MANUAL DE INSTRUCCIÓNS PARA DESBLOQUEAR UNHA CIDADE

PARTICIPACIÓN

#AXenteDecide

Queremos un concello que devolva o poder e a capacidade de decisión á súa xente. Garantir dereitos básicos, cambiar o modelo de cidade e conquistar unha cidade para a vida esixe un cambio radical na forma de tomar as decisións, de concibir as institución e de xestionar a cidade. necesitamos transformar o Concello, poñer fin ás malas prácticas, aplicar máis o sentido común e xerar institucións menos burocratizadas e máis eficaces para resolver os problemas concretos das persoas que viven en Ourense.

Debemos dotar dun novo sentido e de forza conceptos utilizados de maneira demasiado utilitaria ou funcional, como participación, transparencia, autoxestión. Debemos crear un modelo de cidade democrática onde propiciar a participación cidadá na cogobernabilidad do Concello e a cidade.

Construiremos mecanismos directos de participación dos e das veciñas é imprescindible e garantir a eficacia dos xa existentes para impulsar o poder democrático da cidadanía sobre as institucións. Para iso queremos crear un proceso integrado que facilite a participación tanto presencial como dixital.

Facilitaremos os mecanismos necesarios para lograr procesos participativos amplos, tanto con eventos presenciais como con dispositivos de alfabetización dixital das novas ferramentas e os novos procesos dixitais, e así xerar unha nova cultura da participación e a democracia.

O actual modelo de participación cidadá, é un modelo con capacidade de acceso desigual e que foi incapaz de integrar as achegas individuais, das entidades e dos movementos sociais. No consistorio hai unha multitude de órganos de carácter temático e territorial cunha capacidade de proposta e de incidencia moi pequena, de carácter moi vertical e formal e moi afastados da cidadanía. Ademais, a miúdo están limitados á vontade política o que xera involuntariamente prácticas pouco transparentes e clientelares.

Para reverter esta situación comprometémonos a:

Reformularemos a Concellería de Participación e Transparencia. Con recursos e competencias suficientes para implementar a participación de xeito transversal en todas as políticas públicas municipais, fomentando unha gobernanza compartida que reforce o papel da democracia directa, deliberativa e vinculante, con metodoloxías presenciais e dixitais, e introducindo instrumentos de transparencia e goberno aberto que consigan ir cara á coprodución de políticas públicas coa cidadanía e os colectivos organizados.

Impulsaremos unha participación máis equilibrada entre os diferentes grupos sociais, procurar non reproducir máis desigualdades e asegurar a implicación de quen menos participa.

Aseguraremos unha resposta efectiva por parte dos mecanismos de participación xa existentes ás solicitudes de información, queixas, suxerencias, propostas de veciños e veciñas.

Crearemos os Consellos da cidadanía que suporían a activación de espazos de participación da veciñanza en forma de Consellos territoriais e sectoriais, colaboración entre o tecido asociativo para facilitar o intercambio de coñecementos e experiencias, así como o desenvolvemento conxunto de proxectos de interese social un instrumento para detectar necesidades, canalizar demandas, facer propostas, e impulsar e desenvolver actuacións, e avaliar posteriormente eses proxectos. En definitiva que a cidadanía participe no deseño, execución e avaliación das políticas municipais.

Elaboraremos o Estatuto de Participación Cidadá que levaría consigo a revisión e emenda do Regulamento Orgánico de Participación Cidadá do Concello de Ourense vixente ata a data, para que integre tanto os mecanismos institucionais de participación cidadá como aqueles de control social da xestión pública.

Devolveremos o espazo público á cidadanía, facilitando a acción do movemento asociativo da cidade revisando entre outros o permiso de ocupación de vía pública que suporía deixar exentos de taxas as actividades que teñan como fin a dinamización comunitaria.

Recuperaremos espazos e equipamentos públicos que se atopan en desuso ou infrautilizados para a súa cesión á cidadanía, asociacións e colectivos sociais, baixo os modelos de autoxestión e co-xestión, apostando por novas formas que reforcen o sentido de pertenza e do común e que permitan a participación da cidadanía no desenvolvemento de actividades sociais e culturais.

Orzamentos Participativos: A cidadanía poderá promover e priorizar proxectos aos que se asignará unha parte do orzamento municipal, Reservar unha parte dos orzamentos municipais anuais para o financiamento de proxectos que sexan propostos e elixidos pola propia cidadanía. Para iso establecerase un regulamento que rexa as diferentes fases de acción: presentación de propostas, debate, emendas, definición de criterios de selección, selección de proxectos a financiar, formas de xestión, seguimento e control dos proxectos en execución.

Promoveremos o dereito de iniciativa municipal popular e as consultas municipais: a iniciativa cidadá, entendida como o dereito para propoñer e promover unha votación para que o goberno municipal desenvolva un determinado proxecto ou unha determinada acción, é un dereito fundamental da participación democrática.

Facilitaremos mecanismos para avaliación das políticas públicas, tanto dos resultados como do proceso de implantación: creación de mecanismos de seguimento e avaliación de políticas achega evidencias e información sobre os resultados reais das políticas máis aló da súa realización, cousa que permite, por unha banda, mellorar o proceso de elaboración de políticas públicas e, polo outro, detectar erros na formulación e implantación das políticas e dirimir responsabilidades.

Pedagoxía da Participación: Non estamos habituados a traballar cun enfoque participativo, non é o habitual que encontremos espazos que propoñan estas lóxicas que, por tanto, non temos incorporadas. Por eso dende a propia Concellería de Participación se levarán a cabo: Encontros, foros, xornadas, cursos formativos e outras accións de sensibilización e información para o empoderamento cidadán e o fortalecemento das dinámicas de participación. Dosier de ferramentas de participación onde se recollan os mecanismos postos en marcha, elaborarase un documento informativo que será difundido por diversas canles (folletos, web municipal…).

Concelleira nº28 nos Plenos municipais: a cidadanía. Articular un regulamento que reserve un espazo de tempo en cada pleno para a presentación de demandas e propostas por parte de representantes dos Consellos participativos, o tecido asociativo local ou, no seu caso, de cidadás a nivel particular.

Introduciremos procedementos de contratación municipal transparentes, participados e con perspectiva de xénero: Introducindo cláusulas sociais que configuren unha contratación pública como ferramenta fundamental para loitar contra a desigualdade. Os recursos públicos son un ben común e a súa redistribución debe ser transparente, equitativa e xusta. As contratacións de bens, obras e servizos que adxudican as administracións son unha ferramenta crave na repartición de oportunidades. Redactando un manual de contratación transparente para todas as instancias municipais que asegure a publicidade dos criterios, das deliberacións e dos resultados da avaliación mediante baremos claros e cuantificables.

Realizando avaliacións que permitan a máis longo prazo tomar en consideración os resultados conseguidos e o grao de satisfacción cidadá destes procesos. administracións públicas locais non teñen só a obrigación xurídica de definir as políticas públicas para que incorporen a perspectiva de xénero e contribúan así á redución destas desigualdades, senón que teñen unha posición privilexiada e de oportunidade para facelo de maneira efectiva.

 

TRANSPARENCIA

#ParedesDeCristal

A cidadanía e a sociedade demandan cada vez unha maior información sobre as distintas actuacións que se realizan desde os poderes públicos; aspiran ao libre uso da información pública dunha forma fácil e accesible; e pretenden coñecer que, quen, como, cando e canto gastan os responsables nas diversas políticas que desenvolven. A transparencia converteuse, hoxe en día, nun indicador fundamental da calidade dos gobernos que aspiran a considerarse democráticos e en orzamento necesario para que a cidadanía poida exercer adecuadamente a súa valoración e unha verdadeira intervención participativa. Cando aumenta a información da sociedade ao xeneralizar o acceso á mesma en poder do sector público propíciase, en consecuencia, un mellor coñecemento das oportunidades, circunstancias e procedementos que existen e ábrense novas perspectivas para a toma de decisións.

A transparencia e a calidade da información pública son un requisito fundamental da rendición de contas. Os desafíos do Goberno en transparencia son sustentados na creación de condicións para que a cidadanía participe realmente no seu control, intervindo na toma de decisións e vixiando que os resultados da xestión sexan equitativos e respondan efectivamente ás súas necesidades.

Realizaremos a auditoría cidadá das contas e contratos municipais. Un proceso de auditoría de contas, contratos, adxudicacións e débeda do Concello e os seus organismos dependentes, que determine o seguimento da legalidade nas operacións e prácticas, así coma o cumprimento dos fins últimos de servizo público. Determinación de responsabilidades administrativas, civís ou penais naqueles casos nos que se detecten irregularidades.

Implantaremos un código de transparencia municipal vinculante para o equipo de goberno e a xestión municipal, que incluirá os compromisos con relación á transparencia dos cargos públicos e persoal de libre designación, tales como a publicación de axendas de traballo, actas de reunións, declaracións de bens, rendas e patrimonio, ingresos por dietas e outras compensacións, e criterios de contratación do persoal de confianza, entre outros.

Constituíremos un Observatorio Cidadán Anticorrupción, que servirá como ferramenta de control da xestión municipal e como centro de información veciñal. A dirección desta entidade corresponderá ao Consello da Cidade, no que participarán persoas a título individual e representantes do tecido asociativo. Terá potestade para solicitar información das diferentes áreas municipais, controlará o cumprimento de compromisos en materia de transparencia e rendición de contas por parte do Concello e os seus organismos dependentes, e realizará informes e propostas para o goberno municipal. Integrarase na rede do Observatorio Internacional de Democracia Participativa.

Transparencia de axudas e subvencións. Realizaranse labores de fiscalización, e publicación das bases, dos resultados de adxudicación e da información relativa ao uso e destino daqueles fondos públicos dedicados á concesión de axudas e subvencións.

Portal de transparencia. A web municipal incluirá un apartado que ofreza información veraz, exacta, accesible, manexable e actualizada de todos os orzamentos, gastos e balances, actas, protocolos, programas, axendas e planificacións temporais, ademais dos datos financeiros e tributarios de responsables da xestión pública ou de recursos de orixe ou interese público.

Xornadas pola transparencia: Establecerase un calendario, de obrigado cumprimento, de encontros periódicos de responsables políticos do Concello coa cidadanía, con obxecto de ofrecer información de primeira man, render contas da xestión, resolver dúbidas e queixas e solicitar demandas e propostas cidadás.

Os Plenos municipais e as Comisións informativas serán abertas ao público e serán ademais emitidas en directo por internet vía streaming, e os arquivos dos vídeos quedarán publicados, sendo accesibles a través de enlaces no Portal de transparencia.

 

FEMINISMOS

#FeminismosParaVivir

O feminismo e a loita pola igualdade de xénero recoñécese neste momento como un elemento crave para o benestar e a construción dun mundo máis xusto, con todo, en todas as sociedades a estrutura das relacións de xénero que beben do patriarcado xenera diferentes oportunidades, onde existen privilexiados e oprimidas.

A atención á desigualdade entre mulleres e homes adoita ser obxecto de políticas específicas de igualdade pero segue sen atravesar o conxunto de políticas públicas. Neste sentido, son numerosas as políticas que aínda son cegas ao xénero e contribúen a reproducir esta desigualdade. Por todo isto, faise fundamental introducir unha mirada lilá en todo o ciclo político e nas entrañas das propias institucións públicas.

E por iso falamos da transversalidade do feminismo, e de situar a igualdade de xénero no centro da axenda política e introducir a perspectiva de xénero en todas as áreas, niveis e fases do proceso político así como na propia institución. A transversalidade de xénero pasa polo recoñecemento e conciencia de mulleres e homes sobre a situación de discriminación que aínda vivimos as mulleres para que nos discursos, accións e recursos especifíquense programas e proxectos, incorporando ás mulleres como suxeitas con dereitos e non como beneficiarias.

Tamén implica que as mulleres participen nos procesos de deseño, implementación e vixilancia das políticas e que estean representadas nos espazos de poder para que as súas demandas e propostas sexan incorporadas en cada área de xestión municipal, que garantan a integralidade das políticas desde o local.

Por outra banda, aínda que todas as mulleres dalgunha ou outra maneira sufrimos discriminación polo mero feito de selo, existen outros factores como a raza e a cor da pel, a caste, a idade, a etnicidad, o idioma, a ascendencia, a orientación sexual, a relixión, a clase socioeconómica, as diferentes capacidades, a cultura, a localización xeográfica e o status como migrante, nena, muller que convive cunha enfermidade…, que se combinan para determinar formas únicas de discriminación . Neste sentido, a desigualdade de xénero ha de entenderse dentro dun marco de desigualdades múltiples. A interseccionalidad é unha ferramenta analítica para estudar, entender e responder as maneiras en que o xénero se cruza con outras identidades e como estes cruces contribúen a experiencias únicas de opresión. A interseccionalidad propón que a combinación de desigualdades non é só unha suma, senón que produce experiencias de discriminación e desigualdade únicas e substancialmente diferentes que deben ser visibilizadas para implementar as condicións necesarias para combatelas.

Con todo isto pretendemos introducir eses dous conceptos transversalidade e interseccionalidade de xénero en cada área de xestión municipal. Para que a igualdade de xénero sexa realmente unha prioridade transversal das políticas públicas locais é imprescindible que a estrutura organizativa das políticas de xénero se reforce e que, máis aló de xestionar determinados servizos específicos e promover colaboracións puntuais co resto de áreas, se enfoque a un traballo continuo, sistemático e interseccional de dinamización, seguimento e apoio a todas as áreas do consistorio para incorporar a perspectiva de xénero en todas as actuacións municipais. Para o cal propomos unha serie de medidas que permitan a transformación real das condicións de vida da cidadanía en xeral e das mulleres en particular que vivimos en Ourense:

Converteremos ao Consello Municipal da Igualdade nun espazo de participación real das mulleres no deseño, execución e avaliación das políticas locais de igualdade , reformulando criterios de participación, dinamización e de toma de decisións con perspectiva feminista.

Formación obrigatoria en materia de igualdade de xénero de todo o persoal técnico municipal e de organismos relacionados, así como de cargos públicos, prestando especial atención a aquelas que manteñan relación directa coa cidadanía.

Compromiso real e efectivo nas políticas contra a violencia machista:

Implementaremos programas con orzamento e persoal técnico especializado dirixidos específicamente ás crianzas vítimas da violencia machista.

Incrementar o persoal técnico do CIM (psicóloga, traballadora social, educadora social), que permita dar unha atención eficaz e dilixente ás mulleres tanto en momentos iniciais como un seguimento e acompañamento das mesmas.

Favoreceremos a coordinación de todas as axentes implicadas e que traballan en violencia machista (GOF, PEF, Policía Local, Policía Nacional, Garda Civil, Centros de Saúde, Fiscalía de Menores, Colexio de Avogacía, Xulgado nº3, etc).

Velaremos pola seguridade das mulleres e as súas crianzas en todos os contextos onde se poden producir as agresións que as atravesan prestando atención ás violencias estruturais que se producen dende as propias institucións.

Reformularemos o concepto da Casa de Acollida, convertíndoo nun espazo de atención integral ás mulleres supervivintes de violencia machista onde se poida levar a cabo unha intervención psicosocial, atendendo ás diferentes fases do proceso (intervención urxente incial, acompañamento e seguimento) con persoal técnico cualificado e suficiente para ofrecer un servizo público, laico e de calidade, co obxectivo de procurar o benestar integral das mulleres e das súas crianzas.

Elaboraremos un Plan contra a Feminización da Pobreza : Aínda que os impactos da crises económica son nocivos para unha boa parte da poboación de Ourense, os datos constatan que os efectos negativos sobre as mulleres son superiores. Actualmente as mulleres sofren unhas condicións de vida cada vez máis duras: o paro de longa duración é superior no seu caso, a súa pensión media é inferior á masculina, e os recortes en investimento social afecta directamente aos seus niveis saúde, de benestar, ás súas oportunidades no acceso ao mercado laboral, nas condicións do mesmo, etc .Para afrontar esta situación propoñemos:

Implementaremos un Plan contra da Feminización da Pobreza cun deseño interseccional e transversal entre acción social, economía, vivenda, traballo, educación, saúde, priorizando as respostas de proximidade e revisando, en base aos indicadores, os servizos dispoñibles e os que serían necesarios, prestando especial atención a aqueles contextos laborais que están casi totalmente feminizados e onde as condicións resultan ser máis precarias.

Plan de fomento da economía de coidados. Posta en marcha de servizos públicos suficientes e de calidade para o coidado infantil, de persoas con diversidade funcional e de maiores. Posta en valor dos labores de coidados por medio da xeración de emprego público neste ámbito ou apoiando e impulsando aquelas iniciativas de cooperativismo e economía social que permitan ás traballadoras un autoemprego de calidade.

Crearemos no Concello unha Comisión Permanente Interáreas pola Igualdade que garanta a observación e aplicación da perspectiva de xénero e das políticas, programas e actuacións que desenvolva o Concello.

Prácticas de goberno en horizontalidade. Substituír as relacións asimétricas de poder, de corte patriarcal, por outras de tipo simétrico ou horizontais, tanto non traballo de representantes institucionais e do grupo de goberno entre si, como nas establecidas coas persoas traballadoras municipais e coa cidadanía en xeral. Ademáis de introducir a paridade nos postos de responsabilidade no Concello.

Fomento activo do asociacionismo e o cooperativismo entre as mulleres. Facilitando a dotación de espazos, ferramentas e metodoloxías, e impulsando e apoiando iniciativas que incidan na integración da perspectiva de xénero e o desenvolvemento persoal da cidadanía.

Imprimiremos a perspectiva de xénero na concellería de saúde, recuperando proxectos específicos para mulleres embarazadas, para crianzas, que fomenten faciliten e apoien a lactancia materna, así como programas dirixidos a adolescentes e/ou mulleres de máis idade e que teñan como obxectivo o coidado, o autocoidado e a atención á saúde integral das mulleres en todos os seus ciclos vitais.

Posta en marcha dun plan de programación de tempos na cidade. Baseado nos diagnósticos realizados ata a data, elaborar, mediante a participación activa da cidadanía e os axentes implicados, un plan para a adaptación de horarios de servizos públicos, transporte e servizos comerciais, así como deportivos, culturais e de lecer, que sirva a unha cobertura adecuada das necesidades da poboación e á conciliación da vida laboral, persoal e familiar.

Tinguiremos de feminismo tamén ás políticas de urbanismo e mobilidade. O xénero, no ámbito urbanístico, ten como obxectivo a creación duns espazos e unha ordenación urbana que resulten adecuados para facer máis confortable o traballo reprodutivo, os labores de coidado, a vida cotiá, e, por suposto, pretende crear uns espazos máis seguros e unhas contornas máis agradables e reconfortables para o encontro.

Deseñaremos e implementaremos políticas económicas —orzamentarias e fiscais— con perspectiva de xénero, desde onde se incida na redistribución da riqueza, traballando contra as desigualdades e incorporando as necesidades específicas das mulleres, co obxectivo de alcanzar mellores niveis de vida para toda a cidadanía.

Incorporaremos a perspectiva de xénero como criterio de selección de contratos e subvencións municipais, introducindo estes baremos nas cláusulas dos pregos de condicións técnicas dos concursos de adxudicación.

Crearemos unha cobertura de actividades de educación afectivosexual, adecuándoa ao currículo educativo das escolas infantís, da educación primaria e da secundaria obrigatoria, así coma en calqueira outro contexto de educación non formal.

Introduciremos criterios de xénero nas políticas culturais fomentando a contratación de artistas mulleres e procurando a visibilización de referentes mulleres nos escenarios, así como responsabilizándose de non dar cabida dende a institución de espectáculos que representen e reforcen roles e estereotipos da cultura patriarcal.

 

DIVERSIDADE

#TodasContamos

As políticas públicas non deben ser unidimensionais, senón que deben contemplar que os mesmos bens que xestionan (por exemplo a saúde, a educación, o benestar, a cultura, o emprego etc.) teñen que atender a unha realidade diversa e, por tanto, é responsabilidade da administración equiparar oportunidades, é dicir, ofrecer os recursos necesarios para que toda a cidadanía, independentemente das súas condicións de xénero, funcionais, sociais, culturais, étnicas, económicas,etc logre o desenvolvemento integral de todas as súas potencialidades.

Como diciamos en relación ás de igualdade, as políticas non deben ser neutras nin cegas á diversidade, porque non visibilizándoa, negándoa e non atendéndoa estariamos a perpetuar e incermentar as desigualdades. Polo que neste senso, para atender á diversidade volvemos a traer os conceptos de transversalidade e interseccionalidade.

Poremos no centro das prioridades políticas o empoderamento e o impulso da capacidade de decisión das persoas na súa vida, cunha vontade de democratización en todos os ámbitos: persoal, de relacións afectivas e familiares, social e do común. É imprescindible cambiar as formas de producir, consumir e vivir, para que a principal prioridade social sexa sempre garantir as condicións materiais de existencia digna para todo o mundo. Así mesmo, é imprescindible soster un forte compromiso público coa erradicación da violencia machista, homófoba, lesbófoba, bífoba e tránsfoba, construíndo unha cidade que combate todas as formas de violencia contra as mulleres e as persoas con sexualidades e xénero non normativos.

 

LGTBI

#SempreOrgullosas

Impulsar un Centro Municipal LGTBI+ para contar cun espazo público onde asegurar servizos de acompañamento, información e asesoramento, así como ofrecer un centro onde poder sociabilizar vidas.

Levar a cabo campañas de formación, información, sensibilización para loitar contra a LGTBI+ fobia nos diversos contextos socioeducativos da cidade, prestando especial atención a aqueles espazos de infancia e adolescencia.

#XustizaSocial

Os concellos teñen a obriga de mobilizar recursos e persoal abondo para poñer freo á exclusión social e garantir o Estado de Benestar. Segundo datos da EAPN-Galicia, das sete cidades galegas, Ourense é a máis castigada pola pobreza. Estamos ante unha negación dos dereitos básicos das persoas.

Defendemos uns servizos sociais municipais fortes, capaces de actuar con rapidez ante a exclusión e a pobreza. Uns servizos 100% públicos que superen o asistencialismo e traballen con ambición por unha promoción social garante da igualdade de oportunidades. Hai que dar atención prioritaria ás situación máis graves, pero entendendo que o traballo pola vida digna só é posible desde a intervención comunitaria integral e coordinada entre departamentos. Defendemos así programas de educación de rúa orientados á prevención, estratexias de acompañamento persoal e unha planificación das políticas sociais participada con presenza do Terceiro Sector. Non valen esmolas nin boas intencións, queremos dereitos sociais para todas.

Crearemos un Servizo de Emerxencia Social que atenda a situacións de necesidade social extrema e urxentes con celeridade.

Elaboraremos un Plan de Emerxencia Infantil no que os centros educativos e sociais poidan identificar casos de pobreza ou exclusión social e actuar canto antes desde a súa detección. Facer un seguimento activo de cada caso e colaborar coas familias e comunidade educativa para solucionar cada situación na maior brevidade.

Realizaremos un Programa Educativo de rúa articulando unha rede preventiva e socioeducativa de detección de situacións de exclusión e/ou risco de exclusión.

Crearemos un Fondo de Protección Social para atender a todas as persoas que o necesiten, ampliando e renovando as axudas sociais e axilizando os trámites de xestión. Este fondo unificará as diferentes axudas municipais de emerxencia e inclusión que existen para camiñar cara unha renda social municipal.

Elaboraremos un Plan integral de loita contra a pobreza e pola inclusión social e laboral das persoas máis vulnerables.

Recuperaremos a xestión municipal de diferente servizos da Concellería de Benestar: Casa de acollida da muller, Servizo de axuda no fogar, Comedor social, Servizo de comida sobre rodas, e Servizo de monoparentais, entre outros. Crear un Roupeiro Municipal e dotar ao concello de colectores municipais de recollida de roupa que revertan na cidadanía máis vulnerable.

Adoptaremos unha política de contratación pública socialmente responsable que introduza, en todas as licitacións públicas locais, as cláusulas sociais que favorezan a inclusión, o emprego, a accesibilidade e a economía de iniciativa social por parte ou en favor de grupos en situación de vulnerabilidade.

Dotaremos de persoal aos Servizos Sociais (traballadoras sociais, educadoras sociais, psicólogas, auxiliares de educador e persoal administrativo) para garantir a cobertura e calidade dos servizos.

Aplicaremos, na medida do posible, as máximas vantaxes fiscais que permita a lexislación sobre Facendas locais aos proxectos sociais e ás entidades do Terceiro sector que os desenvolven.

Impulsaremos o voluntariado e a participación social. Especialmente cun programa específico contra a soidade das persoas maiores que favoreza o acompañamento e a convivencia interxeneracional.

 

#PolaAccesibilidade

Ourense debe actualizar a súa normativa municipal incorporando nela o contido da Convención dos Dereitos das Persoas con Discapacidade ratificada por España en 2008, norma completa que abrangue todas as necesidades que actualmente xorden no contexto socio-económico e cultural no que nos atopamos.

As políticas públicas teñen que incorporar, de forma transversal, a todas e cada unha das áreas de acción o tratamento actual da problemática da discapacidade. As políticas municipais deben asegurar unha participación real e efectiva do colectivo de persoas con discapacidade no deseño, produción, execución, seguimento e avaliación das políticas públicas.

Elaboraremos unha nova Ordenanza municipal de accesibilidade. Elaboración participada da norma.

Crearemos un Consello Municipal de Accesibilidade e Dereitos das Persoas con Discapacidade e elaborar un Plan Municipal de Accesibilidade.

Executaremos de xeito urxente as medidas para a accesibilidade de infraestruturas e vías públicas en puntos prioritarios.

Melloraremos de xeito urxente a accesibilidade nos servizos de transporte colectivo.

Reabriremos a oficina de voluntariado de Ourense, establecendo programas específicos de voluntariado para apoio e acompañamento da veciñanza con discapacidade nas súas actividades da vida cotiá.

Aplicaremos os principios da accesibilidade universal para o acceso á información municipal e interacción coa administración nos diversos formatos comunicacionais.

Estableceremos a gratuidade do acompañante do usuario con discapacidade en actividades e equipamentos municipais.

Convocaremos un programa de bolsas para emprego específico da veciñanza con discapacidade con prioridade para as persoas desempregadas de longa duración e/ou en situación de risco de exclusión social.

Aumentaremos as prazas de reserva para discapacidade nas vindeiras ofertas de emprego público do Concello.

Programaremos actividades culturais, deportivas e turísticas accesibles para todas as persoas.

Elaboraremos un programa de intermediación laboral directo coas empresas ourensás para empregar veciños con discapacidade aproveitando as bonificacións fiscais actuais e colaborando así no cumprimento da cota obrigatoria de traballadores con discapacidade.

 

#CooperaciónInternacional

O modelo de convivencia global é profundamente interdependente, as problemáticas ás que nos enfrontamos son globais e poñen en serio risco a sostibilidade da vida. Como exemplo, algunhas das consecuencias que sufrimos nas nosas vilas e cidades: o aumento das desigualdades e da pobreza e a exclusión social, a deslocalización empresarial, a crise demográfica, as consecuencias do cambio climático (inundacións, secas, incendios forestais, etc.), a acollida de persoas migrantes e refuxiadas obrigadas a fuxir dos seus países de orixe, etc.

Cremos nas potencialidades da cooperación ao desenvolvemento como unha política pública, exercida dende o local, coa que defender os dereitos humanos e promover un mundo máis xusto, igualitario e sostible.

Aumentar os recursos orzamentarios destinados a esta política pública ata chegar de forma paulatina ao 0,7 % do orzamento consolidado.

Dotar convocatorias públicas de axudas para apoiar a posta en marcha, por unha banda, de iniciativas de cooperación para o desenvolvemento en países empobrecidos e, pola outra, de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global no noso territorio.

Poñer en marcha programas e iniciativas integrais de sensibilización e educación para o desenvolvemento e a cidadanía para fomentar unha cidadanía crítica, participativa e comprometida coa construción dun mundo onde a equidade e a igualdade de oportunidades estean aseguradas, onde prevaleza a cultura da paz e as relacións estean baseadas na ética dos coidados e no principio de non discriminación, solidariedade e cooperación.

Creación dun Fondo de Protección Social.

Creación dun Consello Municipal de Accesibilidade.

Reivindicación dun 0,7% dos orzamentos municipais a cooperación ao desenvolvemento e solidariedade internacional.

 

#SustentabilidadeAmbiental

O futuro de Ourense depende de que se poña canto antes o mantemento da vida no centro da acción política e de que os liderados políticos baséense na xustiza social e ambiental e no ben común. A meirande parte da poboación ourensá reside no centro urbano e, a outra parte, nas denominadas áreas “rur-urbanas” cuxo modo de vida é, basicamente, urbano. Polo tanto, Ourense constitúe un sistema que precisa da entrada de grandes cantidades de materia e enerxía para o seu funcionamento que proveñen da explotación de recursos e dunhas infraestruturas. Todo elo, fai que Ourense presente un balance inestable onde priman factores xeradores de malestar e inconfortabilidade urbana. É innegable o impacto ecolóxico que padece o noso municipio o que conleva á merma da calidade de vida das veciñas e veciños, repercutindo na súa saúde, no seu benestar e na súa economía.

A ecoloxía política debe ser a solución aos problemas ambientais de Ourense. Logo pois, é necesario avaliar minuciosamente cales son os problemas ambientas derivados dunha mala praxe política, con decisións fallidas para dar resposta a tales problemas, e buscar solucións adaptadas ás propias particularidades deses problemas.

 

#AAugaÉNosa

A auga é un recurso escaso e cun alto custo, debido a factores como a contaminación e a distancia das fontes de abastecemento. A auga e os seus ecosistemas asociados, son bens comúns que non poden ser obxecto de apropiación en beneficio de intereses privados. Todos os bens e recursos da natureza forman parte do patrimonio natural do planeta e son indispensables para o sostemento da vida, o que nos obriga a preservalos e protexelos. A restauración dos ecosistemas acuáticos de Ourense, recuperando a calidade dos mesmos, é outro compromiso que debemos cumprir a nivel local e a nivel internacional, contribuíndo á redución do quecemento global e preservando a vida da fauna e flora silvestre.

Asumir os principios da Nova Cultura da Auga. Mantér unha postura firme contra os procesos de privatización da auga. Garantir o abastecemento e a calidade da auga potable como un dereito inalienable da cidadanía a través da xestión pública. Así como cumprir todas as transposicións da directiva marco da Auga.

Poñer en marcha Plans Integrais de Aforro de Auga e introducir políticas tarifarias que favorezan o aforro.

Introducir sistemas de rego intelixentes en parques e xardíns públicos e favorecer a reutilización da auga.

Entender as augas pluviais e residuais como recursos susceptibles de ser tratados para a súa reutilización, reciclaxe ou reincorporación ao medio en condicións de calidade suficientes.

Recuperar o valor ambiental e paisaxístico da rede fluvial, especialmente nos sectores onde aínda é fácil reconducir o proceso de integración dos ríos na contorna urbana.

Establecer plans de investigación, desenvolvemento e innovación do ciclo da auga mediante a colaboración coas universidades, colexios profesionais, expertos e organizacións sectoriais.

 

#EspazosVerdes

A paisaxe experiementou unha profunda transformación nas últimas décadas afectando, de forma considerable, ao sistema ecolóxico e ambiental de Ourense. O resultado desa transformación produce efectos negativos na vitalidade dos espazos urbanos así como nos estándares da calidade de vida da cidadanía ourensá. Neste sentido, o reto está en incorporar a sustentabilidade a Ourense, apostando por un novo desenvolvemento urbano, onde os espazos verdes xoguen un papel primordial. Isto tradúcese nun efecto restaurador na vida das persoas mediante procesos de restauración de zonas abandonadas, mediante a creación de novas zonas verdes, ou a adecuación e limpeza de zonas altamente degradadas. Ademáis, estaremos freando o avance da perda de biodiversidade, que é un dos piares fundamentais para acadar a sustentabilidade municipal.

Promover, en zonas urbanizadas, hábitats adecuados para flora e fauna silvestres desenvolvendo Sistemas de infraestruturas verdes urbanas e Sistemas de infraestruturas azuis (cursos de auga), que favorezan as conexións entre os corredores ecolóxicos periféricos e melloren a resiliencia e biodiversidade do municipio.

Recuperar a rede de camiños públicos, un patrimonio que pertence ao conxunto da cidadanía e que crea emprego.

Desenvolver un modelo de xardinería adaptado ao clima e baseado nas especies autóctonas. Fomentar as zonas verdes no interior do núcleo urbano en consonancia coa actividade de cada barrio. Programa acompañado da retirada progresiva de flora invasora e alóctona dos xardíns e parques de titularidade municipal.

Realizar inventarios de flora e fauna e implantar medidas de protección para os elementos máis valiosos.

Limitar a expansión de especies exóticas invasoras coas medidas que en cada caso sexan oportunas.

Apoiar activamente ás asociacións e movementos sociais de protección do medio ambiente que incorporan a educación ambiental como elemento central no seu traballo.

Facer que a Aula da Natureza de Oira tamén un referente na educación ambiental continuada (educación para adultos).

Elaborar un Plan forestal urbano. Potenciar o parque forestal de Montealegre.

 

#Enerxía

O modelo enerxético actual xa non dá máis de si. Facturacións descontroladas e casos graves de pobreza enerxética en amplas capas da poboación, prácticas escuras na produción e distribución de enerxías e un impacto ambiental que medra a cada momento. No fondo, a desacougante sensación de saber que estamos a gastar algo que se acaba. Toca renovarse. Considerando que a enerxía é un ben público e desde o compromiso cunha xestión responsable, Ourense en común defende a intervención da Administración no mercado enerxético, establecendo medidas fiscais, elixindo provedores limpos e de proximidade e apostando sen ambaxes polas renovables. Fixámonos como obxectivo a redución progresiva do consuo enerxético municipal. Agora cada xesto conta.

Elaboraremos, a curto prazo, un Plan de Acción de Enerxía Sostible (PAES): diagnose enerxética, establecemento de indicadores e priorización de accións de nulo ou baixo investimento con maior potencial de aforro enerxético. O PAES incluirá todos os sectores do municipio, non só a Administración Local: ámbito urbano, mobilidade, instalacións municipais, sector doméstico, comercial, industrial e primario .

Contrataremos a enerxía eléctrica municipal con garantía de orixe 100% renovable unido á instalación de renovables en dependencias municipais.

Desenvolveremos campañas de sensibilización, formación e fomento da cultura enerxética en todos os ámbitos da cidade (cidadanía, comercio, industria, sector primario) mediante actos públicos, obradoiros, xornadas, cursos e congresos.

Promover plans de aforro e eficiencia enerxética.

Favoreceremos o autoconsumo e a contratación de enerxía con cooperativas de enerxías renovables.

Promoveremos sistemas de calefacción de distrito con fontes renovables e baseados en cooperativas de usuarios.

Promoveremos a contratación de provedores locais para reducir o transporte dos produtos.

Estableceremos medidas fiscais de fomento da eficiencia enerxética e as enerxías renovables: bonificacións en ordenanzas fiscais para proxectos de autoconsumo, rehabilitación enerxética, construción sostible, vehículos eléctricos, sistemas de xestión e agregación da demanda de transporte.

Adaptaremos o municipio ao pico do petróleo; traballando na xeración distribuída e redes eléctricas intelixentes de enerxías renovables, co obxectivo de conseguir a autosuficiencia enerxética.

 

#SoberaníaAlimentar

A política alimentaria urbana e periurbana ten unha presenza marxinal en Ourense, ligada a súa elevada desarticulación e á distancia das organizacións profesionais agrarias respecto ás políticas alimentarias urbanas, dificultando a integración das miradas rural e agraria na política local. De aí que a transición agroecolóxica debe vir acompañada de novas iniciativas produtivas, coordinadas entre a administración local e provincial. A provincia de Ourense ten unha gran potencialidade á hora de contribuir a un cambio de sistema alimentario local e sustentable, con capacidade para aportar novos proxectos de emprendemento xeradores dunha renovada actividade económica.

Asesoraremos e motivar á produción de alimentos, tanto de xeito profesional como para consumo propio, evitando o abandono rural da periferia municipal.

Preservaremos e ampliar a oferta municipal de espazos para o cultivo a través dunha bolsa de hortas. Desenvolver un plan formativo de hortos urbanos e agricultura familiar.

Impulsaemos dende o Concello as redes curtas de comercialización e os grupos de consumo. Fomentar espazos de venda de produtos locais ou de venda directa nos mercados da cidade. Orientar o uso das prazas de abastos do Centro e da Ponte como espazos de comercialización de venda de produtos caseiros e de kilómetro cero a través de ciclos curtos de comercialización e primando aos produtores locais.

Estudo de viabilidade para a realización dunha feira internacional de produtos agroecolóxicos, de carácter periódico.

Declararemos o concello “zona libre de transxénicos”, facendo as xestións oportunas para evitar o seu cultivo e consumo.

 

#OReto4R

A xeración desbordada de residuos urbanos supón un dos problemas máis acusados aos que se enfrontan as institucións municipais. A xestión do lixo é unha das competencias ambientais de maior impacto no concello e máis susceptible de xestión directa. Non obstante, a área continúa a estar en mans privadas, pagar e esquecer o problema. Ata que se converte en algo insostible. O modelo imperante de SOGAMA, no que se sacrificou o aproveitamento de residuos a prol dunha incineradora supostamente encamiñada á recuperación enerxética, amosou non dar solucións. Medra o impacto ambiental como medra cada ano o canon a uns concellos que renunciaron ao control dos seus residuos. Por este motivo, é primordial apostar por medidas que, por unha banda reduzan a cantidade de residuos que se xeran e, por outro, promovan a súa xestión o máis preto posible do punto de xeración, aplicando así o imprescindible principio de proximidade.

Implantaremos medidas que incentiven a redución, a reutilización e a reciclaxe de residuos, por esta orde, tal como marca a directiva europea perseguindo o obxectivo “residuos cero”. Apoiar e promover a obrigatoriedade a nivel autonómico e/ou estatal de sistemas de Depósito e Retorno para envases de bebidas que faciliten a reutilización de envases a nivel doméstico.

Favoreceremos a xestión de residuos, dentro das competencias municipais, mediante un cambio progresivo cara unha recollida selectiva que integre sistemas de depósito devolución e retorno (SDDR) e recollida porta a porta 4R (orgánica, vidro, papel, envases lixeiros non incluídos no SDDR).

Implantaremos a recollida separada da materia orgánica a través de medidas paralelas que impliquen diferentes niveis (individual, colectivo, municipal e mancomunado). Plans de compostaxe doméstica municipais en todo o rural do concello, plans de compostaxe comunitaria nas zonas residenciais e urbanizacións, e recollida porta a porta de todos os biorresiduos no centro da cidade para o seu posterior tratamento en planta de compostaxe.

Recuperaremos e poñer en valor a planta de compostaxe municipal.

Planificaremos o abandono progresivo de SOGAMA e rexeitar todo proxecto de eliminación posible.

Prolongaremos a reutilización dos produtos, facendo unha recollida eficaz de voluminosos, que permita a súa recuperación e que responsabilice ás empresas produtoras da xestión de residuos, por exemplo baterías, neumáticos ou lámpadas.

Dotaremos aos Puntos Limpos de melloras para o seu funcionamento servindo de centros de asesoramento, educación e prevención sobre residuos, ademáis de poder crear redes de intercambio, mediante unidades móviles, que alonguen a vida útil dos produtos.

Favoreceremos a creación de empresas de economía social que recollan, reparen e/ou restauren mobles, electrodomésticos e outros aparellos eléctricos e electrónicos.

Incentivar ás empresas para o ecodeseño e a diminución dos envases de difícil separación.

Aplicaremos criterios de compra pública responsable nos edificios administrativos. Substituír todos os sistemas dun só uso por alternativas de reduciín ou reutilización, tendo que ser esta exemplar no obxectivo perseguido de “residuos cero”.

Apostaremos polo mantemento da xestión pública e directa dos servizos de recollida de lixo, limpeza viaria, e parques e xardíns.

Articularemos programas de educación ambiental nesta materia que axuden á cidadanía a reflexionar no consumo e reducir os residuos, reutilizar naqueles casos que sexa posible, e reciclar adecuadamente aquilo que non se puido reutilizar.

Defender un Ourense libre de contaminación aplicando o principio de “quen contamina paga”: reducción da contaminación atmosférica, acústica, electromagnética, do chan e auga superficial e subterránea, con medidas restritivas e rigorosos controis. Redución do uso e a exposición a substancias químicas perigosas en todos os espazos do municipio, mediante controis e información accesible ao público. Creación dun rexistro de instalacións contaminadas e/ou contaminantes para a súa xestión. Proposta acompañada do paulatino desmantelamento e eliminación do foco de contaminación (tellados con amianto, etc.). Elaboración dun Mapa de Ruídos e un Plan de Acción contra a contaminación acústica para gozar de espazos e unha cidade silenciosos. Aplicación do principio de precaución no tocante aos límites de exposición aos campos electromagnéticos.

Recuperación integral dos ríos Barbaña e Loña.

Elaboración de Plans de compostaxe doméstica municipais (rural, comunitario-residencial, porta a porta) con tratamento na planta de compostaxe municipal.

 

#BenestarAnimal

Considérase que un animal atópase nun estado satisfactorio de benestar cando está san, confortable e ben alimentado. Polo tanto, é necesario promover un cambio social que permita crear un mundo máis xusto e pacÍfico onde os animais tamén sexan tidos en conta. O compromiso institucional para garantir o benestar dos animais é fundamental, sobre todo ante unha sociedade que abandona e maltrata impunemente. Pero non podemos esixir que a cidadanía adquira uns deberes e responsabilidades se o concello, como institución, non se posiciona como promotor dos dereitos dos animais que conviven no municipio. Por iso, é necesario loitar contra o maltrato animal, emprender campañas públicas de sensibilización e información e asesorar á veciñanza de cara ao respecto e defensa dos animais.

Elaborar a Ordenanza Municipal de Protección Animal e Convivencia que afonde nas cuestións non explicitadas no actual marco normativo. Elaboración participada da norma.

Elaborar un Plan local para a sensibilización e concienciación na convivencia responsable e para a prevención do abandono e do maltrato dos animal.

Suprimir o uso de animais en espectáculos e actividades dependentes do Concello, e non autorización do emprego en actividades de promoción privada.

Impulsar espazos de esparcemento animal.

Fomentar a adopción e o acollemento con campañas e estratexias continuadas no tempo, así como fiscalización do servizo de recollida.

Desenvolver a xestión integral de colonias de gatos ferais e traballo de convivencia coa veciñanza e as ONG e voluntariado para expoñer as vantaxes deste sistema.

Crear un órgano colexiado e de particiación social para a protección dos animais: Consello Municipal de Protección Animal.

Elaboración participada da Ordenanza Municipal de Protección Animal e Convivencia.

Creación do Consello Municipal de Protección Animal.

Creación de espazos de esparcemento animal.

#SaúdeEnTodasAsPolíticas

A saúde das persoas non é un luxo, é un ben compartido e un dereito básico. O traballo a prol da saúde debe ser entendido de xeito amplo, non só como a atención sanitaria. As actuacións sobre os determinantes sociais da saúde, que son múltiples e complexos: económicos, ambientais, laborais ou de planificación urbanística entre outros, debe centrar os esforzos dos gobernos municipais. Os concellos poden influir no estado de saúde da cidadanía, situando a defensa dunha vida saudable para a comunidade no centro das políticas de calquera área.

Polo tanto, a saúde non só depende dos profesionais do sector sanitario. Dende o ámbito municipal, poden poñerse em marcha estratexias en saúde locais, que terán necesariamente que ser integrais, intersectoriais e a longo prazo. Por iso, OUeC propón que as cuestións de saúde sexan un critério a ter en conta en calquera proxecto que se desenvolva a nível local. Por exemplo, as modificacións na ordenacion do territorio, a oferta dun transporte eficaz, dunha vivenda adecuada…. teñen influencia na saúde das persoas, polo que OUeC entende a área de saúde como transversal ao resto de áreas.

OUeC traballará ademais especificamente nas áreas de prevención e fomento da vida saudable a través de actuacións educativas e de empoderamento en saúde da cidadania ourensá.

Asemade OUeC propón que a Administración local actúe como axente nivelador que procure a desaparición das desigualdades en saúde, traballando como mediadora na defensa rotunda dunha asistencia sanitaria gratuíta, universal e de calidade. É preciso un compromiso público que rache co discurso que quere facer da saúde pura mercadoría.

. Incluír a saúde como obxectivo prioritario dos plans e programas de acción municipais nas distintas áreas. Tendo en conta que os condicionantes da saúde son diversos (factores socioeconómicos, urbanismo, medio ambiente, vivenda, transportes, traballo, servizos socio-sanitarios, etc.) e que é necesario traballar cun enfoque intersectorial e fomentar a saúde dende todas as políticas.

. Desenvolver intervencións para eliminar as desigualdades en materia de saúde. Establecer programas específicos encamiñados á erradicación das desigualdades entre colectivos e entre barrios.

. Facilitar o acceso á atención sanitaria, así como ás accións de prevención e promoción da saúde a todas as persoas, independentemente da súa situación administrativa, facendo especial incidencia naqueles grupos sociais en situación máis vulnerable.

. Poñer en marcha o Consello de Saúde do Distrito con participación social, responsable de propor aos órganos de dirección do distrito aquelas medidas de carácter sanitario que contribuian a elevar o nivel de saúde da poboación.

. Elaborar o Plan de Saúde Local para ser unha verdadeira Cidade Saudable que millore a saúde e a calidade de vida das persoas.

. Traballar na liñas que marca a Estratexia de Prevención e Promoción da Saúde do Sistema Nacional de Saúde, que intenta responder aos problemas de saúde máis relevantes da poboación dende unha perspectiva local.

. Activar programas educativos na promoción da saúde: saúde e benestar a través da práctica deportiva, educación afectivo sexual, hábitos saudables ou prevención de enfermidades, entre outros.

. Asegurar o acceso a unha alimentación saudable para as familias que o necesiten, localizar e atender os casos de malnutrición e desenvolver programas de fomento da alimentación saudable.

. Apoiar e traballar para que ás propostas das asociacións de persoas afectadas por enfermidades e os seus familiares sexan unha realidade. Intentar que as festas e eventos culturais do concello se diseñen para que as persoas con discapacidade intelectual ou fisica poidan disfrutar e acceder aos actos.

. Colaborar coas unidades de saúde mental de Ourense no plan de prevención de suicidios.

. Abordar a problemática das soidades non desexadas. Xerar un espazo de reflexion e participacion que inclua aos sectores da cultura, educación, saúde para que poidan aportar solucións de ocio e de apoio. Favorecer a creacion de redes informais de apoio nos barrios que axuden a identificar e combatir situacions de soidade non desexada e aillamento social.

 

#DeporteEnMarcha

Entendemos que o deporte é máis que fútbol ou baloncesto. Para OueC é ante todo unha actividade física desenvolvida baixo calquera estrutura e en calquera ámbito social: ten unha compoñente de mellora física, psíquica, e mesmo de desenvolvemento das relacións sociais. Vista así, a práctica deportiva ten un valor estratéxico para a saúde e o benestar dunha comunidade, e así é como debe promoverse. Este cambio na definición permítenos presentar un proposta de medidas que sexan algo máis ca un catálogo de novos equipamentos deportivos. Cremos que un compromiso co deporte pasa por levalo, de verdade, á rúa e aos parques, dotando ás zonas verdes de recursos básicos que permitan a libre actividade física; ou colaborar cos centros de ensino para o uso das súas instalacións exteriores fóra do horario lectivo. Apostamos ademais por unha maior coordinación e apoio coas actividades deportivas escolares como recurso educativo clave.

Apoiar o deporte escolar e conseguir unha confluencia a nivel técnico entre todos os actores do deporte de base de Ourense. Crear un servizo de monitorado de reforzo aos Colexios Públicos, para aumentar a participación nas ligas escolares.

Facilitar o uso deportivo e popular das rúas axilizando trámites e permisos. Asegurar que as expresións deportivas que se realicen nas rúas sexan gratuítas e abertas a toda a poboación, en tanto que se cumpran os requisitos de seguridade.

Garantir a accesibilidade da cidadanía aos servizos deportivos municipais a través da implantación de tramos de pago segundo renda, ademais dos existentes segundo situación laboral e idade.

Promover e apoiar a todas as iniciativas cidadás de carácter deportivo como unha maneira de incrementar a saúde. Crear e sistematizar un Banco municipal de recursos. Establecer modelos de boas prácticas e asesorar as iniciativas deportivas cidadás.

Iniciar un programa de creación de Escolas Deportivas públicas, abertas e accesibles segundo nivel de renda.

Investir en promocion do deporte, en especial no deporte femenino, no deporte en todas as etapas da vida e para as persoas con diversidade funcional (psiquica ou física).

Convocar e resolver as subvencións deportivas dentro dos primeiros meses do ano.

Implantar modelos de participación na asignación dos orzamentos, creando un consello asesor cidadán do Consello Municipal de Deportes, e reformando a composición do consello reitor do CMD para que teñan cabida representantes deste consello cidadán con voz e voto.

Crear unha programación anual de actividades deportivas co obxectivo de evitar contraprogramar a outras institucións, asociacións ou programadores privados. Crear unha axenda deportiva colaborativa dixital a semellanza doutras iniciativas existentes en eidos como o cultural.

Contar coa participación de entidades que poden achegar coñecementos e persoal cualificado. Convenios de colaboración coa Universidade de Vigo e os seus diversos grupos de investigación na materia, asi como os diferentes especialistas en saúde do sistema sanitario publico que poidan aportar coñecemento.

Atender as necesidades deportivas das persoas con diversidade funcional (fisica ou psiquica) para que poidan practicar actividades fíisicas, garantindo polo tanto acceso aos centros deportivos municipales.

 

PREVENCIÓN E SEGURIDADE CIDADÁ

#UnhaCidadePreparada

A seguridade cidadá é unha condición ineludible para construir unha cidade habitable. E a verdadeira seguridade nace da man da prevención. O Concello de Ourense debe construir estruturas formativas, profesionais e asistenciais que garantan o benestar dos nosos cidadáns. Debemos aspirar a que as actuacións correctivas e no terreo das emerxencias sexan un pequeno segmento dentro do traballo en materia de seguridade. A prevención será o eixo fundamental para a nosa proposta, enmarcada no terreo da saúde pública. Partindo desta filosofía, elaboraremos estas estruturas en torno a catro perspectivas:

Prevención e seguridade a través da educación: conxunto de programas encamiñados a formar cidadáns socialmente responsables que se sintan partícipes na construción dunha cidade humana, habitable e segura. Estes programas poden ofrecerse a través de canles formais e non formais (colexios, escolas de pais, asociacións veciñais, etc.)

Prevención e seguridade a través dos corpos públicos profesionais (Policía e Bombeiros): as medidas neste ámbito deben ir encamiñadas a dotar a estes servizos dunha dimensión proporcionada ás necesidades da nosa cidade e dunhas axeitadas estruturas organizativas, executivas e formativas. Ademais, promoveremos a súa participación na perspectiva anterior, a pedagóxica. Deben ser axentes fundamentais no desenvolvemento dos programas formativos em materia de seguridade.

Prevención e seguridade a través de medidas de apoio persoal: estas propostas pretenden aportar un apoio a aquelas ourensás e ourensáns que viven en soidade nunha situación persoal de carencia e que non poden ser atendidas por outros organismos ou institucións ben por falta de recursos ben por non encaixar en programas preexistentes. Pretenden visibilizar e paliar unha realidade cada vez máis perentoria en relación á soidade persoal. A evolución da nosa sociedade propicia que cada vez sexa maior o número de persoas (especialmente anciáns) que viven en soidade e precisan de axuda para certas tarefas do seu día a día. A administración local non pode asumir unha tutela total sobre estas persoas pero si lles pode aportar un apoio. Esta axuda é a día de hoxe unha tarefa irrenunciable por parte dun goberno local que realmente aspire a construír unha cidade humana e habitable para todas e todos.

Prevención e seguridade nas rúas: as medidas neste terreo están fortemente vinculadas coa política viaria, urbanismo e transporte público. Trátase da prevención en materias como atropelos, violencia na rúa ou o establecemento de percorridos seguros para escolares. Para elo contaremos coa participación dun amplo abano de axentes sociais: transportes públicos (bus e taxi), asociacións de nais e pais, colectivos sensibilizados, etc.

Posta en marcha dun plan municipal de Emerxencias.

Implantación de programas para escolares relativos á convivencia cidadá baseados no respecto mutuo co obxectivo de animar ás rapazas e rapaces a converterse en axentes activos na construción dunha cidade humana, habitable e segura.

Implantación de programas para escolares relativos á sensibilización en igualdade interxénero e deconstrución de actitudes machistas.

Implantación de programas para escolares relativos á sensibilización en respecto e tolerancia e á deconstrución de actitudes lgtbi fóbicas e xenofóbicas.

Implantación de programas para adultos relativos á sensibilización en convivencia, igualdade e tolerancia.

Axustar a dimensión dos corpos de Policía e Bombeiros para que poidan atender axeitadamente as necesidades da nosa cidade, emendando as situacións de carencia e risco que se veñen producindo nos derradeiros anos pola escaseza de persoal.

Dotar aos corpos de Policía e Bombeiros dunha estrutura organizativa racional baseada en criterios de eficacia, eficiencia e servizo público que respecte ao mesmo tempo as necesidades das veciñas e veciños e os dereitos laborais das traballadoras e traballadores destes corpos.

Elaboración de programas formativos para os corpos de Policía e Bombeiros, adoptando medidas que faciliten o continuo proceso de reciclaxe e actualización de coñecementos das traballadoras e traballadores dos mesmos.

Elaboración por parte dos corpos de Policía e Bombeiros de programas preventivos que minimicen a ocorrencia de emerxencias e a súa dimensión en materias como atropelos, accidentes no fogar ou incendios forestais a través da educación á cidadanía.

Implantación dun Plan Municipal de Emerxencias que contemple as axeitadas medidas de actuación e coordinación de todos os corpos públicos de seguridade ante emerxencias.

Reforzo en medios humanos, materiais e formativos as unidades policiais adicadas á prevención e á intervención en situación de violencia machista. E ampliación do seu campo de acción a situacións de violencia lgtbifóbica e xenofóbica.

Creación dunha unidade policial especializada em cuestións medioambientais.

Elaboración dun censo voluntario de persoas en situación de necesidade de apoio doméstico.

Constitución dun grupo de traballo dentro do persoal do Concello destinado a traballar no programa de apoio doméstico tras unha dotación presupostaria, ben empregando recursos humanos xa existentes, ben mediante a contratación do persoal axeitado.

Implantación dun programa de monitorización de persoas con necesidades especiais vivindo en soidade a través de mecanismos de teleasistencia.

Implantación dun programa de asistencia doméstica que aporte un apoio á aquelas persoas con necesidades especiais vivindo en soidade na realización das súas tarefas diarias.

Subscripción de convenios de colaboración coa empresa de transporte público e a asociación de taxistas de Ourense para a elaboración e ampliación de programas destinados a garantir a seguridade das usuarias, especialmente em horario nocturno.

Promover as peatonalizacións viarias para crear zonas peonís máis amplas e seguras.

Desenvolver ou fortalecer plans para a prevención dos atropelos nas nosas rúas contando cos medios públicos profesionais e os colectivos sociais vinculados.

Establecemento de convenios implicando á Fapa e à tódolos medios públicos e empresariais (parkings) posibles para establecer mecanismos seguros de achegamento das nenas e nenos aos colexios nas horas de entrada e saída.

Planificación e e xestión dos espazos públicos de xeito que permitan recuperar as vías públicas para o uso seguro por parte das crianzas.

Retomar e redirixir o progrma “camiñando soas á escola”.

EMPREGO

#PactoLocalPoloEmprego

Actividade económica A Enquisa de Poboación Activa (EPA), promovida polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e presentada no mes de xaneiro deste ano 2019, indicaba que Ourense ten os peores indicadores de todo o estado. Se ben a taxa de desemprego na provincia reducíase ata o 13,1%, baixando un 1,1% en relación ao derradeiro trimestre do ano 2018, a motivación desta caída pasaba máis pola perda de poboación activa que pola xeración de novos postos de traballo estables. No primeiro trimestre de 2018 a provincia de Ourense contaba con 130.000 persoas activas, porén no cuarto eran xa 900 persoas menos (129.100 persoas). Indicadores negativos igualmente visibles na taxa de actividade (47,7%) e na taxa de ocupación (41,5%), sendo ambas as máis baixas de España e moi lonxe da media galega (53,0% e 46,6% respectivamente). Se analizamos os datos por sectores obsérvase a inexistencia dun plan provincial para os sectores primario e secundario, apostando en exclusiva polo terciario. Máis en concreto polo sector servizos que aglutina ao 65% da poboación activa da provincia fronte un reducido 4% en agricultura ou un 13% en industria. A análise dos mesmos datos centrados no Concello de Ourense desprende unha tendencia semellante, aínda que moderada polo efecto de capitalidade, cabeceira comarcal e de servizos. A taxa de paro rexistrado na actualidade (17,40%) sitúase nas mesmas cifras que no ano 2007 (17,49%), deixando atrás as máis de 12000 persoas paradas no noso municipio no ano 2012 (24,61%). Cifras con todo aínda superiores ao 15,7% da anualidade 2006 e anteriores. Unha lectura fría destes datos en porcentaxes podería convidar a pensar que os peores anos da crise económica e financeira foron superados xa. Porén só un de cada dez contratos eran fixos no ano 2017, evidenciando como a ferramenta para recuperar esas cifras foi a precariedade laboral implantada por norma despois da reforma laboral de 2012. Igualmente alarmante é a evolución da propia poboación activa no noso municipio. Así é que se ben neste ano 2019 temos a mesma porcentaxe de paro rexistrado que no ano 2007 na actualidade o censo local reduciuse en máis de 2500 persoas. O desemprego é en todas as enquisas de percepción cidadá a primeira preocupación para a veciñanza de Ourense. Catro de cada 10 persoas consideran que ese é o principal problema ao que ten que facer fronte a cidade segundo datos de Sondaxe. Cifras que aumentan ata case o 60% entre os menores de 30 anos e máis do 52% para aquelas veciñas de entre 30 e 44 anos. Sendo así a mocidade e as mulleres as principais vítimas da crise. Garantir a vida digna das persoas esixe que os concellos activen o territorio e poñan a funcionar as capacidades produtivas propias. Só aproveitando os recursos que xa temos e protexendo o medio pode unha poboación resistir os ataques externos. O desenvolvemento que queremos para Ourense terá que ter un pé na terra e outro nas persoas. A cidade que foi eixo de comunicacións dunha potente economía rural non hai tanto, aínda pode recuperar a produción agroalimentaria e reconciliarse coa provincia. Patrimonio, cultura, termalismo e saúde poden ser aliados para consolidar un turismo de calidade. E a recuperación do téxtil ou o desenvolvemento do sector forestal supoñen aproveitar uns recursos e potencialidades até o momento abandonados. Para avanzar é necesario que a Administración promova un cambio de cultura empresarial que prime a innovación, e no que se favoreza a cooperación fronte a competencia: entre empresas, entre o público e o privado e cos centros de formación e investigación. Fomento da economía e o comercio local, e apoio aos seus sustentadores: pemes e autónomos.

Urxe a aprobación dun Pacto Local polo Emprego, en colaboración con entidades do tecido económico e social de Ourense, para favorecer a creación de emprego estable e de calidade no noso municipio.

Malia as reducidas competencias que a administración local ten en materia laboral son posibles, urxentes e necesarias medidas de activación do emprego. Faise necesario unha análise a escala sobre o impacto real da precariedade laboral, así como estudos prospectivos sobre sectores económicos emerxentes e novos nichos de emprego para a promoción efectiva do emprendemento local.

Son moitas as medidas directas (apostar pola cooperación público-privada, o apoio a iniciativas sociais de emprego, a sinatura de convenios e a financiación de, fomento do cooperativismo, habilitar un servizo de mellora e reciclaxe profesional para a inserción para maiores de 45 anos…) e indirectas (bonificación, progresividade fiscal, prima na contratación pública…) que dende o Concello de Ourense podemos poñer en marcha para loitar contra a principal preocupación da veciñanza do noso municipio.

Plans de desenvolvemento sectoriais. Programas específicos de desenvolvemento dos diferentes sectores de actividade considerados estratéxicos: agroalimentación, téxtil, termalismo, turismo, saúde, forestal, enerxías renovables, loxística, transporte e industrias culturais e creativas.

Estes plans poderán incluír actuacións en todos os ámbitos de interese: infraestruturas, equipamentos, promoción, formación, sensibilización, etc.

Impulso de clústers sectoriais: alianzas estratéxicas nos diferentes sectores entre todos os axentes implicados (empresas, centros de investigación, Universidade, administracións públicas, persoal técnico…), a través de grupos de colaboración que sirvan para delimitar e poñer en marcha plans de actuación.

Plan de Adaptación e Accesibilidade de Zonas Industriais. Realización dun estudo de necesidades das áreas industriais do municipio e zonas anexas, para a súa modernización e adaptación a novos desenvolvementos potenciais.

Plan de Ordenación Forestal, que se estableza como guieiro dos aproveitamentos económicos do monte, baseados na sustentabilidade e a multifuncionalidade (explotación de froitos do bosque, micoloxía, madeira, biomasa, turismo, deporte, educación, ademais das propias do mantemento e conservación de áreas naturais).

Crearemos unha Sociedade Mercantil Pública de Augas Termais de Ourense. Encargada da planificación, xestión e promoción dos recursos termais do municipio, garantindo que estes sexan patrimonio público. Proporase un Programa de desenvolvemento elaborado de xeito participativo cos axentes implicados e a cidadanía, que permita realizar un aproveitamento sustentable que redunde en beneficio do municipio e en novas vías de financiamento para as arcas públicas.

Plan de Revitalización de Áreas Comerciais. Estudo, elaboración e implementación dun plan estratéxico que atenda á revitalización de prazas de abasto, mercados,galerías e áreas comerciais nos distintos barrios da cidade.Apoio á normalización, desenvolvemento e regularización do comercio ambulante.

Plan de Apoio ao Comercio e Produtos Locais. Con medidas que atendan a garantir a calidade das producións (formación, titorías, asesoramento, visitas a proxectos modelo), e á sensibilización da poboación por medio de accións de promoción (creación dunha marca de calidade propia de Ourense, feiras, mostras, talleres, publicidade…).

Apoiaremos a pemes e autónomos. Rearticulación dos servizos de apoio xestionados transversalmente por diferentes administracións e dotación de recursos para a súa integración nun programa completo de medidas que atenda á situación e necesidades concretas destas empresas.

Apoiaremos a cooperativas e empresas de economía social. Accións específicas e introdución de criterios de priorización nos concursos públicos a realizar. Incidirase especialmente no desenvolvemento destas iniciativas nos ámbitos do coidado de persoas dependentes e do medio (natural e patrimonial), da educación e a cultura.

Promoción do comercio xusto e o consumo responsable. Aposta polas prácticas de comercio xusto e consumo responsable tanto a nivel social como das propias institucións, por medio de campañas de información e sensibilización, prácticas de “etiquetaxe social”, feiras e encontros, entre outras, ademais de adaptar os pregos contractuais cos provedores do Concello.

Cláusula de cooperación empresarial en todos os programas e plans de acción municipais, na que se sinale que as empresas beneficiarias asumen unha serie de compromisos, relacionados coa mellora das condicións laborais dos seus empregados, a introdución de plans de igualdade e de criterios de Responsabilidade Social Corporativa, a eficiencia enerxética, a redución de residuos, a creación de novos postos de traballo, as titorías para emprendedoras, ou outras accións específicas que redunden en beneficio da comunidade.

Programas de cooperación interterritorial con axentes do resto da provincias galegas e do norte de Portugal, para o desenvolvemento da actividade económica.

Rede exterior de axentes, apoiando aos emigrantes ourensáns para o impulso da comercialización de produtos locais noutras provincias e no estranxeiro.

 

TURISMO E TERMALISMO

#AsPotenciasDaAuga

Promoción dunha oferta termal real a diferentes escalas. A nivel macro na ribeira do Río Miño, e micro ou de baixo impacto na contorna das Burgas, ao estilo da tradicional Casa de Baños. Apostando en paralelo, tamén no mesmo lugar, por unha gran intervención arqueolóxica que recupere a tradición termal da cidade e engada valor turístico e discursivo á mesma. Desbotamos así, para este espazo, grandes construcións hoteleiras que afectarían novamente ao acuífero e apostamos por unha intervención combinada na “Ponte Murallón” e solar das Burgas, que abran o casco histórico cara o río e a espazos de zonas verdes da senda do Barbaña.

Recuperación do abandonado edificio destinado a Centro de Interpretación dos Parques Naturais como o grande Balneario para Ourense.

Creación do Consorcio Termal de Ourense (Concello de Ourense, Deputación de Ourense e Universidade de Vigo), con presencia dos activos sociais e económicos locais, co fin de fomentar novos modelos de aproveitamento da riqueza termal de Ourense: xeotermia ou cosmética.

 

ECONOMÍA E FACENDA

#RelanzarAEconomía

A Enquisa de Poboación Activa (EPA), promovida polo Instituto Nacional de Estatística (INE) e presentada no mes de xaneiro deste ano 2019, indicaba que Ourense ten os peores indicadores de todo o estado. Se ben a taxa de desemprego na provincia reducíase ata o 13,1%, baixando un 1,1% en relación ao derradeiro trimestre do ano 2018, a motivación desta caída pasaba máis pola perda de poboación activa que pola xeración de novos postos de traballo estables.

No primeiro trimestre de 2018 a provincia de Ourense contaba con 130.000 persoas activas, porén no cuarto eran xa 900 persoas menos (129.100 persoas). Indicadores negativos igualmente visibles na taxa de actividade (47,7%) e na taxa de ocupación (41,5%), sendo ambas as máis baixas de España e moi lonxe da media galega (53,0% e 46,6% respectivamente.)

Se analizamos os datos por sectores obsérvase a inexistencia dun plan provincial para os sectores primario e secundario, apostando en exclusiva polo terciario. Máis en concreto polo sector servizos que aglutina ao 65% da poboación activa de provincia fronte un reducido 4% en agricultura ou un 13% en industria.

A análise dos mesmos datos centrados no Concello de Ourense desprenden unha tendencia semellante, aínda que moderada polo efecto de capitalidade, cabeceira comarcal e de servizos.

A taxa de paro rexistrado na actualidade (17,40%) sitúase nas mesmas cifras que no ano 2007 (17,49%), deixando atrás as máis de 12.000 persoas paradas no noso municipio no ano 2012 (24,61%). Cifras con todo aínda superiores ao 15,7% da anualidade 2006 e anteriores.

Unha lectura fría destes datos en porcentaxes podería convidar a pensar que os peores anos da crise económica e financeira foron superados xa. Porén só un de cada dez contratos eran fixos no ano 2017, evidenciando como a ferramenta para recuperar esas cifras foi a precariedade laboral implantada por norma despois da reforma laboral de 2012.

Apoio a Pemes e autónomos: rearticulación dos servizos de apoio xestionados transversalmente por diferentes administracións e dotación de recursos para a súa integración nun programa completo de medidas que atenda á situación e ás necesidades concretas destas empresas.

Apoio a cooperativas e empresas de economía social: accións específicas e introdución de criterios de priorización nos concursos públicos a realizar. Incidirase especialmente no desenvolvemento destas iniciativas nos ámbitos do coidado de persoas dependentes e do medio (natural e patrimonial), da educación e a cultura.

Igualmente alarmante é a evolución da propia poboación activa no noso municipio. Así é que se ben nestre ano 2019 temos a mesma porcentaxe de paro rexistrado que no ano 2007 na actualidade o censo local reduciuse en máis de 2.500 persoas.

O desemprego é en todas as enquisas de percepción cidadá a primeira preocupación para a veciñanza de Ourense. Catro de cada 10 persoas consideran que ese é o principal problema ao que ten que facer fronte a cidade segundo datos de Sondaxe. Cifras que aumentan ata case o 60% entre os menores de 30 anos e máis do 52% para aquelas veciñas de entre 30 e 44 anos. Sendo así a mocidade e as mulleres as principais vítimas da crise.

Urxe a aprobación dun Pacto Local polo Emprego, en colaboración con entidades do tecido económico e social de Ourense, para favorecer a creación de emprego estable e de calidade do noso municipio.

Malia as reducidas competencias que a administración local ten en materia laboral son posibles, urxentes e necesarias medidas de activación do emprego. Faise necesario unha análise a escala sobre o impacto real da precariedade laboral, así como estudos prospectivos sobre sectores económicos emerxentes e novos nichos de emprego para a promoción efectiva do emprendemento local.

Son moitas as medidas directas (apostar pola cooperación público-privada, o apoio a iniciativas sociais de emprego, a sinatura de convenios e a financiación de , fomento do cooperativismo, habilitar un servizo de mellora e reciclaxe profesional para a inserción de persoas maiores de 45 anos…) e indirectas (bonificación, progresividade fiscal, prima na contratación pública…) que dende o Concello de Ourense se poden poñer en marcha para loitar contra a principal preocupación da veciñanza do noso municipio.

Cláusula de cooperación empresarial en todos os programas e plans de acción municipais: na que se sinale que as empresas beneficiarias asumen unha serie de compromisos, relacionados coa mellora das condicións laborais das súas persoas empregadas, a intrudución de plans de igualdade e de criterios de responsabilidade social corporativa, a eficiencia enerxética, a redución de residuos, a creación de novos postos de traballo, as titorías para persoas emprendedoras, ou outras accións especificas que redunden en beneficio da comunidade.

Para avanzar é necesario que a Administración promova un cambio de cultura empresarial que prime a innovación, e no que se favoreza a cooperación fronte a competencia: entre empresas, entre o público e o privado e cos centros de formación e investigación. Fomento da economía e o comercio local, e apoio aos seus sustentadores: Pemes e autónomos.

Programas de cooperación interterritorial: con axentes do resto das provincias galegas e do norte de Portugal, para o desenvolvemento da actividade económica.

Garantir a vida digna das persoas esixe que os concellos activen o territorio e poñan a funcionar as capacidades produtivas propias. Só aproveitando os recursos que xa temos e protexendo o medio pode unha poboación resistir os ataques externos.

Plan de Adaptación e Accesibilidade de Zonas Industriais: realización dun estudo de necesidades das áreas industriais do municipio e zonas anexas, para a súa modernización e adaptación a novos desenvolvementos potenciais.

Creación dunha Sociedade mercantil Pública de Augas Termais de Ourense: encargada da planificación, xestión e promoción dos recursos termais do municipio, garantindo que estes sexan patrimonio público. Proporase un Programa de desenvolvemento elaborado de xeito participativo cos axentes implicados e a cidadanía, que permita realizar un aproveitamento sustentable que redunde en beneficio do municipio e en novas vías de financiamento para as arcas públicas.

Plan de Revitalización de Áreas comerciais: estudo, elaboración e implementación dun plan estratéxico que atenda á revitalización de prazas de abasto, mercados, galerías e áreas comerciais nos distintos barrios da cidade. Apoio á normalización, desenvolvemento e regularización do comercio ambulante.

Plan de Apoio ao comercio e Produtos Locais: con medidas que tendan a garantir a calidade das producións (formación, titorías, asesoramento, visitas a proxectos modelo), e á sensibilización da poboación por medio de accións de promoción (creación dunha marca de calidade propia de Ourense, feiras, mostras, talleres, publicidade…).

Rede exterior de axentes: apoiando ás persoas emigrantes ourensáns para o impulso da comercialización de produtos locais noutras provincias e no estranxeiro.

O desenvolvemento que queremos para Ourense terá que ter un pé na terra e outro nas persoas. A cidade, que foi eixo de comunicacións dunha potente economía rural non hai tanto, aínda pode recuperar a produción agroalimentaria e reconciliarse coa provincia. Patrimonio, cultura, termalismo e saúde poden ser aliados para consolidar un turismo de calidade. E a recuparación do téxtil ou o desenvolvemento do sector forestal supoñen aproveitar uns recursos e potencialidade até o momento abandonados.

Plan de desenvolvemento sectoriais: programas específicos de desenvolvemento dos diferentes sectores de actividade considerados estratéxicos: agroalimentación, téxtil, termalismo, turismo, saúde, forestal, enerxías renovables, loxística, transporte e industrias culturais e creativas. Estes plans poderán incluír actuacións en todos os ámbitos de interese: infraestruturas, equipamentos, promoción, formación, sensibilización, etc.

Plan de ordenación Forestal: que se estableza como guieiro dos aproveitamentos económicos do monte, baseados na sustentabilidade e a multifuncionalidade (explotación de froitos do bosque, micoloxía, madeira, biomasa, turismo, deporte, educación, ademais das propias do mantemento e conservación de áreas naturais).

Impulso de clústers sectoriais: alizanzas estratéxicas nos diferentes sectores entre todos os axentes implicados (empresas, centros de investigación, Universidade, administracións públicas, persoal técnico…), a través de grupos de colaboración que sirvan para delimitar e poñer en marcha plans de actuación.

Promoción do comercio xusto e o consumo responsable: aposta polas prácticas de comercio xusto e consumo responsable tanto a nivel social como das propias institucións, por medio de campañas de información e sensibilización, prácticas de “etiquetaxe social”, feiras e encontros, entre outras, ademais de adaptar os pregos contractuais cos provedores do Concello.

 

#FiscalidadeXusta

Fiscalidade xusta e autonomía financeira. O debate do financiamento municipal nunca deixa de ser protagonista; só acadando a suficiencia e a estabilidade financeiras pode un Concello actuar como servizo público, asegurando, de forma rápida e directa, a vida digna das persoas que nel residen. En OueC rebelámonos contra o sometemento da facenda local ao negocio bancario. Un Concello debe atender á cidadanía, non financiar débedas alleas. Faise necesaria unha reforma estrutural que garanta a autonomía económica e camiñe cara un financiamento máis ético e sustentable, reclamando mecanismos de crédito xustos e desenvolvendo unha política fiscal progresiva e equitativa. Que acheguen máis os que máis teñen. Que se prime o social fronte ao suntuario. A redistribución efectiva da riqueza é o primeiro chanzo para o cambio cara un modelo económico máis xusto e solidario.

Inclusión de criterios sociais e ambientais nos concursos e licitacións públicas, baixo o modelo de “compra pública ética”. Tanto os concursos de adxudicacións de axudas e subvencións, coma as cesións administrativas e os pregos de cláusulas administrativas e técnicas que rexan concursos e contratos de provisións e servizos, incluirán nos seus baremos criterios de selección que primen a observación e aplicación por parte das entidades licitantes dos principios de cooperación, políticas de igualdade de xénero, inserción de colectivos obxecto de discriminación, condicións laborais axeitadas para os seus traballadores e outras cláusulas sociais e ambientais, tales como a de Compra Pública Responsable (CPR).

Eliminación de baixadas temerarias en licitacións públicas. Estableceranse nos pregos salvagardas pertinentes para evitar a práctica de baixadas temerarias nos orzamentos das ofertas que poidan redundar na perda de calidade ostensible das provisións e servizos, ou ben na degradación das condicións laborais dos traballadores destas entidades.

Máxima publicidade de concursos e contratos. Atendendo ao principio de transparencia, ofrecerase información pública suficiente dos procedementos e criterios de selección en todas as licitacións e contratacións, independentemente do seu importe e modalidade administrativa de contratación.

Réxime aberto e participativo de axudas e subvencións. Todos os procesos de concesión de axudas e subvencións realizaranse en réxime aberto de libre competencia, evitando as concesións “nominais”, excepto naqueles casos de especial interese, urxencia social ou ambiental.

Inclusión da perspectiva de xénero nos orzamentos municipais. Incluír nos orzamentos dos plans municipais un estudo desde a perspectiva de xénero que informe sobrealternativas nas actuacións, custos do seu financiamento econsecuencias da súa aplicación.

Elaboración dun catálogo de actividades de especial impacto social e ambiental que deban ser obxecto de apoio por medio de axudas e subvencións públicas, ou ben deexencións fiscais, e daquelas que deban ser penalizadas por medio de taxas e impostos especiais, en relación ao seu resultado positivo ou negativo sobre o ben común. Reforma da fiscalidade municipal. Adecuación dos impostos, taxas e prezos municipais aos principios de universalidade, xustiza, igualdade, progresividade e suficiencia. Operando baixo o principio de que achegue máis quen máis ten, implementando exencións, minoracións ou bonificacións no pago de impostos, taxas e prezos públicos a aquelas persoas e familias en situacións críticas, e entendendo que o sistema tributario debe xestionar uns ingresos suficientes para garantir o cumprimento dos dereitos cidadáns e a cobertura das súas necesidades.

Aplicación de contribucións especiais aos particulares e empresas que se beneficien de novas obras ou servizos que non sexan de prestación obrigatoria ou non atendan a necesidades sociais básicas ou que a cidadanía entenda que non son de carácter universal. A aplicación destas contribucións terá un carácter de progresividade, de acordo coa capacidade económica e o nivel de beneficio que reporten a cada suxeito pasivo.

Universalización do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI). Cobro destes impostos a todos os inmobles do termo municipal que non teñan unha función pública.

Área de fondos europeos e axudas públicas. Centralización nun servizo municipal das tarefas de prospección e captación de fondos europeos e de fondos provenientes doutras administracións e organizacións, así como das funcións de información á cidadanía neste ámbito.

Financiamento ético e responsable. O Concello utilizará de maneira preferente servizos bancarios e financeiros relacionados coa banca ética, as cooperativas de crédito, a banca pública e aquelas iniciativas bancarias e financeiras que se guíen por uns criterios de responsabilidade social e ambiental. Non marco das súas competencias, o Concello de Ourense estudará a posibilidade de crear unha caixa pública ou participar da Caixa Rural Galega.

Posicionamento e negociación con outras administracións para a distribución xusta de recursos. O Concello de Ourense apostará firmemente pola negociación con outras administracións para a consecución de recursos económicos suficientes baixo criterios de xustiza e equidade. Concretamente, demandarase a determinación de criterios obxectivos para que o Concello perciba os recursos que lle correspondan daqueles que hoxe recibe a Deputación de Ourense.

Solicitarase a reforma da Lei da Administración Local de Galicia para que inclúa o establecemento de créditos prioritarios en relación a aqueles destinados a sufragar as competencias transferidas ou delegadas aos Concellos, así coma os gastos comprometidos con estes mediante convenios ou por calquera outra fórmula. Declararase a oposición á reforma do artigo 135 da Constitución Española, das leis de Estabilidade Orzamentaria e a reforma da Administración Local, que menoscaban a capacidade dos concellos na consecución da mellora do nivel de vida dos municipios e a súa poboación, así como a capacidade da propia cidadanía de controlar e participar na cousa pública.

URBANISMO

#NovosModelosUrbáns

O Concello de Ourense ordénase actualmente por un Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado no ano 1986. Todas as corporacións municipais que xestionaron este territorio nas últimas tres décadas foron incapaces de deseñar e aliñar á sociedade ourensá nun novo plan en prol dun modelo de cidade definido e estable no tempo. Consecuencia directa deste son unha forte inseguridade xurídica en elementos fóra de ordenación, especulación e intereses creados sobre usos do chan ou desprotección do noso patrimonio, así como a inexistencia dunha folla de ruta ou modelo de cidade compartida. A aprobación dun Plan Xeral de Ordenación Municipal para o Concello de Ourense, despois de que o anterior promovido en solitario polo Partido Popular no ano 2003 fora tombado pola xustiza ao seren detectadas numerosas irregularidades e ilegalidades, pasaba na presente corporación en aprobar un texto que xa fora aprobado inicialmente e exposto ao público no ano 2014. O equipo de goberno, en colaboración cos técnicos municipais e o propio equipo redactor, tiña a encomenda única de revisar as alegacións presentadas e xunto cos preceptivos informes elevar o texto a aprobación definitiva. Pero pola contra o Partido Popular aproveitou o estudio e revisión das arredor de 5000 alegacións presentadas (moitas delas repetidas ata 1500 veces), para redactar un texto diferente ao exposto inicialmente: • Unha redución do 18% de zonas verdes • Un aumento do 20% do aproveitamento lucrativo do chan • Case un aumento do 40% na edificación para núcleos rurais • Supresión de cargas urbanísticas a determinados promotores inmobiliarios • Substitución do modelo de xestión, pasando de cooperación a compensación • Regularización indiscriminada de construcións sen licenza ás que se lle permite ademais aumentar en volume 1. Documento aprobado provisionalmente en Xunta de Goberno Local, con dous informes contrarios da intervención e secretaría municipal, que enchen o texto de inseguridade xurídica. Razón pola que dende Ourense en Común defendemos, como xa fixemos ata en dúas ocasións no presente mandato e como defenden moitos outros colexios oficiais e entidades da sociedade civil, unha segunda exposición pública do plan e a aprobación en pleno conforme os ditames dos funcionarios de máis alto rango dentro do Concello de Ourense. Asemade, sobre as características finais do documento, apostamos por: • Priorizar o núcleo urbano xa consolidado. Non colonizar novos chans para cubrir as necesidades residenciais e de actividades económicas. Apostarase por un aproveitamento dos baleiros urbanos existentes e a rehabilitación dos espazos construídos. • Favorecer a cohesión entre barrios, priorizando proxectos e obras naqueles máis desfavorecidos, en calidade ou cantidade de servizos básicos ou no seu urbanismo. • Adaptación do urbanismo ás condicións climáticas locais. Integración progresiva da eficiencia climática nas instalacións, coa xeotermia como horizonte. • Converter os equipamentos existentes en espazos multifuncionais que permitan o seu aproveitamento social.

Protección das áreas de interese patrimonial, natural e cultural, tanto dentro do tecido urbano como na periferia, no seu emprazamento e área inmediata. • Aposta decidida por espazos comúns, espazos verdes, que fomenten as relacións sociais e hábitos de vida saudable; xardíns, parques, montes ou ribeiras. 2. Redución do impacto da integración da Alta Velocidade en Ourense e aproveitar a súa chegada para suturar aqueles barrios divididos por máis de medio século mediante unha aposta decidida pola coñecida como “variante exterior”. O novo trazado deberá garantir un mínimo impacto ambiental, social, patrimonial e permitir un movemento pendular non xerando novas barreiras na mobilidade urbana. As intervencións arquitectónicas subordinadas, como a estación ou o viaduto para salvar o Río Miño deberán primar a utilidade e integración na paisaxe natural, cultural e humana de Ourense. Nomeadamente a nova estación deberá garantir unha correcta intermodalidade entre diferentes medios de transporte: autobuses interurbanos, área metropolitana e transporte urbano, así como co resto de liñas de ferrocarril de proximidade. Toda a actuación deberá ir acompañada de campañas de información, participación e sensibilización daqueles barrios afectados, incluíndo mesas de participación con axentes e colectivos sociais na recollida de propostas para novos usos de espazos ferroviarios en desuso, desmonte de vías, etc. 3. Estudo e implementación dun sistema de xestión a partir dunha nova articulación territorial do concello con interlocutores dispersos, que parta do tradicional modelo de parroquias ou outros máis recentes coma os distritos. 4. Elaboración dunha ordenanza do uso do espazo público, que sirva para regular o uso comercial do mesmo, dos espazos de creación, dos espazos de difusión para colectivos (MUPIS), terrazas, etc. 5. Cumprimento das medidas de accesibilidade universal previstas nunha necesaria ordenanza en tódas as rúas de Ourense, eliminando as barreiras arquitectónicas como beirarrúas demasiado estreitas, potenciando a realización de ramplas cunha pendente menor ao 10% en vez de escaleiras, superficies diferenciadas, plataforma única… 6. Substitución do alumeado público ao rematar a súa vida útil por alumeado de baixo consumo e con luminarias sen contaminación lumínica. Programa paralelo acompañado de estudos de luz (solar e artificial) para procurar a máxima eficiencia do mesmo, e dunha baixada dos niveis de alumado nocturno tomando como referencia os niveis europeos. Adaptación dos Plans Especiais de Reforma Interior (PERI) ás necesidades e demandas sociais, combinando a necesaria protección e coherencia dos núcleos co desenvolvemento do comercio, a vivenda, etc. Farase unha aposta pola promoción do comercio local e vivenda para a xuventude nestes espazos mediante a progresividade fiscal, axudas para restaurar, e aluger social. Apoio decidido a proposta técnica de ampliación do novo PERI do núcleo histórico para acoller o Xardín do Posío, o que permitirá asemade recuperar todas as rúas colindantes dentro do programa de pacificación do tráfico. 8. Auditoría e estandarización dos trámites e servizos de disciplina e licenzas para poñer fin aos graves retrasos na tramitación de licenzas e permisos detectados no servizo.

 

#XirarAMobilidade

A mobilidade defínese como a capacidade de desprazamento que posúe unha persoa para trasladarse dun punto de orixe a un de destino. A diferenza do termo transporte, centrado na dimensión espacial do acto físico de portar mercadorías ou persoas entre dous puntos, a mobilidade leva implícita unha clara dimensión social que está en todo momento condicionada por un elemento clave: a accesibilidade. Os espazos urbanos como a cidade de Ourense son un complexo escenario onde podemos observar incontables prácticas de mobilidade diaria, tanto de persoas como de mercadorías. A dimensión social anteriormente aludida reflíctese á hora de caracterizar os diferentes individuos que practican un desprazamento. Diferenzas como a idade dunha persoa, as súas capacidades físicas ou mesmo un medo particular poden marcar barreiras á hora de acceder a realizar un desprazamento. Camiñar cara á plena accesibilidade e a eliminación de barreiras debe ser un obxectivo fundamental na nosa sociedade e, en definitiva, un elemento clave na definición do noso modelo de cidade. O desenvolvemento económico e tecnolóxico do último século en Ourense, e na maioría das urbes, implicou a implantación dun modelo de cidade fundamentado no emprego do vehículo privado. Este modelo está a denotar incapacidade á hora de responder ás demandas de mobilidade do presente e do futuro. As nosas urbes e o noso rural comezaron a deseñarse dun xeito claramente enfocado á integración deste medio de transporte, até o punto de que na actualidade máis do 50% do espazo público de calquera cidade está dedicado exclusivamente á circulación ou estacionamento do vehículo privado.

Consecuentemente, os usos alternativos do viario público estanse a ver progresivamente marxinalizados. Neste senso resulta clave o rol da administración pública e da planificación urbana, capacitada para responder ás emerxentes demandas de mobilidade alternativa, así como de incentivar a recuperación dun modelo de cidade máis humanizada, dinámica e respectuosa co medio. A inclusión plena da cidadanía nun modelo de mobilidade democrático espacialmente, onde os dereitos dunha persoa non se vexan reducidos polo feito de optar por un medio alternativo de desprazamento, será sinónimo de éxito na constitución dunha cidade accesible e aberta para todas as persoas que a conforman. Para conquerilo é necesario invertir a lóxica de prioridades de ocupación do espazo público. O primeiro deben ser as persoas, seguidos das bicicletas, o transporte público, mercadorías e só por último o transporte privado. E para garantir que esta prioridade é unha política transversal e que perdura no tempo apostamos decididamente pola creación dun Consello Municipal de Mobilidade, presidido pola alcaldía, con presencia das responsables de tráfico, urbanismo, infraestruturas e educación. Este deberá contar cunha partida orzamentaria propia co fin de implementar as seguintes medidas:

Delimitación de núcleo urbano en todas as entradas da cidade. Punto dende o que se aplicarán normativas específicas de regulación do tráfico que beneficien ao peón e medios alternativas de transporte fronte a vehículos motorizados privados.

Creación de aparcamentos disuasorios ás entradas da cidade (Residencia, Couto, Lagoas, 21), conectados co transporte público, co necesario transporte metropolitano e con accesibilidade a todos os lugares de Ourense. Medida que permitirá limitar o uso do vehículo dentro do recinto urbano e o progresivo aumento de zonas peonís.

Zonificación a escala. Pacificación do tráfico xeneralizado en todos os barrios da cidade, reducindo a velocidade máxima nas rúas secundarias a 30 km/h. Unha medida que debe ir acompañada dunha progresiva intervención nas rúas eliminando as dobres alturas (beirarrúas e estrada), apostando por unha única plataforma e construíndo lombos de seguridade naquelas zonas onde se detecten elevadas velocidades ou altas densidades de tráfico.

Implantación da denominada Ronda Centro. Invertendo a dirección do tráfico para que este circule nunha única dirección: Progreso, Av. Zamora, Saínza, Pena Corneira, E. Pardo Bazán, Av. Habana, Progreso. Zonas nas que avanzará unha progresiva pacificación do tráfico, como tamén noutras arterias da cidade (Av. Santiago, Marcelo Macías…) a medida que se completa o cinto de circunvalación exterior e outras medidas complementarias.

Aposta decidida pola creación de rúas e espazos peonís, penalizando o tráfico motorizado e primando a humanización do espazo público. Como primeiras medidas e accións inmediatas propoñemos unha ampliación norte-sur da peatonalización do núcleo histórico e unha reorganización da rúas Xoán XXIII, Bonhome, San Rosendo, entre outras.

Integración do transporte municipal en mancomunidades de servizos de transporte, e apostar por un transporte público metropolitano que permita unha conexión sustentable entre o Concello de Ourense e outros próximos.

Aposta decidida pola integración da bicicleta como o principal medio de transporte. Razón pola que deberá convivir no tráfico diario con medidas de especial protección. Así contémplase o estudo de implantación dun carril bici segregado só naquelas arterias principais con velocidades superiores a 30 km/h ou con alta acumulación de tráfico. Este deberá realizar un percorrido completo con inicio e fin. Esta segregación ampliarase ao tráfico de bicicletas en sentido contrario naquelas rúas de sentido único con amplitude suficiente para poder soportar ambos usos de modo seguro, fomentando o uso da bicicleta e a súa integración na área urbana. Nomeadamente as rúas Vila Real, Cardenal Quevedo, Av.Castelao, e Rúa do Progreso, entre outras.

Recuperación das campañas de educación e seguridade viaria, en colaboración coa Policía Local, suprimidas polo goberno do Partido Popular.

Rotulado/guía que conecte os principais recursos termais de Ourense (A Chavasqueira-Tinteiro, Outariz, Muíño da Veiga) coas zonas de acceso de tráfico motorizado (acceso centro) alleo á cidade. Evitando deste xeito inserir máis tráfico á cidade e aportando información de primeira man ao turismo que visite a cidade.

Recuperación do Camiño Escolar que permita a creación duns itinerarios saudables e seguros para os máis cativos, que devolvan a rúa as nenas e nenos, e que eliminen os atascos provocados polo aparcamento en dobre fila de familiares ás portas dos centros educativos. Motivo polo que igualmente fomentaranse convenios con aparcamentos próximos aos centros escolares.

Optimización dos puntos de aluguer de bicicletas públicas: revisar a súa localización, relación directa de nodos, etc.

Revisión dos itinerarios do transporte público para aumentar a cobertura a todos os barrios da cidade. Nomeadamente a conexión dos diferentes barrios cos principais nodos de atracción (centros de saúde, Residencia, centros de traballo do polígono…). Procurando simplificar o saturado eixo norte-sur existente que satura a zona 12 de Outubro, Parque de San Lázaro e Xardín do Posío e que desatende outras zonas como son o barrio de O Couto e As Lagoas. Estudando a creación dunha ou dúas liñas circulares que minimicen tal eixo. Este transporte público deberá garantir unhas correctas frecuencias e a intermodalidade, permitindo a posibilidade de viaxar no mesmo con carga complementaria como bicicletas, aparellos varios, etc. Fomentando deste xeito o uso do transporte público e outro tipo de mobilidades saudables e sustentables como o uso da bicicleta. Renovación da flota e aposta por vehículos non contaminantes aproveitando os recursos enerxéticos da estación depuradora de Reza. 13. Finalización do circuíto de sendas fluviais, nomeadamente a continuación do Paseo do Río Barbaña ata o Polígono de Barreiros, a conexión entre As Burgas e o espazo da Molinera, e o paseo do Loña ata o Castro de Santomé. Procurando ademais unha estratexia a futuro cos diferentes organismos e concellos afectados que conecte a senda do Loña co Encoro de Castadón e o paseo do Río Miño ata Os Peares.

Apoio ao comercio de barrio fronte as grandes superficies que permitan concentrar na pequena distancia os servizos necesarios sen que sexa necesario o uso do transporte privado. Evitando mapas do baleiro e barrios dormitorio.

Penalización do tráfico rodado contaminante en superficie, aumentando os prezos da ORA e baixando os prezos dos aparcadoiros subterráneos. Procurando reducir o tráfico e gañar espazo en superficie para as persoas. Esta campaña debe ir parella a un proceso de municipalización da xestión de todos estes servizos e do apoio de automóbiles eléctricos, reservando espazos en superficie para os mesmos, e cara un futuro, con cargadores eléctricos.

Mellora das ferramentas web e APP específica para o transporte público. Aproveitarase o uso masivo dos teléfonos intelixentes procurando animar ao uso do transporte público. O servizo debe ser intuitivo e accesible para todas as persoas. Crearase igualmente unha aplicación móbil e un programa de participación a modo de custodia que permita a cada cidadá denunciar o mal estado dalgunha infraestrutura concreta, así como a elaboración dun censo de puntos negros en seguridade viaria, peonil, ou ciclista.

Racionalización da secuencia semafórica deseñada para mellorar a mobilidade, protexer a ciclistas, reducir o tráfico e as elevadas velocidades.

Implantación de patrullas policiais en medios alternativos ao vehículo motorizado. Patrullas a pé no casco histórico (zona sur), e en bicicleta polas sendas verdes e barrios con tráfico pacificado. Procurando sensibilizar á sociedade na mobilidade sustentable e aportando seguridade naqueles cartografías sensitivas negativas.

Progresiva redución do parque móbil municipal substituíndoo por outras alternativas de transporte sustentable, eficiente e de mínimo custe.

EDUCACIÓN

#ACidadeEducadora

As persoas aprendemos ao longo de toda a nosa vida. A educación é a base do noso desenvolvemento pleno como persoas e só a través dela se pode garantir a transición cara unha sociedade xusta e igualitaria autogobernada por unha cidadanía máis libre e crítica. OUeC comprométese con este concepto de aprendizaxe permanente dentro da “cidade educadora” na que o Concello debe asumir o seu papel de axente educativo. Involucrando á cidadanía, conectándoa cos centros de ensino e sacando as aulas á rúa, coordinando e ampliando as actividades, compartindo recursos e enriquecendo os plans de estudo alí onde o currículo oficial non chega. A cidade educadora susténtase sobre valores de ensino público, gratuíto, en galego, laico, inclusivo e de calidade.

O dereito á cidade educadora. Dotaremos dos medios necesarios para a elaboración do Proxecto Educativo da Cidade de Ourense, actualmente parado. Este proxecto ha de converter Ourense nun espazo educador dando a coñecer a súa historia, tradicións, patrimonio e recursos. O programa articularíase en base á elaboración de unidades didácticas, itinerarios ambientais e históricos, concursos artísticos, visitas guiadas, bases de datos, soporte de contidos en redes e grupos formativos interdisciplinares. Cunha metodoloxía que implique aos colectivos, entidades e asociacións da cidade na posta en marcha de todas as iniciativas, e garantindo a transversalidade das actuacións para que impliquen a todas as áreas municipais.

Mellora do funcionamento do Consello Escolar como órgano consultivo e de fomento da participación activa da cidadanía. Consulta permanente en relación ás propostas e solicitudes de situación, construción e renovación dos centros docentes. Participación na elaboración de programas educativos municipais e actividades complementarias e extraescolares, e na planificación e xestión dos servizos a desenvolver polo Concello. Elaboración e supervisión dos convenios e acordos para a mellora das prestacións do servizo educativo aos que se chegue con outras administracións.

Mellora do Camiño escolar. Asentamento e mellora da rede de camiños escolares para dotala de maior seguridade. Campaña de visibilización destas vías e de sensibilización entre as persoas usuarias de vehículos. Instalación de estacionamentos para bicis ás portas dos centros educativos.

Consello Municipal de Infancia. Constitución dun órgano democrático representativo das nenas e nenos de Ourense. Con carácter asembleario e horizontal; un foro de debate e elaboración de propostas con capacidade para tomar decisións e levalas ao pleno municipal. Conformaríase como órgano consultivo en materia de mocidade por parte da institución municipal.

Programa integral de educación permanente. Proposta integral de aprendizaxe continuado a nivel municipal, en liña coas recomendacións da UNESCO, que incorpore ás distintas escolas municipais de Ourense co obxectivo de ofertar unha ampla diversidade de opcións formativas que melloren as condicións de vida da cidadania.

Área de programas educativos europeos. Asesoramento a organizacións para a súa participación nos programas europeos Erasmus+, Europa Creativa e Horizonte 2020. Promoción das liñas estratéxicas de cooperación europea, mobilidades formativas no espazo europeo e innovación educativa. Participación dos diferentes axentes dependentes da Administración Local nos programas de financiamento europeo.

Posta en marcha do Centro de Coñecementos Compartidos La Molinera, que poña as novas tecnoloxías ao servizo da cidadanía, desenvolvendo unha programación que estimule a aprendizaxe permanente, o diálogo interxeneracional, o traballo colaborativo e a innovación, estruturándose en tres liñas de actuación: (a) Educalab para a capacitación dixital e incorporación das novas tecnoloxías á aprendizaxe. (b) Laboratorio para a recuperación e posta en valor da memoria local e patrimonio oral. (c) Servizo de Mentoring para o asesoramento a iniciativas empresariais e novos profesionais.

Programa para as bibliotecas municipais Learning commons. Redefinir as bibliotecas municipais como centros de recursos para a aprendizaxe e a investigación, onde o obxectivo principal é o de facilitar os intercambios sociais e permitir que a información se transforme en coñecemento.

Posta en funcionamento do Banco Municipal de Libros de texto en colaboración coas AFAS dos centros educativos do concello.

Programa específico de apoio e reforzo educativo en Primaria e Secundaria Obrigatoria para nenos e nenas con problemáticas específicas, con especial fincapé no seguimento e personalizado para que non abandonen o sistema educativo.

Programa de mediación educativa. A creación da figura da titora/mediadora para apoiar e dar soporte ás usuarias dos centros de recursos, apoiar e incentivar ás persoas a xestionar a súa aprendizaxe, coa fin de que poidan explotar o seu potencial, desenvolver as súas habilidades e mellorar o seu rendemento.

Premio Cidade de Ourense á Innovación Educativa. Un premio que valorará a aposta pola innovación en materia educativa nas etapas Infantil, Primaria e Secundaria nos centros educativos do Concello de Ourense.

Elaboración de plans que favorezan a través de xogos a mellora das relacións entre os nenos e nenas que integran unha comunidade, fomentando o intercambio, o encontro e a integración dende unha perspectiva coeducativa.

Ampliar os horarios de apertura das instalacións deportivas dos centros escolares fóra do horario lectivo e no período vacacional, para uso da veciñanza de Ourense en colaboración coa Consellería de Educación e en coordinación coas ANPAS.

Reforzar cun papel máis activo e comprometido a presenza do Concello de Ourense nos Consellos Escolares dos centros educativos.

Implementación de criterios de eficiencia económica e enerxética así como sustentable no mantemento, vixilancia e conservación dos edificios destinados a centros educativos publicos.

Programación de actividades culturais, sociais e lúdicas que favorezan a conciliación da vida familiar e laboral nos períodos non lectivos. Oferta unificada entre todas as concellerías e programada anualmente para facilitar o seu coñecemento coa suficiente antelación.

Creación dun Plan de Actuación nos Centros Públicos para ofrecer resposta rápida ás necesidades de mantemento que se dan debido á actividade.

Fomentar nos postos de atraccións das festas de Ourense e nas actividades de lecer infantil en espazos públicos a emisión de música que cumpra criterios tales como a variedade, adaptación ás características dos usuarios infantís, que inclúa a lingua galega e que se emita a un volume axustado.

Garantir o acceso universal e gratuíto a todas as actividades organizadas pola Concellería a persoas sen recursos monetarios.

Desenvolveremos campañas educativas a fomentar á redución, reparación, compostaxe e reciclaxe. Dotaremos a centros educativos e aulas de contedores e papeleiras de separación.

Devolución das competencias da Escola de Pais e Nais á Concellería de Educación. Repensar de xeito integral o seu funcionamento para convertela no punto de encontro onde compartir experiencias educativas e de crianza das familias de Ourense en colaboración coas iniciativas cidadás de grupos de crianza.

Publicación dos criterios de selección de cursos e profesorado na Universidade Popular Ourense, que establezan un baremo xusto, igualitario e que se presenten con suficiente antelación para facilitar o seu cumprimento polas entidades e persoas que aspiren a participar da súa oferta educativa.

 

CULTURA

#CidadaníaCreadora

Son os valores e ideas que compartimos como parte dunha comunidade, a expresión do que Ourense significa para nós. A historia, o patrimonio, a creatividade, a nosa capacidade para comunicarnos. É o espello no que se reflicte a alma do concello, o armazón que o mantén unido e cohesiona, a chispa que nos estimula para seguir crecendo e mellorando. Para avanzar na sociedade que queremos ser. Por iso OueC defende o acceso a cultura como dereito fundamental. Practicamos a democracia cultural, aquela que fai posible que a cidadanía pase de simple espectadora á creadora. É preciso recuperar a memoria e o patrimonio e poñelo á disposición das persoas, fuxir da programación tutelada, rachar coas barreiras absurdas entre alta cultura e cultura popular e, sobre todo, apoiar o xenio creador que existe en Ourense. Porque as industrias creativas tamén son motor de desenvolvemento económico.

O recordo da Atenas de Galicia lémbranos o noso gran potencial como concello de cultura, e a responsabilidade que supón a súa xestión.

Redación e aprobación do Plan Auria, Plano Estratéxico da Cultura en Ourense. Un plan participado, transparente e auditable que guie a acción cultural do Concello.

Posta en marcha dunha radio municipal.

Dotación de recursos e consolidación do Día de NÓS a celebrar cada 30 de outubro.

Redución do 95% do IBI aos espazos e establecementos adicados á exhibición de artes escénicas, teatro, música, galerías e librarías.

Definición clara das competencias da Concellaría de Cultura e desenvolvemento de medidas de coordinación interdepartamental.

Desenvolver unha nova normativa local que facilite a programación cultural e artística nos locais dotándoos de licencia para elo.

Adaptar un marco regulatorio que facilite a realización de actividades culturais e de lecer.

Melloraremos as capacidades e autonomía técnica da Concellaría de Cultura para facer dela verdadeira ferramenta de apoio a cidadanía creadora de cultura.

Potenciaremos a coordinación e a cooperación con outras administracións, Universidade e axentes privados da cidade para un mellor aproveitamento dos equipamentos, creación de sinerxías e fornecemento da axenda cultural de Ourense.

Poñeremos a disposición da cidadanía espazos habilitados para a realización de actividades culturais e asociativas de forma gratuíta eliminando as taxas para aquelas actividades sen ánimo de lucro.

Tramitaremos a cesión do edificio da rúa concello de titularidade da Xunta de Galicia para crear nel a Casa da Cultura de Ourense dende a perspectiva da autoxestión por parte dos colectivos sociais e culturais da cidade.

Eliminación da normativa que prohibe a colocación de cartaces na rúa habilitando espazos para elo.

Publicación dun calendario da Concellaría que recolla a totalidade de convocatorias, prazos de inscrición e outras informacións relativas ás accións programadas ao longo do ano, de cara a facilitar a planificación e participación cidadá nelas.

Redeseño do programa de axudas municipais establecendo tres liñas de financiamento diferenciadas para proxectos culturais, eventos e produción artística, actualizando os criterios de valoración.

Activación do Consello Municipal de Cultura, cun desenvolvemento eficaz dos seus estatutos, que estableza e amplíe as súas competencias, superando a figura de órgano consultor/asesor e fomentado a súa natureza de ferramenta cidadá para a toma de decisións. Á proposta do CMC crearanse grupos de traballo temáticos (patrimonio, música, festas) con capacidade para dialogar cos axentes implicados en cada sector e elaborar propostas que se sometan a avaliación do CMC.

Implantación da tarxeta-cultOU, que permita acumular puntos para consumir en productos culturais locais.

Servizo e apoio e acompañamento ás Industrias Culturais Creativas (ICC) con base local como sector estratéxico, promovendo accións de formación especializada, asesoramento na busca de liñas de financiamento e mecanismos de acceso a equipamentos e recursos técnicos. Participación da Concellería en campañas de micromecenado compartido (Bolsas de Capital Rego).

Actualización dos modelos de xestión das infraestruturas culturais municipais que garantan a súa autonomía e bo funcionamento. Establecemento de mecanismos que faciliten e axilicen o uso destes espazos por parte de iniciativas culturais cidadás, tanto creadores como movemento asociativo.

Integración dos diferentes espazos museísticos da zona vella nun gran Museo Aberto.

Garantir a presenza cultural nos barrios e perímetro rural. Creación de grupos de acción cultural de barrio que desenvolvan unha programación específica en cada zona incluíndo as relacionadas coas festas populares.

Posta en marcha dunha rede transfronteiriza para a circulación de operadores culturais.

Plan de estudo, divulgación e posta en valor do patrimonio artístico plástico de Ourense. Desenvolvemento dun programa de intervención artística en espazos públicos (fachadas, rúas, zonas verdes) para a visibilización do patrimonio plástico tradicionalmente relegado aos espazos pechados: pintura, ilustración, fotografía, etc.

Garantir o acceso e aproveitamento á cidadanía do patrimonio monumental, desenvolvendo, en coordinación co departamento de Urbanismo, accións de recuperación e adecuación do patrimonio monumental inmoble para reintegrar estes espazos á vida pública. O plan fará especial fincapé no caso de espazos en clara situación de abandono, favorecendo novos usos comunitarios que contribúan a súa conservación e mantemento.

Recuperación e acondicionamento das ruínas do mosteiro de Santa Comba de Naves, en Palmés, para usos comunitarios.

Presenza destacada das expresións culturais tradicionais na programación do Concello, apoiando o traballo de axentes culturais nesta área e desenvolvendo accións de formación específica que contribúan ao seu coñecemento e transmisión.

Extender a duración das festas maiores a todo o mes de xuño espaciando as actividades e distribuíndoas polos barrios. Estimularemos a programación da cultura de base local incorporando aos colectivos veciñais como axentes activos con propostas propias. Constitución da Mesa Local de Festas que consensúen os eventos e, especialmente, a súa localización (barracas, concertos, etc.).

Recuperación das actividades permanentes ligadas ao Festival Internacional de Cine (OUFF) ao longo de todo o ano. Xestión profesionalizada e participación da Universidade e entidades locais ligadas ao audiovisual. Compromiso coa cinematografía independente e coa produción audiovisual galega.

Ampliación e actualización do rexistro de asociacións incorporando outros axentes a título individual, ICC, creadores freelance, etc. Trátase de desenvolver un mapeado real do panorama cultural da cidade que estimule o coñecemento e a aprendizaxe mutua, así como favorecer o traballo colaborativo.

Desenvolvemento dunha ferramenta específica de comunicación cultural da cidade que recolla de xeito íntegro as diferentes manifestacións e producións creativas. Trátase, por unha banda, de realizar un inventariado en tempo real dos axentes activos no ámbito cultural e, por outro, de garantir a cidadanía unha información actualizada e rigorosa da programación.

 

LINGUA

#OurenseFalaGalego

Ourense é unha cidade historicamente comprometida coa lingua galega. A acción política institucional de Ourense en común estará orientada desenvolver políticas normalizadoras no uso da nosa lingua. Desenvolveremos todas aquelas accións que contribúan a asegurar que as xeracións futuras poidan facer un uso normal, en todos os ámbitos, do galego como lingua propia do noso país. Estas accións levaranse a cabo dende a perspectiva da potenciación dos usos do galego como un dereito e como un instrumento de igualdade de oportunidades e de cohesión social. Porque apostamos por unha sociedade galegofalante composta por persoas que respecten a multiculturalidade na sociedade galega do século XXI.

OUeC asume os principios recollidos na Lei Paz Andrade para o achegamento á lingua e cultura portuguesas. Comprométese ao seu desenvolvemento, para mudar o paradigma sociopolítico galego, en relación co status da lingua, incidindo no seu carácter internacional e a súa pertenza ao ámbito da lusofonía.

Creación do Observatorio da Lingua do Concello de Ourense; unha área como espazo vertebrador onde se poida xestionar a política lingüística municipal de xeito dinámico, integral e participativo. O orzamento do Observatorio da lingua repartirase proporcionalmente entre as diferentes concellerías que conformen a xestión municipal para garantir a transversalidade das actuacións. Ademais será un obxectivo específico a busca da maior autofinanciación posible, aproveitando o traballo con outras áreas e aproveitando as axudas europeas a proxectos interrexionais, entre outras accións.

Creación dun Consello de Lingua, a institución coordinadora da política lingüística municipal. Formado por axentes dinamizadores, responsables e con competencias para traballar a prol da lingua e a cultura galegas. Representará todos os sectores da nosa sociedade e a colectivos con criterio para o traballo na normalización.

Deseñar un Plan de lingua do Concello de Ourense para desenvolver unha correcta actividade normalizadora, axeitada ao noso contexto e para optimizar recursos e esforzos.

O Ourense das Letras: posta en marcha de roteiros específicos dedicados a obras literarias ou autores, creación de unidades didácticas dirixidas á creación de públicos. Consolidación dos festexos en efemérides literarias (Día de Nós, Letras Galegas…). Estratexias de sinaléctica en visibilidade na rúa.

Creación e xestión dun programa de recursos materiais e didácticos e de animación; acompañado por un equipo dinamizador e formador do profesorado e persoas involucradas cos centros educativos de infantil e primaria do Concello de Ourense.

Buscar espazos de encontro entre a mocidade e axentes simbólicos e figuras representativas do ámbito cultural, social, deportivo, empresarial, innovación, comunicación, para promover unha imaxe atractiva e positiva da nosa lingua.

Promoción e apoio dun espectáculo infantil coa lingua e a cultura de Ourense como protagonista, para ser referencia entre a xente nova, participativa e cunha mensaxe positiva e atractiva para a rapazada.

Aproveitar a Escola Municipal de Idiomas do Concello de Ourense para presentar programas formativos e de dinamización en lingua galega e portuguesa. Incidindo ao mesmo tempo nunha xestión máis dinámica e dotando de programas educativos á propia Escola.

Presentar a candidatura de Ourense como Patrimonio Literario da Humanidade pola UNESCO; para prestixiar internacionalmente e promover o noso patrimonio literario en todas as súas expresións.

Comezar a elaborar a programación co gallo da efeméride que se conmemorará no 2020 polos 100 anos da Xeración Nós.

Dotar de protagonismo á lingua e cultura portuguesas na programación cultural do concello.

Formación en lingua e cultura portuguesa a todo o persoal do Concello que manteña relacións administrativas e comunicativas co país veciño. Ademais coidaranse as comunicacións e relacións administrativas cos países da lusofonía.

Promover o intercambio comunicativo coas comunidades galego portuguesas máis próximas. Creación de redes e colaboración coas vilas e a cultura lusófona da raia e o norte de Portugal, especialmente coa cidade irmandada de Vila Real.

Fomentar a colaboración con algunha proposta de cámaras municipais ou vilas portuguesas, e facilitar a experiencia entre asociacións e organismos das dúas localidades. Potenciar a cooperación transfronteiriza en xeral.

Colaborar coa candidatura de Ponte nas Ondas para que o patrimonio galego-portugués sexa recoñecido como Patrimonio da humanidade.

Impulsar a través da implicación activa de sindicatos, empresas e outros axentes sociais a normalización lingüística no mundo laboral.

Licenza Creative Commons O Programa Participativo de Ourense en Común é unha obra pública baixo unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.

Es libre de compartir, copiar e redistribuír o material en calquera medio ou formato. E tamén de adaptar, remesturar, transformar e recrear sobre o material. A atribución correspóndelle a Ourense en Común.