contratación de 1 persoa de perfil técnico ou administrativo para o grupo municipal. En base ao punto 1.4 do Código Ético de Ourense en Común faranse públicos os criterios de contratación para a libre concorrencia ao mesmo así como a necesidade de contratación. Facendo un chamamento ao resto de organizacións políticas a practicar o mesmo exercicio de transparencia.
  • Asumir a localización do grupo municipal nas dependencias municipais e no pleno apelando novamente ao espírito de equidade na praxe política e eficiencia na acción sen xerar novos gastos.
  • Non aceptar o reparto na representación de todos os grupos municipais nas diferentes comisións, consellos e xuntas de área solicitando:
   • Un reparto porcentual máis xusto e equitativo na representación para o resto de organizacións políticas, nomeadamente PSDG e DO.
   • A materialización do compromiso coa transparencia e a participación asumido en campaña electoral por parte do PPDG permitindo a representación do resto de grupos municipais con representación institucional dentro da Xunta de Goberno.

  Traballo pendente saído desta asemblea:

  • O Grupo de Traballo de Apertura convocará con premura unha reunión coas organizacións políticas PSDG e DO en prol da construción dunha corporación máis democrática na acción e eficiente e equitativa no gasto.
  • O Grupo de Traballo de Apertura terá a próxima semana unha reunión co alumnado do instituto Portovello procurando axudar a visibilizar a problemática presentada na asemblea e avanzar na súa resolución.
  • O Grupo de Traballo Institucional avanzará na proposta de criterios para a selección persoal de libre designación e será presentado na próxima asemblea con tempo e forma.
  • O Grupo de Traballo Institucional, en canto se coñeza a orde de día do próximo pleno, convocará unha nova asemblea extraordinaria polos medios establecidos.


  ASEMBLEA EN COMÚN: MÉRCORES 10 de XUÑO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  Na asemblea do pasado mércores 10 de xuño, tratamos temas de actualidade no Concello de Ourense, a investidura do Sábado 13, as axudas esixidas polo COB, o despexo da casa de Reza, ademais de dar contas do traballo que se está levando a cabo e o traballo pendente en Ourense en Común. Tres horas de asemblea cargadas de profundas reflexións que axudan a acadar a mellor decisión para a cidade de Ourense.

  Dando contas:

  • Acta da reunión co PP: http://ourenseencomun.gal/reunion-pp-ourense
  • Acta da reunión con DO: http://ourenseencomun.gal/reunion-ouec-democracia-ourensana
  • Encontro aberto nos xardíns do Padre Feijoo, analízase a necesidade de chegar a máis xente
  • O voceiro do grupo municipal será escollido entre os concelleiros saíntes
  • Non se ten aínda unha posición sobre a remuneración das súas representantes institucionais, só contamos polo de agora coa información de base do Código de Ética Política no que teños acadados certos compromisos: facer públicas cada ano as declaracións de bens, renda e patrimonio. Facer públicos os criterios de contratación de cargos de designación política e a súa necesidade de contratación. Ter salarios máximos que non superen dúas veces e media o salario bruto medio da provincia de Ourense.

  Compromiso coa cidade:

  • Posicionamento frente ás axudas publicas do COB: http://ourenseencomun.gal/postura-ouec-cob
  • Posicionamento frente ao derribo da casa de Reza: querendo sacar un comunicado sobre o tema. A asamblea reflexa no transcurso do debate a súa solidariedade coas persoas afectadas, evidenciando a necesidade de que esta empatía se transforme nun apoio real.

  Cargados coa emoción de poder realizar un bo traballo de achegamento a xente do común e así levar cara adiante os centos de encomendas adquiridas cos veciños e veciñas de Ourense, todas as persoas que formamos Ourense en Común expomos o traballo que estamos artellando:

  • Proposta “Salvemos Ourense en Común”
  • Determinación de Ourense en Común frente ás elecións xerais, o debate deixase para as vindeiras asembleas, podendo así seguir reflexionando
  • Procura de local para Ourense en Común, sempre dentro das nosas posibilidades e mirando de poder darlle diversos usos
  • Subscripción seguro de seguridade civil
  • Protocolo de toma de decisións e outro de sancións e expulsións, para ser dende o grupo de mediación o máis obxetivos posibles no seu funcionamento.
  • Preparación de propostas programáticas factibles de levar ao pleno como a reactivación das mesas sectoriais podendo ser a voz de Ourense no concello
  • Creación dun GT de Acción Directa para a realización daquelas propostas programáticas que poidan ser realizables dende a institucionalidade
  • Redacción dun novo Protocolo de comunicación – estratexía dende a institucionalidade
  • Organización dun curso formativo en ferramentas participativas
  • Finalmente para ser o máis áxiles posibles, os convites, como o Ralli de Ourense serán xestionados polo grupo de apertura


  ASEMBLEA EN COMÚN: XOVES 28 de MAIO de 2015 – PRAZA MAIOR


  ASEMBLEA EN COMÚN: XOVES 7 de MAIO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  1. Adaptación textos constituíntes á legalidade vixente en materia de financiamento de partidos:

  Redáctase o Artigo 2.5. do Código Ético de OUeC quedando o texto como segue: “Fomentar o micromecenado, mostrando con detalle e total transparencia en que se empregou o diñeiro recadado en cada unha das accións.”

  2. Perante a necesidade de contar cun Código de Gobernanza antes das eleccións convócase unha asemblea monográfica para a súa aprobación e debate o venres 15/05/2015.

  3. OUeC comprométese co pacto contra a pobreza e a inclusión social promovido pola rede galega (AEPN). Establece o seu compromiso co mesmo pero non pode garantir as porcentaxes presentes no mesmo, xa que logo descoñecemos a situación económica real do Concello de Ourense. Razón fundamental pola que propoñemos unha auditoría cidadá participada.

  4. OUeC apoia á plataforma e todos os actos promovidos pola defensa da Casa da Xuventude, un espazo cultural e de convivencia necesario para toda a cidade e en especial para un colectivo sen espazos propios de xestión e creación como é a xuventude.

  A próxima asemblea será convocada por medios telemáticos na semana do 25-29 de maio.


  ASEMBLEA EN COMÚN: MARTES 7 (20:00) e MÉRCORES 8 (20:30) de ABRIL de 2015 – EDIF. FERRO

  Panel da Asemblea

  Asemblea en dúas sesións na que se tomou a decisión, entre outras, de non concorrer ás eleccións municipais de maio baixo a coalición nomeada “SON”.


  XORNADA MONOGRÁFICA CONFECCIÓN CANDIDATURA: MÉRCORES 1 de ABRIL (16h) de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  Foto do Panel da sesión

  Sesión centrada en decidir a composición da lista de 5 mulleres e 5 homes a ordenar polas personas Asinantes do Manifesto de OUeC.


  ASEMBLEA EN COMÚN: MÉRCORES 25 (19:30), VENRES 27 (19:30), LUNS 30 (19h) de MARZO de 2015 – EDIF. FERRO

  photo_2015-04-05_21-45-51 photo_2015-04-05_21-45-55 photo_2015-04-05_21-46-00

  Asemblea en tres sesións na que se decidiu a anulación do proceso de Primarias, tras as irregularidades detectadas, e o xeito de continuar co proxecto de Ourense en Común.

   


  ASEMBLEA EN COMÚN: MARTES 17 (20h) e XOVES 19 (20h) de MARZO de 2015 – EDIFICIO DE FERRO

  Asemblea en dúas sesións onde se fixo efectiva a renuncia do Comité Electoral orixinal e na que se fixeron as primeiras valoracións das Primarias Abertas á Cidadanía de Ourense en Común e os seus resultados

   


  LUNS 9 DE FEBREIRO DE 2015 – EDIFICIO DE FERRO – 20:00 HORAS

  730111837_57987
  1. Decisión Fórmula xurídica para acudir ás Eleccions Municipais de maio de 2015

  Información de ter en conta:

  Lexislación Consolidada electoral.
  Informe sobre as tres posibilidades legais para concorrer ás Eleccions Municipais.
  Calendario electoral e cuestions a ter en conta.

  Despois do debate de dúas horas para onde a as persoas participantes na asemblea expuxeron a súa argumentación sobre cada unha das posibilidades para concorrer ás eleccións municipais, finalmente acórdase por consenso a proposta de constituir un PARTIDO POLÍTICO INSTRUMENTAL, e OUeC seguirá funcionando de maneira asemblearia.

   


  MÉRCORES 4 DE FEBREIRO DE 2015 – EDIFICIO DE FERRO – 20:00 HORAS

  730326413_139526

  1. Información por GT:
  – GT Coordinación // Entrégase documentación: principios e obxectivos de OUe. Solicitan axuda para a tradución de Loomio.
  – GT Comunicación // segue sen estar rematado a estratexia-protocolo de comunicación (inclúe xestión móbil, redes, prensa…)
  Fálase dunha nova convocatoria para audiovisuais.

  – GT Legal e finanzas // Respecto á elección da figura xurídica para as eleccións, ponse en coñecemento da asemblea a lexislación electoral consolidada.

  Apróbase que se decida na asemblea do luns 9 de febreiro pondo a disposición das persoas membros da asemblea o informe sobre as tres posibilidades legais para concurrir ás eleccións municipais e máis o calendario electoral.

  – GT Relato e análise // Proposta de plan de traballo do GT incluindo fases, accións, áreas temáticas e mesas de traballo. Cronograma de creación do programa.
  Presentación da redacción programa político organizado por áreas temáticas e do calendario. Faltan áreas por realizar a mesa: participación e transparencia, igualdade, dereitos cidadáns, sanidade e lingua. Presentación dunha xornada de participación cidadá para o 28 de febreiro.
  – GT Mediación // Proposta de facer públicos os textos estratéxicos que se estén a traballar nos GTs antes da súa aprobación na asamblea para a darlle máxima transparencia tamén no proceso deliberativo.
  Aprobación do protocolo de participación e código ético de OUeC.
  – GT Apertura // http://ourenseencomun.gal/primarias/


  LUNS 26 DE XANEIRO DE 2015 – EDIFICIO DE FERRO – 20:00 HORAS

  730326675_144380

  1. Información por GT:
  – GT Coordinación // Entrégase documentación sobre principios e obxectivos de OUeC. Fálase das xornadas de “alfabetización” en ferramentas participativas de OUeC: lanzamento Loomio e GT Ourense no exterior (queda pendente decidir a data). Coméntase a solicitude da Plataforma +FP para “adherirnos colectivamente” ao seu manifesto. Acórdase pasar a valoración á mesa sectorial de ensino.

  – GT Comunicación // Aínda non está rematada a estratexia-protocolo de comunicación (inclúe xestión móbil, redes, prensa…). Pendente para a vindeira asemblea.

  – GT Legal e finanzas // Infórmase de que a asociación xa está constituída, aberta a conta bancaria e solicítase abrir un apartado na páxina web coa información do número de conta. Realizar un chamamento á colaboración financieira da cidadanía. Valórase facer un crowdfounding. Aínda non é unha decisión tomada. Tamén se valora a realización dun mercadiño solidario para financiar o proceso a través da páxina web. Propón, acerca do local para OUeC:
  1o.- Solicitar a través da páxina wed de OeC e mailas redes sociais un local para atención á cidadanía, reunión de grupos de traballo e almacén mediante contrato de cesión gratuíta de local de negocios.
  2o.- Continuar realizando as asembleas na universidade como se ven facendo mediante solicitude da Asociación Cidadá Ourense en Común.
  3o.- Aceptar os ofrecementos dos locais propios das diversas asociación, partidos, axentes sociais e institucións que así nolo fagan chegar, en caso de necesidade e sempre de xeito rotatorio.
  4o.- Utilizar, na medida do posible, todos os recursos que o entorno nos poida ofrecer, preferentemente públicos (centros cívicos, edificios públicos…)

  – GT Relato e análise // infórmase sobre Mesas Sectoriais: calendario, avance…

  Coméntase que o documento é obxecto de debate en relación á división sectorial do traballo. Informa tamén sobre o cronograma previsto, igualmente referido no pad anterior.
  – GT Mediación // Sobre a aprobación protocolo de participación e código ético de OUeC

  – GT Apertura // infórmase da cancelación do III Encontro de mareas en Vigo: domingo 25 de xaneiro. Infórmase tamén de que o proceso de confluencia aínda non está pechado. Non se descartan novos contactos coas formacións políticas para actualizar información nas dúas direccións.
  Información e aprobación protocolo de participación nos Xoves en Común e Asembleas de Barrio. Propoñemos que calquer membro de Ourense en común pode participar nos xoves en común e nas Asembleas de barrio sen nengún tipo de limitación. Asimesmo animamos a poñer en práctica os criterios de rotación, participación plural e horizontalidade propios do proceso. Acordamos tamén que unha vez comece a campaña electoral das primarias as persoas aspirantes terán restrinxida a participación nestes espazos, incluídos os encontros sectoriais. Información e aprobación cronograma: fórmula xurídica, candidaturas… Proposta de cronograma.

  2. Convocarase co mínimo prazo posible e a petición do GT de Apertura unha nova asemblea extraordinaria para tratar un único punto na orde do día: fórmula xurídica para acudir ás eleccións municipais (semana 2-6 febreiro)

  LUNS 29 de DECEMBRO de 2014 – LOCAL DE ESCUA – 19:30 HORAS

  730326860_138968

  0.- Aprobación dos estatutos da Asociación Ourense en Común.
  O GT de legal expón un par de precisións sobre o texto:
  – Proposta de que o domicilio social da asociación sexa o mesmo que o do Secretario por non dispoñer dun local propio e co obxectivo de facilitar trámites. Aprobado por asentemento.
  – Propoñen que as tres figuras obrigatorias e os vocais sexan integrantes do grupo traballo. Reflexiónase sobre que as tres figuras obrigatorias deben ter facilidade para verse para axilizar trámites. Aprobase por consenso.
  Despois de reflexionar sobre as enmendas, a necesidade e urxencia da pronta constitución da Asociación para dotar de personalidade a OUeC e tendo en conta que posiblemente teña carácter temporal, así como a confianza no GT, acórdase a aprobación dos estatutos coa eliminación da asociación xuvenil, quedando a duración dos cargos en 4 anos e dotando de autonomía ao GT para nomear aos mesmos.

  1.- Información por GT:
  – GT Coordinación // Informa de que segue o traballo dos distintos GT atendendo as necesidades de cada un.
  Recorda que se segue traballando na inclusión de novos integrantes nos GT e nas ferramentas propias de cada un (galegram, roldas de correo..).
  – GT Apertura // Dende apertura fan saber que xa están feitos todos os vídeos de difusión e visualización de OUeC agás un.
  Informa do primeiro Encontro de Barrio feito en Seixalvo, comentando o bo funcionamento, coa afluencia de poucos veciños pero moi actvios que aportaron información moi útil, explicando que son un barrio ben artellado a través da asociación de veciños pero tendo deficiencias tales como a próblematica de casas vacias polo estrito do PERI e o pouco control da velocidade en estradas perigosas, entre outras. Explícase tamén o funcionamento dos Encontros, coa recollida de información nos barrios para a súa presentación nas distintas mesas técnicas e se é posible o retorno aos barrios coas conclusións.
  – GT Comunicación // Discútese a proposta de modificación sobre quen pode formar parte do GT de comunicación.
  Apróbase por consenso a nova redacción, entendendo que é moito máis axeitada, xa que non límita tanto a participación e deixa máis claro o espiritu co que se facía a redacción inicial.

  Textos:
  Actual: Quen o conforma? De adhesión individual e libre (grupo exento de militantes en organizacións políticas ou persoas que ocuparan cargos de responsabilidade no pasado)
  Proposta: Quen o conforma? De adhesión individual e libre (as persoas significadas públicamente con outra organización política ou que ocuparan cargos de responsabilidade no pasado poderán colaborar no GT en todas as súas tarefas (deseño, xestión web, etc.) agás a de relación cos medios) Persoas que ocupen estes cargos, sempre que sexa posíbel, de forma rotatoria e con paridade de xénero. A eles sumaránselle outras persoas suplentesde cara a mellorar a formación e participación de todas as persoas en todos os GT.
  Reflexionase sobre que a mesma solución podería darse no GT de apertura na relación coas organizacións políticas, aínda que se estima que ha de ser o propio GT o que estude se é conveniente e/ou necesario, se así fose debería presentar unha proposta á asamblea do mesmo xeito que o de comunicación.
  – GT Legal e finanzas // Sobre a problématica de atopar un local para OUeC infórman de peticións informais de integrantes para o avance neste asunto, así como de que xa se tratou nalgunha asamblea. Explican algunhas características solicitadas nas peticións como que fora centrico, propio e visible, tamén que fose cedido ou cun aluguer simbólico. Entenden que non é tarea fácil tratar que alguen ceda un local e que sobrepasa ao GT, Tamén se reflexiona sobre se habería que tratalo como unha doación.
  Informase de que existe unha proposta de cesión dun local preto da gasolinera de Mende “A Casa Negra.”. Esta por confrmar se sería só como almacén ou tamén para reunións. Xorden novas propostas de cesión dende organizacións como ANOVA e Esquerda Unida, tamén dun comercio privado se fose só para almacen, ainda que se pon en cuestión se é idoneo polas connotacións ou polémicas que poidan xurdir e polo valor político que se lle pode dar.
  Reflexiónase sobre a importancia de ter un local físico como punto de información da xente que non ten internet ou pola publicidade que daria ao proceso entre outras razóns e tamén sobre a importancia do tema, concordándose que é de moito calado e que ha de incluirse como punto propio na orde do día con propstas concretas para a súa discusión en asamblea.

  730110202_30179

  – GT Mediación // Expoñen que segundo as funcións do GT deben asumir as tarefas de dinamización, quendas e panelización nas asambleas, convidando a formar parte do GT a Marcos Guimarey (que acepta) xa que asume con asiduidade a función de panelización. Aprobado por consenso.
  Tamén se recorda que seguen a traballar na redacción do Código Ético, convidando a quen queira e poida participar para sumar voces no proceso de elaboración.

  – GT Relato e análise // Informa que xa tivo lugar a primeira mesa sectorial, a de Cultura, no que se tratou entre outros temas a necesidade dunha estratexía a longo prazo e a vontade dos asistentes de traballar na mesma, así como a de bridar a concellería de cultura con outras como educación, urbanismo ou economía. O GT traballa na confección das vindeiras mesas.
  Preguntados polo funcionamento das mesmas e tras a explicación xurde se han de ser ou non demasido técnicas, deixándose distintas reflexións a ter en conta polo GT coma que hai quen moito que dicir sobre certos temas sen ser técnicos (como a xente que vai en cadeira de rodas nas de urbanismo), pero tamén da necesidade de que exista un avance real e dinámico no proceso para acadar as solución necesarias, e que así o sintan os técnicos para a súa total implicación.

  Sendo as 21:10 dase por finalizada a asmablea. A seguinte convocarase por medios telemáticos.

  Mércores 10 de decembro de 2014 – Edificio de Ferro do Campus de Ourense – 20h

  photo_2014-12-16_22-35-26

  Un novo encontro que iniciamos co informe de novidades de cada grupo de traballo:

  – GT apertura// na asemblea non se encontra presente ningunha persoa do grupo porque están todas ocupadas coas reunións de confluencia e preparando a saída á rúa do primeiro xoves en común e o primeiro encontro de barrio.

  – GT comunicación// infórmase de que o protocolo de comunicación para frear os diferentes ataques en prensa xurdidos en semanas anteriores está en redacción. Asemade convócase a todas a asistir ás próximas xornadas sobre ferramentas de participación en OUeC que están organizando. Por último tamén infórmase de que en pouco sairá un vídeo presentación do proceso para que sexa máis sinxelo de explicar e de que abrirase un número de teléfono de contacto.

  – GT coordinación// entrega de documentación actualizada e repaso de censo de persoas participantes.

  – GT legal e finanzas// perante todos os conflitos que OUeC está tendo para pedir permisos, recadar fondos, etc. apróbase por consenso constituír unha asociación para poder ter un CIF co que solucionar todos eses problemas. A redacción dos estatutos e os órganos de goberno da mesma quedarán supeditados aos documentos constituíntes xa aprobados. Asemade faise un chamamento aos grupos de traballo que necesiten impresións, copias, etc. cubran un formulario estándar que permita centralizar o gasto e actualizar o apartado de financiamento.

  – GT mediación// avanza na redacción do código ético. Prioritario actualmente o referido á participación en OUeC e inmediatamente despois o de gobernanza.

  – GT relato e análise// comezarán a preparar as mesas sectoriais.

  Superado este apartado debátense varios documentos constituíntes e apróbase por consenso o seguinte proposto polo GT de relato e análise:

  Por último debátese sobre o convite realizado pola candidatura Claro que Podemos para asistir á súa presentación. Decidimos por consenso a asistencia a título individual pero non como colectivo xa que sería desleal para con outras organizacións que están a participar do proceso.

  Sendo as 22:00 horas dáse por finalizada a asemblea. A seguinte asemblea será convocada por medios telemáticos.

  Martes 2 de decembro de 2014 – Edificio de Ferro do Campus de Ourense – 20h

  photo_2014-12-03_23-35-12

  Comezamos coma sempre poñendo en común as novidades de cada Grupo de Traballo:
  GT Apertura// infórmase á asemblea dos encontros mantidos ata o momento coas diferentes organizacións políticas e das reunións programadas nos vindeiros días.
  GT Comunicación// debátese da necesidade de crear un plan de comunicación para contrarrestar diferentes difamacións aparecidas en prensa nos últimos días.
  GT Coordinación// faise un chamamento á necesidade de acelerar o cronograma e saír xa á rúa cos Encontros Polo Común.
  GT Legal e finanzas// sen novidades
  GT Relato e análise// sen novidades
  Unha vez superado este punto procedemos a debater varios documentos constituíntes. De entre os diferentes documentos traballados apróbase definitivamente a estrutura organizativa e protocolo de toma de decisións en asembleas.
  O GT Legal e finanzas presenta un documento con posibles vías de financiación pero todas pasan por abrir unha conta bancaria para o que é necesario un CIF. Despois de varias propostas alternativas (Asociación, Banca Ética…) decídese adiar para a seguinte xuntanza a decisión.
  Sendo as 22:00 horas dáse por finalizada a asemblea convocando unha nova para a semana do 9 de decembro.

  Luns 3 de novembro de 2014 – Edificio de Ferro do Campus de Ourense – 20h

  photo_2014-11-06_22-30-37

  Igual que na anterior xuntanza comezamos poñenso en común as novidades de cada Grupo de Traballo:
  GT Apertura// confirmada asistencia de Ourense en Común este domingo no encontro de candidaturas cidadás galegas en Ames. Ao acto acudirán varios integrantes deste grupo e voluntarios doutros co fin de aproveitar ao máximo fun foro como este.
  GT Coordinación// convite ao máximo número de xente posible a participar nos GT.
  GT Comunicación// aprobase protocolo posterior a acadar as 1500 sinaturas en base ao cronograma aprobado: 1º nota a medios+entrevistas posibles 2º rolda de prensa na que se presentará oficialmente a candidatura, o chamamento a organizacións políticas e sociais e a asemblea cidadá Ourense, Ben Común.
  GT Financeiro e Legal// demanda ao resto de grupos de traballo unha previsión de gasto para poder elaborar un proxecto de financiación independente e sustentable.

  photo_2014-11-06_22-30-44

  Valoración recollida de sinaturas
  O proceso de recollida das 1.500 sinaturas foi e debe ser unha FORTALEZA de Ourense en Común, un sinal diáfano e contundente da demanda de transformación. Xa que logo apóstase por seguir sumando apoios sen marcar un tope. En todas as acción realizadas dende agora por OeC poderase seguir asinando. Tanto nos encontros por barrios e sectores como na proposta dos Xoves en común. Unha oficina na rúa da plataforma que cada xoves ocupará un espazo físico entre a cidadanía para visibilizar e sumar vontades.

  Decídese modificar o concepto REDE polo de Asemblea en Común para facela máis inclusiva á sociedade que poda estar interesada en achegarse. Quedan pendentes para a próxima asemblea a aprobación de textos constituíntes.

  Sendo as 22:00 horas dáse por finalizada a asemblea convocando unha nova para a semana do 17 de novembro.


  LUNS 27 DE OUTUBRO DE 2014 – EDIFICIO DE FERRO – 20h

  1.Comezamos co informe de novidades dos grupos de traballo.
  APERTURA: Ourense en común acudirá ao encontro de Mareas convocado por Ames Novo. Escollemos, de entre varias posibilidades, a data do 9 de novembro e comprometemos a presenza de membros de cada grupo de traballo para participar nas distintas mesas temáticas.
  FINANCEIRO E LEGAL: Provisionalmente os gastos (cartelería e impresión) estanse a afrontar dende un bote colaborativo de todas as persoas integrantes de OeC. Comprometémonos a facelos públicos na web nunha nova sección de transparencia financeira. O grupo de traballo de comprometeuse a elaborar unha proposta de financiación sostible e que garanta a independencia do proceso de cara ao futuro (micromecenado, venda de camisolas, etc).
  COORDINACIÓN: O grupo informa do mantemento do Galegram colectivo namentres se manteña a recollida de sinaturas en rúa. En canto remate este proceso toda a comunicación interna de OeC empregará as seguintes ferramentas: Para os grupos de traballo: lista de correo-e e grupos de galegram propios. Para OeC en xeral: lista de correo-e saramaganta (medio polo que se convocarán as asembleas de Rede, compartiranse as actas e contidos que afecten á maioría).

  2. Valoración campaña de recollida de sinaturas: Apróbase prolongar a campaña de recollida de sinaturas na rúa para seguir dando a coñecer o proxecto e sumando vontades. Pedirase un novo permiso no concello. Solicitude de máxima colaboración nas mesas. Apróbase manter o certificado web como unha aposta decidida pola protección de datos, anonimato e seguridade en internet. Proposta de dinamización en redes e creación de evento en Facebook.

  3. Aprobación definitiva textos constituíntes:
  Estrutura organizativa e protocolo toma decisións: Apróbase, quedando pendente aprobar a porcentaxe necesaria para aprobar enmendas na toma de decisións estratéxicas que afecten ao proceso e non puideran ser consensuadas. Apróbase por consenso adiar esta decisión para a próxima asemblea.
  Protocolo de comunicación: Aprobado por consenso e actualizarase o apartado de FAQs da web.

  4. Presentación de propostas:
  Principios e obxectivos: Pendente de redacción para a próxima rede-debe estar listo para a presentación posterior ao 11 de novembro e antes do acto Ourense, ben común.
  Cronograma Aprobado por consenso: obxectivo 1º 1.500, 2º chamamento, 3º Ourense, ben común.
  Chamamento organizacións políticas e sociais. Aprobado por consenso o texto que faremos público unha vez se acaden as 1.500 sinaturas a medios, redes e enviar a organizacións políticas e sociais do concello.

  5. Como seguimos sendo moi melómanos voltamos lembrar que todo a xente pode colaborar na BSO do proceso na lista colaborativa que temos no Spotify.cronograma-28-10


  LUNS 13 DE OUTUBRO DE 2014 – EDIFICIO DE FERRO – 20h

  sinat1. Revisión puntos a pechar estrutura organizativa, grupos de traballo e protocolos. Adhesión das persoas interesadas aos grupos de traballo aprobados na asemblea anterior (6/10/2014). Aprobación por consenso do Protocolo de toma de decisións na rede e grupos de traballo: – non estratéxicasestratéxicas: aquelas que afectan ao marco común do proceso: principios e obxectivos, estrutura, relación con organizacións

  photo_2014-10-23_22-18-182. Axenda recollida sinaturas: necesidades e obxectivos:
  Luns 13 de 11:30h a 13:30h e de 17:30h a 19:30h na esquina entre as rúas Cabeza de Manzaneda e Pena Corneira.
  Martes 14 de 12h a 14h e de 17:30h a 20h na esquina entre as rúas Ervedelo e Dr. Fleming
  Mércores 15 de 12h a 14h e de 17:30h a 20h na Avenida das Caldas e comezo da Ponte Vella.
  Xoves 16 de 12h a 14h e de 17h a 20h na rúa do Paseo á altura da Delegación de Defensa.
  Venres 17 de 11:30h a 13:30h na entrada da Praza de Abastos de Ourense e de 17:30h a 19:30h na rúa Ramón Puga esquina coa residencia.
  Luns 20 de 11:30h a 13:30h na rúa do Progreso á altura do Xardín do Posío e de 17:30h a 20h na esquina entre as rúas Concordia e Santo Domingo.
  Martes 21 de 12h a 14h e de 17h a 20h nos xardíns do Pai Feijoo.
  Mércores 22 de 11:30h a 13:30h na esquina entre as rúas Dr. Temes e Avenida Castelao e de 17:30h a 19:30h na rúa Ramón Puga esquina coa residencia.
  Xoves 23 de 11:30h a 13:30h na rúa do Progreso á altura da Alameda de 20h a 22h na praza do Ferro.
  Venres 24 de 11:30h a 13:30h e de 17:30h a 19:30h na esquina entre as rúas Xaquín Lorenzo e Curros Enríquez.

  3. Finanzación/recadación para aboar os primeiros gastos (papelería). Necesidade de reflexionar no futuro: crowfunding, cotas…

  4. Valoración da utilidade do certificado de seguridade da páxina web.

  5. Outros:
  – Apoio Marchas da dignidade
  – Recordatorio lista colaborativa Spotify.

  Sendo as 22:00 horas dáse por finalizada a asemblea convocando para a semana do 27 de outubrounha nova reunión da Rede.


  LUNS 6 DE OUTUBRO DE 2014 – EDIFICIO DE FERRO – 20h

  1. Estrutura organizativa de Ourense en Común. Apróbase por consenso a estrutura organizativa básica de Ourense en Común en base a tres piares fundamentais: máxima transparencia, participación e horizontalidade. Esta estrutura configúrase arredor de tres eixos:

  – Grupos de traballo: Unidades técnicas para acompañar e enriquecer o traballo dos encontros polo común sectoriais e de barrio. Abertos pero configurados segundo criterios de operatividade (perfís, número de membros, metodoloxías, etc.), pluralidade e independencia das organizacións. De adhesión individual e con cargos rotatorios.

  – Rede: Asemblea de encontros polo común (sectoriais e de barrio) e grupos de traballo. Soberana e de adhesión individual. Ninguén representa a ninguén, nin un EPC nin un grupo de traballo. Todos os membros dos grupos de traballo e dúas persoas de cada EPC.

  – Asemblea cidadá.

  Diagrama-de-organización2. Conformación dos grupos de traballo: Apróbase por consenso que cada persoa só poderá participar nun grupo de traballo (malia a posibilidade de colaborar noutro en momentos puntuais). A adscrición farase por perfil ou interese a título individual, sendo cada grupo autónomo na súa organización, colaborando co grupo de coordinación e respectando sempre as máximas da rede e asemblea cidadá.

  3. Cronograma de máximos, lanzamento e chamamento a organizacións políticas e sociais. O obxectivo central na actualidade é validar o proceso, polo que centraremos todas as nosas forzas en conseguir as 1500 sinaturas e en espallar polo concello o proxecto. Quedando para futuras xuntanzas da rede a definición de novas metas posibles: chamamento a organizacións políticas e sociais, programa…

  reunión-6-outubroSendo as 22:00 horas dáse por finalizada a asemblea convocando para a semana do 13 de outubro unha nova reunión da Rede.