Concello: Xunta de Área de Facenda, Persoal e Servizos Xerais

Por orde do Sr. Presidente, convócase pola presente a próxima sesión da Xunta de Área de Facenda, que terá lugar o vindeiro martes 21 de xullo ás 10:00 horas na Sala de Xuntas sita na terceira planta da casa consistorial, para tratar o seguinte Orde do Día:

1. Aprobación se procede da última Acta.
2. Rogos e Preguntas.

Ourense, 15 de xullo de 2015.

O Secretario