Ourense en Común abre o proceso de selección para o seu persoal eventual no Concello

Ourense en Común abre o proceso de selección para o seu persoal eventual no Concello

A Asemblea en Común, como único órgano soberano de decisión, decidiu abrir un proceso selectivo entre as persoas simpatizantes e integrantes de Ourense en Común para a contratación dunha persoa de apoio ás tres concelleiras do GT Institucional, integrándose de modo inmediato dentro de dito grupo de traballo como Auxiliar Político/a.

DEFINICIÓN DO POSTO MOTIVO DE PROCESO SELECTIVO

A categoría do persoal eventual de confianza do grupo municipal Ourense en común será a de Auxiliar Político/a, sendo as súas funcións as recollidas pola Xunta de Goberno Local do Concello de Ourense anteriormente citadas (vid supra) así como aquelas outras que, como integrante do Grupo de Traballo Institucional, sexan demandadas pola Asemblea en Común.

O seu salario, atendendo ao acordo da Xunta de Goberno Local do 2/7/2015, será o de 45% das retribucións establecidas para un concelleiro/a con dedicación exclusiva e delegación competencial. Ascendendo estas a 20.551,4€ brutos ao ano, non superando xa que logo os límites fixados no Código Ético (revisión do 17/7/2015).

A súa xornada laboral deberá cumprir un total de 40h/semana.

 

PROCESO SELECTIVO E PRAZOS
(xa na Axenda de OUeC: http://ourenseencomun.gal/axenda/categoria/seleccion-de-persoal)

1º) Presentación de documentación:
Prazo: ata o martes 11 de agosto ás 23:55h

Lugar de presentación: espazo do Grupo Municipal na planta soto da Casa Consistorial ou por correo-e a ourenseencomun@ourense.gal

2º) Valoración de méritos:
Un Comité de Selección conformado por un representante de cada Grupo de Traballo de Ourense en Común e o Grupo de Traballo Institucional será o encargado de revisar toda a documentación e as autovaloracións das persoas candidatas e ordenalas ca puntuación acadada na valoración tanto dos criterios de afinidade co proxecto de OUeC como da valoración curricular nos termos recollidos no Anexo 1 e aprobados por consenso na Asemblea en Común do 04/08/2015.

Mesa de valoración: mércores 12 de agosto a partir das 18:00h no Local de Ourense en Común na Rúa das Burgas nº8 Baixo. A reunión será aberta e poderán estar presentes todas cantas persoas o soliciten.

Publicación resultados provisionais: xoves 13 de agosto (a comunicación do resultado farase directamente ao correo-e facilitado polas persoas interesadas así como mediante a publicación das cualificacións ligadas aos 5 últimos díxitos do DNI das aspirantes na rolda de correo-e interna de Ourense en Común e na web ourenseencomun.gal

Prazo de alegacións: ata o venres 14 de agosto ás 23:59h. Estas poderanse presentar fisicamente no espazo do Grupo Municipal na planta soto da Casa Consistorial ou por correo-e a ourenseencomun@ourense.gal

3º) Publicación de resultados definitivos e referendo da Asemblea en Común:
Será convocada unha Asemblea Extraordinaria, a solicitude do Comité de Selección, o luns 17 de agosto ás 20h no Local de Ourense en Común na Rúa das Burgas nº8 Baixo para tratar un único punto na orde do día que será o seguinte:

Publicación dos resultados definitivos do proceso de selección de persoal eventual de confianza do grupo municipal Ourense en Común e referendo por parte da Asemblea en Común.

http://ourenseencomun.gal/axenda/categoria/seleccion-de-persoal
 

NORMAS PARA O ENVÍO DA DOCUMENTACIÓN:
  1. Se o Comité de Selección detectase calquera falsidade documental na información presentada a persoa quedará automaticamente eliminada do proceso.
  2. A documentación presentarase como a continuación se detalla:
    • Formulario de autovaloración (Anexo 1): Os méritos presentados deberán ser acreditados documentalmente con fotocopia simple.
    • Folla de datos persoais (Anexo 2): nome, data de nacemento, documento de identidade, correo electrónico, teléfono móbil, lugar de residencia.
  3. Toda a documentación será presentada no espazo do Grupo Municipal na planta soto da Casa Consistorial ou por correo-e a ourenseencomun@ourense.gal
  4. O Comité de Selección poderá solicitar o envío de máis documentación que a aportada no caso de considerar necesaria aclaracións ou un aumento da información aportada polas persoas candidatas
  5. As persoas candidatas poderán solicitar a través do correo-e ourenseencomun@ourense.gal todas as aclaracións que consideren oportunas.

No seguinte documento PDF tes toda a información do proceso e tamén os Anexos cos formularios para participar no mesmo: Procedemento para a selección de persoal eventual de Ourense en Común