Ourense en Común denuncia perante a Comisión da Transparencia de Galicia a “vulneración sistemática” do dereito á información no Concello de Ourense

Ourense en Común denuncia perante a Comisión da Transparencia de Galicia a “vulneración sistemática” do dereito á información no Concello de Ourense

• O equipo de goberno elude facilitar documentación que o grupo vén solicitando desde hai máis de catro meses.
• OUeC require a documentación referente ao gasto en medios de comunicación do exercicio 2017, ou o convenio asinado entre Marrocos e Expourense.

    Logo das reiteradas peticións de información nas xuntas de área de Facenda, Servizos Xerais, Turismo e Termalismo celebradas ao longo dos últimos meses, e derivado das evasivas do equipo de goberno en facilitar a documentación que se lle solicita, Ourense en Común rexistraba hoxe unha queixa formal dirixida á Comisión de Transparencia de Galicia, solicitando que se garanta un dereito fundamental como é o de acceso á información pública”.

    O grupo acompañou a queixa coas actas das xuntas de área desde o mes de febreiro, nas que se pón de manifesto a reiterada petición de Martiño Xosé Vázquez para ter acceso á relación de gastos en medios de comunicación do Concello de Ourense durante o ano 2017, e sobre o acordo asinado coas autoridades marroquís polo patronato de Expourense, do que o Concello é integrante.

    Ourense en Común xa tén denunciado públicamente en numerosas ocasións a opacidade” coa que o goberno do Partido Popular toma as decisión e xestiona o Concello, sen facilitar ao resto de grupos a información pertinente para o desenvolvemento da súa función na oposición. “Se temos en conta que parte do noso traballo é a fiscalización e control das actuacións do equipo de goberno, non cabe dúbida que é necesario que posuamos toda a documentación para poder dar cumprimento a dita encomenda”, apunta Martiño X. Vázquez.

    O grupo acóllese á Lei de Bases de Réxime Local, ao Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF) e á Lei de Transparencia, Acceso á Información Pública e Bo Goberno aprobada no ano 2013, para apelar á Comisión da Transparencia de Galicia, a resolver a queixa e protexer o dereito á información no Concello de Ourense. A transparencia é un principio indispensable do estado de Dereito, en canto que posibilita o control e a rendición de contas”.

    A Comisión da Transparencia de Galicia é un órgano colexiado independente, adscrito á institución do Valedor do Pobo, e encárgase principalmente de que as administracións respecten o dereito de acceso á información pública que ten toda a cidadanía, impulsando as boas prácticas de transparencia na administración.

rePensar OUeC 2018

rePensar OUeC 2018

?Como cada inicio de ano é tempo de avaliar o proxecto de Ourense en Común. Desta volta fixamos a folla de ruta de cara ao horizonte 2019?, o ano no que #Ourense sumarase a onda ?dos gobernos do cambio que están a recuperar as institucións e poñéndoas ao servizo da cidadanía. ?‍?‍??‍?‍??‍?‍??‍?‍?‍???‍?‍?

? Esta asemblea anual celebrarase o próximo 27 de xaneiro no Espazo en Común das Burgas e, en cumprimento da folla de ruta aprobada no rePensar OUeC 2017, será unha xornada monográfica centrada en dous obxectivos:

✔️ Definir o regulamento de candidatura (metodoloxía, sistema de elección, cronograma…) ???
✔️ Fixar estratexia política unha vez superado o ecuador da corporación 2015-2019. ?

A proposta de regulamento de candidatura foi elaborado polo GT Confluencia???, quen tiña o mandato asembleario de redactar un borrador que servira de base do debate. Este documento pode consultarse en DemocracyOS:
https://app.democracyos.org/borradorregulamentocandidaturao…

Ao marxe das emendas presentadas na web (que poden consultarse nesta URL) presentáronse as seguintes emendas vía correo-e:

 • Emendas presentadas por C.G.:
  • Consulta aquí: 1, 2, 3, 4, 5.
 • Emendas presentadas por M.R.:
  • Consulta aquí: 1
 • Emendas presentadas por C.M.:
  • Consulta aquí: 1, 2.
 • Emendas presentadas por A.N.:
  • Emenda de substitución no punto 14 “Cronograma do proceso de elección”, substitúese o contido da Fase 2 por “o inicio do proceso de presentación de candidaturas será no mes de setembro, sendo o comité electoral o encargado de fixar as datas concretas”.

As emendas serán ordenadas para o seu debate atendendo as seguintes normas:
‼️ O tempo de exposición de cada emenda, incluída a do texto orixinal se é o caso, será de 2 minutos.
‼️ Haberá varias quendas de intervención abertas ao longo da xornada (dun minuto de máximo de duración) para reflexionar sobre aqueles puntos con maior número de emendas ou que podan xerar máis debate.

Consulta o programa completo ??

OUeC denuncia irregularidades na concesión do matadoiro municipal

OUeC denuncia irregularidades na concesión do matadoiro municipal

Ourense en Común observa con preocupación grandes diferenzas desfavorables para a institución municipal nos recontos de cabezas de gando realizados pola concesionaria Matadero de Ourense S.L.

Ourense en Común entende que unha das súas principais encomendas na corporación é a de fiscalización e control da actividade municipal. Razón pola que solicitou no pleno do venres 8 de xaneiro a constitución dunha comisión informativa sobre as principais concesións municipais. Unha moción votada en contra polo Partido Popular e Partido Socialista, coa abstención de Democracia Ourensana.

A proposta defendida en pleno por Ourense en Común pretendía constituír un foro de debate e análise para actuar coa maior dilixencia nunha área de goberno nodal no que a transparencia e loita contra a corrupción se refire: as concesións municipais.

A negativa de Partido Popular e PSOE a xerar ese espazo para avaliar a execución pasada, presente e futura das distintas concesións municipais, obriga a un esforzo extra dos edís de Ourense en Común para ter acceso a expedientes, contratos, inventarios e outra documentación. Malia a estas dificultades analizáronse xa varias concesións de servizos municipais, entre elas á referida ao matadoiro municipal, concesión cedida á Sociedade Limitada Matadero Ourense.

Segundo a información recollida, a actividade da concesionaria municipal no servizo de matadoiro precisa de forma complementaria da presenza de persoal funcionario do Concello de Ourense. A súa labor enmárcase no control da báscula de pesado para evitar calquera tipo de anomalía ou irregularidade. Así é que a empresa Sociedade Limitada Matadero de Ourense debe aboar unhas taxas que varían en función das cabezas de gando sacrificadas.

Unha vez analizada unha pequena mostra desta actividade, segundo datos facilitados pola Concellería de Comercio,  comparada cos listados de control de sacrificio regulamentario que tamén exerce o persoal funcionario responsable da área de Sanidade; evidéncianse grandes diferenzas en favor da concesionaria e en detrimento dos intereses da institución local. Razón pola que o grupo municipal Ourense en Común instará ao equipo de goberno do Partido Popular a realizar as comprobacións oportunas e, novamente, á necesaria constitución dunha comisión de seguimento e control sobre as concesións municipais.

1

2

Ourense en Común apoiará á candidatura En Marea para as eleccións xerais do próximo 20 de decembro

Ourense en Común apoiará á candidatura En Marea para as eleccións xerais do próximo 20 de decembro

Ourense en Común xorde durante o segundo semestre de 2014 como un colectivo plural no que participa a veciñanza do concello, persoas de xeito individual e axentes cunha traxectoria previa de traballo en diferentes movementos sociais e políticos, en defensa do dereito á vida e ao traballo digno, da sanidade pública (gratuíta e universal), do ensino público (gratuíto e de calidade), do dereito á vivenda, do uso normalizado do galego como lingua propia e dunha cultura de nós para o mundo. Xorde como unha plataforma de confluencia cidadá para trasladar ao ámbito institucional os valores de progreso, solidariedade, tolerancia, igualdade e transparencia. Piares sobre os que asentar o firme compromiso de avanzar na creación e posta en práctica de ferramentas de participación efectiva coas que ampliar os límites do sistema democrático municipal, permitíndonos por fin ás veciñas de Ourense exercer o control real das nosas institucións independentemente de quen sexa responsable das mesmas.

Ourense en Común presentábase ás eleccións municipais de maio de 2015 cun programa colaborativo elaborado mediante a combinación de decenas de mesas técnicas e encontros nos barrios rurais e urbanos do concello. Un programa que pretendía asentar as bases dun proxecto de cidade, elaborado de modo participado, con máis de trescentas propostas que converteron a Ourense en Común no grupo político con representación na nova corporación municipal con máis suxestións de renovación programática, a unha distancia maior de 100 puntos do Partido Popular, 200 do Partido Socialista de Galicia en Ourense e case 300 de Democracia Ourensana.

Os resultados electorais do mes de maio de 2015, insuficientes para implementar o modelo de cidade proposto, permitiron abrir un vano de esperanza polo que introducir novos discursos, metodoloxías e prioridades que, situando o social no centro das políticas públicas, avanzaba na consolidación dun modelo de democracia real e directa.

Durante o verán e outono de 2015 os esforzos colectivos das veciñas que conforman Ourense en Común, sen experiencia na política institucional, concentráronse na introdución destes valores na actual corporación municipal e a superación dunha realidade hermética deseñada por e para organizacións con aparatos a escala supramunicipal. Estruturas e procedementos que afastan á cidadanía dos seus órganos de representación apelando a unha sorte de eficiencia nesta xestión do común. Axioma a todas luces irreal como evidencian os numerosos casos de corrupción destapados nos últimos anos.

A chegada de xentes con ampla formación pero sen experiencia na política institucional, nin medios materiais ou humanos á altura dos partidos tradicionais, supuxo un grande esforzo persoal primeiro para a confección dunha candidatura cidadá e despois para competir na campaña electoral en pé de igualdade co resto de organizacións políticas. Do mesmo modo que obrigou a posteriori a un esforzo extra para comprender, analizar e en parte afastarse das lóxicas viciadas da administración máis próxima ao cidadán como é o Concello de Ourense. Só coa colaboración desinteresada de decenas de persoas e colectivos foi posible que Ourense en Común exercera e siga a exercer a día de hoxe unha labor de oposición construtiva.

Entre outros condicionantes, este enorme desgaste e a necesaria concentración de esforzos na política municipal mantivo a Ourense en Común afastado dos diferentes procesos de confluencia que pretendían replicar a maior escala o acontecido nas eleccións do 24 de maio de 2015. Así é que malia a participación individual nas diferentes iniciativas, as asembleas extraordinarias convocadas para tomar unha decisión colexiada ao respecto decidiron concentrar todos os esforzos no compromiso asumido unicamente no plano municipal.

Ourense en Común, ao igual que o resto de candidaturas municipalistas que emerxeron na pasada primavera, xurdía cun fin de base local para a constitución de alternativas electorais deseñadas dende a máxima transparencia, participación e horizontalidade nos seus procesos de construción. Con todo, a práctica diaria evidencia a necesidade dunha análise autocrítica para reconfigurar a propia estrutura organizativa e adaptala ás emerxencias e demandas sociais. Nese horizonte trabállase xa coa realización de enquisas abertas á participación sobre cal debe ser o seu papel nas institucións. Na mesma liña avánzase na redacción dun plan estratéxico que será aprobado e referendado nunha grande asemblea cidadá no mes de xaneiro baixo o título Repensar Ourense en Común.

No plano territorial comézanse a tecer redes de cooperación intermunicipal para a socialización de experiencias que permitan desenvolver e aplicar accións políticas conxuntas a diferente escala. Obxectivo central e prioritario no que se avanza na actualidade coa construción de novos espazos de confluencia a escala provincial como a denominada Rede de Candidaturas Veciñais de Ourense. Unha iniciativa de colaboración e intercambio entre diferentes candidaturas xurdidas en Ourense no marco das últimas eleccións municipais.

De igual modo o defendido proceso de renovación democrática, iniciado antes nas rúas e materializado nas últimas citas electorais tomando as principais cidades do estado español, debe ter como obxectivo final recuperar todas as institucións, tamén as autonómicas e estatais, das mans dunha minoría corrupta que goberna para enriquecerse e servir aos seus propios intereses.

Dende Ourense en Común entendemos que os próximos comicios electorais de decembro e do vindeiro ano 2016 serán esenciais para superar unha lóxica política histórica na que se perpetuaron no poder unhas elites baixo a alternancia bipartidista. Fronte a propostas baseadas na corrupción, na especulación inmobiliaria, no malgasto e na falta de transparencia das contas, ao carón da privatización sistemática de servizos públicos e ao distanciamento e deshumanización das administracións, debemos propoñer agora novas políticas fundamentadas na xestión do común, priorizando o social e afondando nos principios de xustiza social, igualdade de xénero, sustentabilidade, democracia participativa e compromiso ético. É por isto que a asemblea extraordinaria de Ourense en Común celebrada o luns 23 de novembro tomaba por un referendo superior a 2/3 os seguintes acordos:

 • Apoiar á candidatura electoral de En Marea para os vindeiros comicios do mes de decembro. Así é que, malia a non ter participado no seu proceso de confección e recoñecer déficits en materia de participación e transparencia na súa construción, enténdese que esta é a única candidatura que pode dar continuidade ao proceso de renovación democrática nas institucións iniciado nas eleccións municipais do 24 de maio.

 • Apoiar ás listas para as candidaturas ao parlamento e ao senado pola provincia de Ourense e, malia a recoñecer a súa pluralidade integrando nas mesmas a persoas moi valiosas e activas como David Bruzos, manifestar que Ourense en Común non foi participe da súa elaboración.

 • Anunciar o compromiso de Ourense en Común de colaborar de forma proactiva na futura construción dun espazo de confluencia amplo, aberto á participación e transparente para as eleccións ao Parlamento de Galicia do ano 2016 co que pechar un ciclo electoral que debe recuperar todas as institucións e poñelas novamente ao servizo da cidadanía.

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común celebra unha xornada participativa para deliberar o seu posicionamento nos procesos electorais supramunicipais

Ourense en Común, aceptando o seu mandato municipalista, non é alleo á importancia que ten a política en ámbitos superiores e como isto afecta ás veciñas e veciños de Ourense. É por isto que, ante a convocatoria de vindeiros procesos electorais, contribuiremos dende a colaboración con aquelas candidaturas fieis aos principios básicos de Ourense en Común de horizontalidade, transparencia e participación.

 

Asemade un proceso que OUeC poida acompañar deberá cumprir os seus principios políticos básicos: unha xustiza social que garanta a vida digna para todas as persoas, a loita pola igualdade de xénero, o impulso dunha economía próspera, xusta e sustentable, e a aposta decidida pola renovación democrática dende o compromiso ético e a xestión transparente.

 

Ourense en Común constata que, alá onde os procesos de confluencia foron comprendidos na súa esencia, convertéronse na alternativa gañadora. Isto debeuse a que foron entendidos en pé de igualdade por todas as forzas políticas que decidiron traballar por eles. É así, aparcando as siglas e os nomes e antepoñendo as ideas comúns, como un novo proceso de confluencia pode ser a casa que dea acubillo ás persoas que sintan a necesidade dun cambio nas políticas do Estado e do País.

 

Dende a humildade de saber que OUeC non é a ferramenta definitiva nin os inventores dos procesos de confluencia, contribuiremos a axudar a que a realidade dunha candidatura que englobe ao maior número de forzas cidadás e políticas, capaces de articular ese cambio, sexa posible.

 

Data e hora: Xoves 15 de outubro de 2015 ás 19.30h.
Lugar: Local Ourense en Común. As Burgas, 8
Duración do acto: De 19.30h a 21.30h.

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

Ourense en Común publica na súa web as actas das xuntas de área e dos consellos municipais do concello de Ourense

En base ao principio de transparencia que Ourense en Común promove dentro e fora do concello, a web do grupo vén de publicar un novo apartado no que calquera persoa interesada poderá consultar as actas das xuntas de área ou dos consellos municipais aos que os concelleiros e a concelleira de OUeC asisten como representantes municipais.

 

As xuntas de área véñen reguladas no artigo 128 e seguintes do Regulamento orgánico de goberno e organización do concello e nelas dáse conta das diferentes cuestións plantexadas polos concelleiros ao grupo de goberno municipal co fin de facer unha política participativa e resolutiva en cuestións que poden afectar a toda a cidadanía.

 

Son seis as xuntas de área nas que se traballa desde o concello: Facenda, Persoal e Servizos xerais; Economía, Emprego e Comercio; Urbanismo e Vivenda; Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá; Cultura, Educación, Turismo e Termalismo; e, Benestar social.

 

Cada concelleiro de OUeC ten atribuida a asistencia a dúas xuntas de área celebradas todos os martes. E así, a concelleira Ledicia Piñeiro asiste á xunta de Cultura, Educación, Turismo e Termalismo onde se tratan diversas temáticas como a universidade, as escolas infantís ou o mantemento dos centros educativos; a normalización linguística ou os festivais e museos; e, Benestar social, con asuntos tan sensibles como son os servizos sociais comunitarios ou o fogar do transeúnte ou a xestión dos centros cívicos da cidade, a protectora de animais, os CIMM ou a casa da xuventude.

 

Pola parte do concelleiro Martiño X. Vázquez, están as áreas de Facenda, Persoal e Servizos xerais, con asuntos da índole como son os fondos europeos, o comercio ou a xestión orzamentaria do concello e, Urbanismo e Vivenda, onde se trata a xestión urbanística, as licenzas ou o patrimonio municipal.

 

Finalmente, o concelleiro Miguel Doval asiste as áreas de Economía, Emprego e Comercio, onde priman os asuntos sobre promoción económica, industria, emprego, participación en feiras ou xestión de edificios municipais, entre outros; e á de Infraestruturas, Medio ambiente, Participación Cidadá, isto é, mobiliario urbano, augas, saneamento, servizos eléctricos calidade ambiental e sustentabilidade, parques ou xardíns e transporte público.

 

Tamén se publican as actas dos Consellos municipais ás que igualmente asiste OUeC. Actualmente só fai convocatoria de reunións o Consello Municipal de Deportes estando pendente da primeira convocatoria deste goberno do Consello Municipal de Cultura.

 

En todo caso, o denominador común en case todas estas xuntas e consellos é a incapacidade do actual goberno local para proporcionar a información que se lle solicita en tempo e forma e á que legalmente temos dereito tal e como indica o artigo 9 e seguintes do Regulamento do concello e tal e como recentemente se denunciou publicamente. Enlace á nova de La Voz de Galicia.

 

Pódense consultar as actas premendo aquí.

Últimas novas da chegada a Ourense do AVE

Últimas novas da chegada a Ourense do AVE

O pasado luns celebrouse  a última xunta de voceiros no concello de Ourense. Nesta xunta Ourense en Común fixo, novamente, fincapé na necesidade de obter información actualizada relacionada coa entrada do AVE na cidade xa que é un tema de gran importancia para o municipio e por elo, para as veciñas e veciños.

En relación á petición da información hoxe foi remitido ao grupo municipal a contestación por parte de Alcaldía, e que queda aquí publicada para que calquera persoa interesada poida ter acceso á mesma xa que con elo garantizamos a transparencia na información.

Esta información chega logo da xuntanza celebrada en Madrid fai unhas semanas na que concorría o concello de Ourense, a Deputación, membros da Xunta de Galicia e do goberno central e na que o alcalde afirmaba que estaba todo por definir.

 

Preme para escoitar as intervencións na Xunta de voceiros_28/09/2015

Preme para consultar a información do AVE

 

Ourense en Común convoca a toda a cidadanía a presentar emendas á ordenanza municipal sobre tenza de animais potencialmente perigosos

Ourense en Común convoca a toda a cidadanía a presentar emendas á ordenanza municipal sobre tenza de animais potencialmente perigosos

O grupo municipal Ourense en Común abre varios foros de debate en
internet e convoca a todas as persoas interesadas na materia a asistir
a unha xuntanza monográfica o próximo mércores.

A Comisión de Pleno celebrada hoxe no Concello de Ourense abre un
prazo para que os grupos municipais presenten emendas á nova ordenanza 
municipal sobre tenza de animais perigosos do Concello de Ourense 
redactada polo actual equipo de goberno. “Dende Ourense en Común, a 
priori, vemos con bos ollos este tipo de ordenanzas. Con todo debemos 
insistir en que nestas debe primar a socialización e información da 
singularidade deste tipo de animais fronte a sanción”.

“Calquera regulamentación debe estar baseada na realidade social, 
non poden ser inmóbiles senón permeables”, esta é a razón fundamental
pola que dende Ourense en Común pretenden abrir á cidadanía o proceso
de emendas ao texto presentado polo goberno popular. “Estamos perante 
unha ordenanza redactada en 2015 pero construída sobre normas 
obsoletas elaboradas fai máis de dúas décadas”.

Co obxectivo de facilitar o acceso ao texto e facer lexible o mesmo
ás veciñas do municipio, Ourense en Común ten habilitado dous foros de 
debate en internet e recibirá emendas tamén no seu correo-e 
ourenseencomun@ourense.gal. Asemade fai un chamamento público a 
participar na xornada monográfica de debate que se celebrará o próximo 
mércores ás 20h nas Burgas.

O texto resultante, con todas as emendas recollidas, será presentado
por rexistro e integramente en galego. Así é que dende Ourense en
Común afirman estar “moi sorprendidos con que este tipo de documentos 
sexan presentados en castelán obviando a normativa vixente que designa 
o galego como lingua oficial das Entidades locais”.

 

Descarga o texto do borrador da ordenanza en formato pdf

Participa no debate en redes

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

Ourense en Común proporá en pleno un acordo da corporación para unha segunda exposición pública do PXOM

O grupo municipal Ourense en Común considera que a aprobación do PXOM debe contar coas máximas garantías de transparencia e participación cidadá.

“Estamos perante un documento que marcará o destino de Ourense nas dúas próximas décadas, razón pola que a súa aprobación debe contar co maior consenso social e con todas as garantías posibles”. Con esta afirmación Ourense en Común quere deixar clara a súa posición con respecto aos debates xurdidos nas últimas semanas con motivo da posible anulación do ordenamento provisional: “A urxencia derivada dunha eventual caída do ordenamento provisional non pode servir de pretexto para aprobar un plan sen unha segunda exposición pública”.

Ourense en Común presentará unha moción no pleno ordinario do próximo venres na que demandará un acordo da corporación para garantir que o novo PXOM conte coa maior participación cidadá posible. Entre outras propostas, este grupo solicitará a creación dunha comisión de seguimento ampla, campañas de información específica por barrios e unha segunda exposición pública: “entendemos que despois das 6000 alegacións presentadas o documento resultante non será o mesmo que o exposto inicialmente, polo que é obrigada unha nova fase de alegacións públicas antes da súa aprobación definitiva”.

Ourense en Común completa o proceso de selección para nomear ao seu persoal eventual dentro do Concello de Ourense

Ourense en Común completa o proceso de selección para nomear ao seu persoal eventual dentro do Concello de Ourense

 • A asemblea da organización municipalista aprobou, despois dun mes de redacción e emendas, o proceso de selección que terían que superar as persoas que pretendían aspirar ao denominado “posto de confianza”.
 • Ao contrario que o resto de grupos municipais as persoas seleccionadas debían superar tres fases nas que se avaliaban a súa capacidade curricular e méritos académicos, a implicación co proceso municipalista e a súa capacidade de traballo en equipo. Así foi que das 16 persoas aspirantes só 4 chegaron a derradeira fase e finalmente Monstserrat Valencia, asesora xurídica e recoñecida activista no mundo ecoloxista, foi a persoa que maior puntuación acadou.
 • Montserrat Valencia súmase deste modo ao Grupo de Traballo Institucional e quedará sometida as mesmas obrigas e deberes que as tres concelleiras de Ourense en Común: limitación de salarios, rendición de contas, axenda pública, etc.

 

ANEXOS.-

Bases para participar no Proceso de selección de persoal eventual do grupo municipal Ourense en Común no Concello de Ourense: ver bases

Puntuacións e acta na que se referenda o Proceso de Selección de Persoal Eventual en OUeC: ver documento

Perfil de Montse Valencia: ver perfil