Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense

Reunión cos Delegados Sindicais da Policía Local de Ourense

LUGAR: Magma Espacio, Centro de Coworking. Rúa Bedoya 27 Baixo (Ourense)
ASISTEN: integrantes do Grupo de Traballo Institucional de Ourense en Común, representantes sindicais da Policía Local de Ourense.

RELATORIO:
Os representantes comezan achegando a realidade sindical do Concello de Ourense. Agradecen a recepción de Ourense en Común por segunda vez e presentan como un traballo conxunto podería axudar a que este servizo sexa mellor.

Os Delegados Sindicais queren poñer en coñecemento do grupo municipal Ourense en Común algunhas das súas demandas máis repetidas e nas que están traballando a día de hoxe:

 • Poucos efectivos (1.8 policías por cada 1000 habitantes segundo marcan os estándares europeos), actualmente a RPT recolle 124 e hai 103, a RPT de 2011 recollía 134.
 • Maior problema é de coordinación de competencias que limitan outras actividades. Falta policía de carácter específico para sancionar en materia de ruídos, medio ambiente, ordenanzas… mal reparto de efectivos, incluso algúns cubrindo postos que non son competencia municipal ou cubrindo funcións de carácter administrativo deixando efectivos en oficina e baleirando a rúa.
 • A Policía Local podería xogar un papel esencial para o deseño estratéxico dunha cidade a futuro: coñecemento da mobilidade municipal, aplicación ordenanzas, etc.
 • Degradación da imaxe da Policía Local por actividades herdadas e limitadas (paseos e sancións de tráfico), politizadas e fóra de competencias (Casa de Reza).
 • Proposta de creación dunha área de seguridade cidadá e emerxencias, ben sexa como xunta área ou comisión específica. Nesta xunta por exemplo debería estudarse por que acudiron efectivos da Policía Local ao desafiuzamento da Casa de Reza, coordinarse accións co equipo de bombeiros, prioridades, emerxencias, etc.
 • Servizos privatizados que afectan directamente á Policía Local, nomeadamente o servizo de hora e a grúa. Unha posibilidade estudada polo sindicato é remunicipalizar estes servizos asumindo o persoal actual. Un proceder que permitiría minimizar posibles dinámicas corruptas, aforrar fondos públicos, auditoría de servizos e cláusulas.
 • Preocupación dentro do servizo pola corrupción herdada ademais da falta de transparencia e escurantismo na xestión da Policía Local, así como un elevado grao de arbitrariedade na cadea de mando derivada en boa medida da pouca ou nula xestión do servizo por parte dos responsables políticos.
 • A función da Policía Local é clara e o servizo para mellorarse só necesitaría unha maior coordinación, formación e concreción en competencias. Marcando varias liñas vermellas, entre elas os tribunais externos para concorrer ás oposicións limitando presuntas prácticas corruptas detectadas no pasado e que manteñen causas abertas no presente.

Agradecendo ambas partes a disposición mostrada e emprazándonos para futuras encomendas, nomeadamente mesa mobilidade e tramitación peticións específicas, levántase o encontro.

Foto do encontro de OUeC con representantes sindicais da Policía Local

Os cargos electos de Ourense en Común renuncian a todos os seus privilexios no Concello e reducen o 25% os seus salarios

Os cargos electos de Ourense en Común renuncian a todos os seus privilexios no Concello e reducen o 25% os seus salarios

 • As concelleiras electas do grupo municipal Ourense en Común renunciaron esta mañá a privilexios como o espazo de aparcamento reservado na Praza Maior, as medallas de prata coas que se agasalla a cada membro da corporación ou ao denominado dossier de prensa que supón o fotocopiado diario de todos os xornais.
 • A asemblea aberta de Ourense en Común celebrada o pasado venres decidiu limitar ademais o salario das súas concelleiras para adaptalo ao salario medio da provincia de Ourense rebaixando este ata os 12.399€ brutos anuais. Unha redución de case de 4.500€ sobre o salario proposto pola alcaldía.
 • Estas medidas, xunto con outras como a publicación íntegra dos seus bens, a rendición de contas, a revogación dos seus cargos, etc. forman parte dun Código de boa gobernanza ao que os cargos electos de Ourense en Común deben someterse.

OURENSE 22/07/2015 .- Ourense en Común presentou esta mañá por escrito no rexistro da Casa Consistorial a renuncia das súas tres concelleiras a todos os privilexios adquiridos pola súa condición de electas. Unha solicitude elaborada ao abeiro do Código Ético desta organización na que se establece que estas deberán “renunciar publicamente aos agasallos e privilexios que lles poidan facer pola súa condición”.

Entre as renuncias expresas contempladas neste escrito recóllense a devolución das medallas conmemorativas que cada membro da corporación recibe cada lexislatura. Un acto que máis aló do aforro municipal, cada medalla está valorada arredor dos 300€, pretende “visibilizar unha forma de actuar que pouco ou nada ten que ver coa pretendida eficiencia no gasto defendida polo actual equipo de goberno”. Nesta mesma liña sitúase a renuncia ao espazo de aparcamento sito na Rúa da Barreira para membros da corporación ou ao denominado dossier de prensa que cada grupo municipal recibe diariamente. Trátase de arredor dun cento de fotocopias diarias de toda a prensa que dende Ourense en Común consideran “insostible dende o punto de vista medioambiental, xa que nin sequera emprégase papel reciclado para tal, e inútil dende o prisma da utilidade posto que se recibe igualmente a prensa orixinal”. Prácticas diarias que a organización municipalista está detectando e que dende o seu punto de vista amosan un “proceder non reflexivo que mantén formas e gastos innecesarios así como privilexios pouco éticos para quen debería estar traballando pola comunidade”.

Por outra banda a asemblea que Ourense en Común celebrou o pasado venres decidiu limitar o salario das dúas concelleiras con dedicación parcial. Xa que no Código Ético aprobado co que acudiron ás eleccións do pasado mes de maio só se establecía un límite máximo de retribucións, vinculando as percepcións ao nivel de responsabilidade, dedicación e exposición pública, de acordo coa capacidade orzamentaria e someténdose á prioridade do ben común, polo que se facía necesario especificar a situación concreta das concelleiras electas de OUeC na actual corporación. Así é que enténdese dende este grupo que “unha retribución axeitada para calquera concelleira con dedicación exclusiva sen delegación de competencias sería de unha vez e media o salario bruto medio da provincia de Ourense, segundo os datos do Mercado de Traballo e Pensións nas Fontes Tributarias, publicado anualmente pola A.E.A.T”. Tomando os datos publicados no ano 2013 esta remuneración sería de 24.798 euros brutos anuais. No caso das concelleiras de OUeC que na actualidade teñen dedicación a tempo parcial, Ledicia Piñeiro e Martiño Xosé Vázquez, habería que aplicar sobre esta cantidade a porcentaxe de parcialidade correspondente, esta é do 50 %, quedando esta retribución en 12.399 euros brutos anuais. Unha redución de 4335.9 euros con respecto á proposta de Retribucións dos membros da Corporación Municipal proposto pola alcaldía. Un límite que operará tamén para o concelleiro Miguel Doval que non ten dedicación exclusiva. Será a asemblea novamente a que decida o fin dese excedente e a que velará porque os cargos non sufran prexuízo algún ou sexan penalizados fiscalmente por mor desta fórmula salarial.

Estas medidas, xunto con outras, forman parte das obrigas e deberes que as tres concelleiras electas de Ourense en Común deberán asumir como exemplo de renovación democrática que pretenden trasladar ao Concello. Entre elas está a publicación íntegra dos seus bens na páxina web ourenseencomun.gal, na que se pode consultar unha información detallada na que pode analizarse o seu patrimonio actual e deberá aparecer a súa evolución anual e ata tres anos despois do abandono do cargo. Outras obrigas e deberes son a rendición de contas mensual, a disposición do seu cargo a revogación da propia asemblea, a asistencia obrigada a todos os encontros de barrio e sectoriais programados, non acceder nos cinco anos posteriores ao abandono do seu cargo a ningún organismo creado polo mesmo e un apartado no que actualmente atópanse traballando como é facer públicos os criterios de contratación de cargos de designación directa.

ANEXOS.-
Código de Ética Política: http://ourenseencomun.gal/documentos/codigo-etico

Anexo Código de Ética Política (Redución salarios): http://ourenseencomun.gal/wp-content/uploads/2015/03/2015-07-17_AeC_Acta.pdf

Código de Boa Gobernanza: http://ourenseencomun.gal/wp-content/uploads/2015/05/CODIGO-DE-BOA- GOBERNANZA-DE-OURENSE-EN-COM–N.pdf

Concello: Xunta de Voceiras 20/07/2015

Concello: Xunta de Voceiras 20/07/2015

Lugar: Alcaldía
Data e hora: 20/07/2015 ás 09:00h
Convocatoria na Axenda de OUeC: http://ourenseencomun.gal/acto/xunta-voceiras-150720
Asisten o Alcalde, Secretario do Concello de Ourense, voceiros dos grupos municipais da oposición (Democracia Ourensana, Partido Socialista de Galicia e Ourense en Común) e do goberno (Partido Popular).
->Descarga o relatorio da sesión en PDF
(A foto que acompaña esta entrada obtívose da conta de twitter do Alcalde: https://twitter.com/jesus_ourense/status/623107768027869184)

RELATORIO:

1.- Adianto da sesión ordinaria do mes de agosto – o alcalde presenta a súa proposta de adiantar o pleno ordinario do mes de agosto ao venres 31 de xullo, apelando a necesaria conciliación do persoal do Concello e das propias concelleiras, e abre ao resto de grupos a posibilidade de consenso neste apartado.

O voceiro de Democracia Ourensana solicita que no caso de adiantarse a data escollida sexa o xoves 30 de xullo, xa que logo parte deste grupo municipal non estaría presente nesa nova data.

O voceiro de Ourense en Común, atendendo ao mandato da asemblea de veciñas celebrada o venres 17 de xullo no local social de ESCUA Colectivos, cuestiona a necesidade desa alteración na data, xa que logo non é comprensible que a actividade municipal quede paralizada polo descanso de persoal do mes de agosto. Xa que logo solicita, tal e como se manteñen as Xuntas de Área, que non se modifique o calendario previsto. Un argumento que afonda na necesidade de recuperar a confianza nas institucións e no grao de pedagoxía que se lles debe esixir aos integrantes neste caso da corporación municipal. Se isto afecta aos dereitos das traballadoras a gozar de vacacións é necesaria unha reflexión e revisión das encomendas e persoal municipal.

A proposta de Alcaldía e grupo de goberno sae adiante co apoio de Democracia Ourensana, co asentimento do Partido Socialista de Galicia e a falta de apoio de Ourense en Común.

2.- Réxime e desenvolvemento das vindeiras sesións plenarias – o alcalde recupera o debate presentado na anterior Xunta de voceiras na que por “cuestións de eficiencia” facíase necesaria e imprescindible a limitación do número de mocións a levar a pleno. A súa proposta pasa por limitar estas a dúas.

O voceiro do grupo municipal de Democracia Ourensana, fundamentado na falta de carácter vinculante destas mocións, aposta tamén por limitar o número a dúas mocións por grupo mantendo os tempos actuais (8 minutos de presentación e 4 minutos de réplica).

O voceiro de Ourense en Común recupera o debate tido no na anterior xunta e cuestiona o carácter antidemocrático da proposta presentada por Democracia Ourensana de limitar a temática destas mocións. Asemade, a partir do mandato da asemblea de veciñas celebrada o venres 17 de xullo no local social de ESCUA Colectivos, presenta a necesidade de suprimir calquera limitación no número de mocións a presentar en pleno, sendo este o único espazo de reflexión e debate aberto á cidadanía.

O voceiro do Partido Socialista de Galicia en Ourense confirma a importancia destes espazos de debate como medios de visibilización da labor municipal. Con todo tamén comprende que é necesario limitar os tempos dalgún modo polo que propón limitar o número de mocións a tres e modificar os tempos de presentación (6 minutos) e réplica (3 minutos).

O equipo de goberno procurando un maior consenso solicita o consentimento de Democracia Ourensana para apoiar a proposta socialista. A proposta do PSdG-Ourense sae adiante co apoio de Democracia Ourensana e o propio grupo de goberno e coa negativa de Ourense en Común.

3.- Información da alcaldía sobre asuntos de interese municipal – o alcalde presenta unha proposta para limitar o aparcamento no espazo reservado para técnicos e persoal do concello na Rúa da Barreira. A petición do grupo socialista este tema queda adiado e será tratado no futuro. Asemade infórmase dos encontros tidos nas derradeiras semanas nas súas viaxes a Madrid e Santiago de Compostela. Na primeira delas, reunido co Ministerio de Fomento, tratáronse esencialmente dúas problemáticas: integración do AVE na cidade e circunvalación norte. Outros temas tratados foron aqueles referidos ao paso baixo o ferrocarril na Rúa Ramón Puga, a Ponte Tarascón, o acceso por Untes e outros.

O voceiro do grupo municipal socialista pregunta sobre que grado de compromiso existe máis aló do encontro ao que o alcalde responde que non existe outro compromiso máis aló da promesa de traballar neses horizontes de cara aos próximos orzamentos aínda por aprobar.

No referido ao encontro co Presidente da Xunta de Galicia as temáticas expostas foron: apoio obras como a Biblioteca, Arquivo, Museo Arqueolóxico, Transporte Metropolitano, integración do AVE, reformas e actuacións Ponte do Milenio e Ponte Romana, PXOM, etc.

Novamente o voceiro do grupo municipal socialista pregunta sobre que grado de compromiso existe máis aló do encontro ao que o alcalde novamente responde que os compromisos adquiridos son unha folla de ruta para falar, escoitar e traballar con eses obxectivos. Razón pola que ambas formacións entran nun debate de reproches mutuos sobre instrumentalización e electoralismo das administracións públicas en favor de intereses de partido.

Outros – infórmase da inminente celebración dunha xunta de goberno para tratar unha modificación orzamentaria que será debidamente comunicada aos grupos.

O voceiro do grupo municipal de Ourense en Común pregunta pola situación do conflito presentado polo interventor na anterior xunta para a regularización nas asignacións trimestrais a grupos despois do 13 de xuño. Infórmase que o grupo municipal de Democracia Ourensana presentou unha reclamación formal pola que se adaptarán e corrixirán posibles erros nas porcentaxes de asignación.

Reunión con persoal da empresa Seralia, contrata do Concello de Ourense afectada por ERE presuntamente irregular

Reunión con persoal da empresa Seralia, contrata do Concello de Ourense afectada por ERE presuntamente irregular

LUGAR: Magma Espacio, Centro de Coworking. Rúa Bedoya 27 Baixo (Ourense)
ASISTEN: integrantes dos Grupos de Traballo de Apertura e Institucional de Ourense en Común, representantes sindicais e traballadoras da empresa.

RELATORIO:
OUeC dá a coñecer cal é o mecanismo de funcionamento do grupo de traballo de apertura así como dos protocolos de transparencia e seguimento ás reunións que se manteñen cos colectivos da cidade. As traballadoras agradecen a recepción e escoita activa dun problema que outras organizacións políticas do Concello de Ourense non quixeron atender.

Comezan explicando o caso dunha empresa que, aínda que o traballo sexa o mesmo traballo, está repartida en dúas áreas:

 • Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) – área afectada polo ERE onde actualmente hai 71 traballadoras (+3 suplencias) contratada polo Concello de Ourense.
 • Servizo de Dependencia (SD) – área con 90 traballadoras e cunha maior relación contractual con servizos para a administración autonómica.

Esta empresa gaña a concesión de SAD do Concello de Ourense a comezos do ano 2015 e recentemente informou ás traballadoras de que van solicitar un ERE, algo a todas luces irregular polo pouco tempo na xestión do servizo e por tratarse dun concurso público cunha oferta de parte. Elemento que se suma aos numerosos puntos de “fricción” coas traballadoras por incumprimento de condicións laborais: desprazamento entre domicilios aos que se asisten de servizos, incumprimento do convenio colectivo…

Actualmente a empresa ten varias denuncias perante inspección de traballo, quen xa informou da irregularidade do pretendido ERE. As negociacións deste comezaron o día 30 de xuño, o 10/07/2015 terán outra reunión e rematarán o 20 de xullo. O comité ao completo situase en contra e bloqueará o expediente sempre que poda.

O concello é o responsable último deste servizo porque é o contratista e pagador do servizo. As traballadoras afirman que solicitaron reunión coa Concelleira de Servizos Sociais Sofía Godoy e que non tiveron resposta algunha. Sospeitan que detrás de todo hai unha mala xestión por parte da empresa e do propio concello por contratar á primeira cunha evidente oferta en baixa temeraria. Con esta situación é ferinte ler o que se transmite dende o Concello na prensa, presumindo de mellorar e ampliar o servizo.

Dende OUeC poñemos ao GT Institucional ao servizo do colectivo para forzar unha reunión coa concelleira responsable de Servizos Sociais, asemade agardaremos o resultado das reunións inmediatas para definir unha posible moción en pleno instando á corporación a reconsiderar a contrata coa empresa.

Agradecendo ambas partes a disposición mostrada e emprazándonos para unha futura reunión levántase o encontro.

Foto do encontro con representantes das traballadoras de Seralia

Xutanza con STOP desafiuzamentos

Xutanza con STOP desafiuzamentos

Reunión Ourense en común – STOP Desafiuzamentos Ourense
Luns 6 de xullo – 20:30h
Acuden por parte de STOP Desafiuzamentos Mertxe Manzanares, Cristina Lorenzo e Roberto Pereira e por parte de Ourense en común Montse Malvar e Martiño Ramos

Acta da xuntanza

OUeC dá a coñecer cal é o mecanismo de funcionamento do grupo de traballo de apertura así como dos protocolos de transparencia e seguimento ás reunións que se manteñen cos colectivos da cidade.

STOP Desafiuzamentos fai saber que é unha plataforma apartidaria e quere seguir mantendo esa independencia que garanta o seu bo funcionamento. Así mesmo entende que OUeC, ao ter representación municipal, é unha das canles a través da cal facer chegar as demandas do colectivo ao plano institucional.

Ourense en común comunica da súa disponibilidade a actuar como vehículo para trasladar esas demandas ao Concello a través do seu grupo municipal. A plataforma levará esta disponibilidade de Ourense en común ao debate no seu da súa asemblea.

STOP Desafiuzamentos realiza unha descrición da traxectoria da plataforma constituída no ano 2011 no noso concello. Xorde por iniciativa dun grupo de persoas que detectaban que había a necesidade de articular unha resposta ante os problemas de acceso á vivenda que estaban a detectar entre as veciñas. A plataforma funciona en precario dende o punto de vista da implicación de diferentes persoas ao longo destes catro anos pola dificultade de conxugar a vida persoal e a activista.

A plataforma atendeu neste tempo 80 casos diferentes relacionados coa cuestión da vivenda e fan fincapé na diversidade de cada un das situación e dificultades atopadas. Organízase asemblearmente en reunións quincenais e articúlase en cinco grupos de traballo:

 • Mediación: Este grupo fai o contacto inicial e o seguimento dos casos. A súa función aparece desenvolvida na descrición que figura ao final desta acta.
 • Acción: creouse coa intención de crear un grupo de elaboración de ideas que favorezan o traballo da plataforma. Impulsou a creación dun mercadiño solidario activo na actualidade.
 • Tesourería: encárgase de todos os aspectos financeiros.
 • Recollida de alimentos: realiza unha campaña de recollida de alimentos para as persoas afectadas.
 • Redes: atende os perfís da plataforma nas redes sociais.

Poñemos enriba da mesa ideas presentes no Programa Participativo de Ourense en común no eido da xustiza social.

STOP Desafiuzamentos considera que é necesaria unha maior implicación do Concello de Ourense que garanta a existencia de suministros básicos: luz, auga, alimentos e calefacción. Tamén unha maior atención e un seguimento integral das familias que se atopan en situación de exclusión social e especialmente en casos nos que exista violencia de xénero. Sinalan a precarización dos servizos sociais e os tempos excesivamente dilatados de atención ás afectadas exemplificándoo no caso da axuda de emerxencia do concello que pode retrasarse ata 3 meses.

A necesidade de posta a disposición das persoas afectadas dunha bolsa de vivenda social por parte do concello que atenda ás necesidades específicas de cada un dos casos e sempre atendendo a criterios sustentables dende o punto de vista económico. Sinálase a importancia de que esa bolsa de vivenda evite a deslocalización das familias e a ruptura do arraigo ao barrio, concello e territorio.

En relación á Comisión Técnica Municipal de Seguimento de Desafiuzamentos descríbese que nace no ano 2013 por vocación da plataforma e co apoio unánime de todas as forzas políticas representadas no Concello de Ourense e que foi presentada no seo do pacto cívico por voz do BNG e tras a elaboración dun documento de 15 puntos que recolle as demandas de STOP Desafiuzamentos. A diagnose da plataforma é que esta comisión non tivo unha utilidade real pola falta de implicación da corporación socialista. A traxectoria desta comisión foi moi breve, o clima de traballo non era bo nin había dinámicas de escoita activa por parte das persoas que representaban ás distintas administracións. A ausencia de representantes da Xunta de Galicia e a alternancia das representantes do PP nas dúas reunións que obrigou a repetir debates ralentizando o seu funcionamento sumado á sensación que trasladan as persoas afectadas de sentirse maltratadas no ámbito desta comisión levaron á plataforma a replantexarse a utilidade desta e tomar a decisión finalmente de abandonar este espazo de traballo.

STOP Desafiuzamentos Ourense dá traslado a Ourense en común dun documento onde se recollen unha serie de propostas en materia de política municipal de vivenda. OUeC comprométese a estudalas e, no seu caso, tratalas en Pleno Municipal en forma de moción. Estas propostas foron elaboradas en coordinación coas Plataformas de Afectadas pola Hipoteca e STOP Desafiuzamentos de Galicia.

Complétase a xuntanza cunha descrición do importante proceso de seguimento dos diferentes casos que leva adiante o grupo de mediación de STOP desafiuzamentos. Así, o proceso comeza cun primeiro contacto coas persoas afectadas polo problema de vivenda, levando a cabo un labor de acompañamento e seguimento. Sinálase a importancia do labor de apoio mútuo que este GT desenvolve. Describen a importancia da implicación das propias persoas afectadas para garantir o éxito na resolución do seu caso particular. Así mesmo, sinálase que a implicación a nivel de traballo organizativo da plataforma favorece o empoderamento de cada unha destas persoas. No caso de asesoría legal sempre se recomenda a avogacía de oficio para estar asesorados. Cada unha das decisións e pasos que se dan adóptanse por parte da persoa afectada proporcionando a plataforma toda a información precisa para elo. O grupo de mediación desenvolve unha metodoloxía de asesoría colectiva poñendo en común a descrición dos casos no ámbito da asemblea.

Ourense en Común felicita ao pobo grego pola súa clara mensaxe á tecnocracia financeira

A clara vitoria do NON demostra que a cidadanía quere decidir o seu propio destino.

OURENSE. 05/06/2015.- Ourense en Común valora moi positivamente o feito de que Grecia sexa o primeiro país da Unión Europea que lexitima dun xeito directo a rebelión contra a ditadura dos mercados financeiros a través da participación cidadá nun referendo xa histórico.

Con este resultado dáse o primeiro paso na aposta pola rexeneración democrática da Unión Europea, que non pode obviar a necesidade de incluír á cidadanía na toma de decisións. A soberanía popular en sistemas democráticos significa que aqueles que están sometidos ás leis son á vez os seus autores. A diferenza esencial entre a democracia e as formas non democráticas de organización política reside en que a cidadanía teña a última palabra nas decisións políticas, sobre todo naquelas de carácter estratéxico e estrutural.

Xunto a este ideal democrático da inclusión sitúase a responsabilidade dos representantes políticos, que están obrigados a responder das súas decisións políticas ante aqueles que están sometidos a elas. Esta responsabilidade é a que non están asumindo moitos representantes políticos e por iso acaban non sendo recoñecidos pola cidadanía.

Os acontecementos dos últimos días en torno á relación de Grecia coa Unión Europea establecen a necesidade de redefinir os procedementos que garantan a responsabilidade democrática no pouco desenrolado corpo político europeo.

Ourense en Común solidarízase co pobo grego e apoia a concentración que terá lugar mañá sábado ás 20:30h na Praza Maior de Ourense

A convocatoria da plataforma Stop Desafiuzamentos Ourense convida a toda a veciñanza a unha concentración crítica co tratamento que as institucións españolas, europeas e mundiais están dando ao referendo convocado polo goberno de Grecia.

OURENSE. 03/07/2015.- Ourense en Común entende que o goberno grego ten a lexitimidade democrática para defenderse das medidas de austeridade impostas pola troika e que teñen a Grecia sumida na miseria social. A Comisión Europea e o Eurogrupo tratan de ocultar o compoñente político que ten a situación de insolvencia de Grecia, para así presentar o conflito en termos puramente xurídicos. Con esta actitude non se recoñece o núcleo do problema europeo, que é a ausencia dunha vontade política cidadá común que poida lexitimar as accións de institucións transnacionais que afronten os problemas políticos europeos comúns.

A burocracia dirixente europea non comparece fronte aos electores e non pode asumir ningún tipo de responsabilidade democrática. Non hai un corpo electoral común que lexitime á Comisión Europea nin ao Eurogrupo, así como tampouco existen procedementos que permitan garantir dita responsabilidade. Esta situación provoca un baleiro de lexitimidade democrática que está sendo ocupado polas institucións financeiras privadas.

Son os banqueiros os que están decidindo acerca de cuestións fundamentais para o futuro de Europa.

O goberno Grego soamente pode asumir a súa responsabilidade da maneira que o está facendo, pois o resultado das últimas eleccións xerais da conta dunha cidadanía que se defende contra a austeridade imposta por institucións que non poden nin parecen querer asumir a súa responsabilidade democrática.

Concello: Moción do Grupo Municipal Ourense en Común a presentar no pleno ordinario do mes de xullo (03/07/2015)

bannermocion 01 Portovello

Moción presentada ao amparo do previsto no artigo 91.4 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais para instar a organismos supramunicipais para desbloquear a situación de supresión de módulos no CIFP Portovello. (descárgaa en PDF)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estase a dar unha situación de terrible desamparo para un grupo de alumnas e alumnos do CIFP Portovello, así como un ataque ao ensino público e de calidade no noso concello. Pretende suprimirse neste centro os estudos dos Ciclos Superior de Educación Infantil (CSEI) e Medio de Atención a persoas en situación de Dependencia (CAPSD) na oferta presencial de persoas adultas, quedando como única alternativa para o alumnado interesado nestes estudos a modalidade a distancia, debido á imposibilidade de matricularse na oferta ordinaria.

Temos, por unha banda, unha situación de discriminación en canto ao dereito á formación permanente. Especialmente protexido segundo a Lei Orgánica 5/2002 de 19 de xuño das cualificacións e da formación profesional (art 1.2), a oferta de formación sostida con fondos públicos promoverá a formación ao longo de toda a vida, acomodándose ás distintas expectativas e situacións persoais e profesionais. É unha realidade que, a oferta de persoas adultas é especialmente axeitada para dar resposta á situación de persoas que por motivos laborais ou de conciliación familiar non están en disposición de adaptarse aos
estudos da oferta ordinaria. A alternativa colectiva que se presentada son os estudos a distancia. Estes esixen competencias e recursos informáticos e realízanse con un limitado acompañamento directo do equipo docente. Esta situación é especialmente preocupante para o alumnado do CAPSD, procedente na súa maioría do mundo laboral, que non ten adquiridas competencias dixitais básicas para desenvolverse na plataforma de teleformación, que no momento de iniciar os seus estudos non lles eran necesarios. De consumarse esta situación, estaríase novamente atentando contra os principios da non discriminación.

Por outra banda, estase a dar, unha situación de desequilibro territorial xa que Ourense se converterá na única provincia que non contará cunha oferta completa nas tres modalidades. É especialmente rechamante esta realidade, cando ao longo dos últimos anos, esta formación viña tratando de dar reposta ás necesidades socioeconómica dunha provincia, con altos índices de dispersión, envellecemento e dependencia da súa poboación, na que moitas persoas están atopando unha oportunidade laboral.

Ademais disto, todos o movemento dos últimos tempos fan pensar nunha estratexia privatizadora desta formación, xa que logo, sI haberá prazas no ensino privado. Un centro ourensán ofertará estes estudos de xeito concertado no réxime ordinario e sen concerto, polo momento, no réxime presencial de persoas adultas. Cando menos chama a atención o desmantelamento duns estudos do público no momento en que comezan a ofertarse dende o sector privado na nosa cidade e provincia.

Sorprende a utilización do argumento de baixa matrícula nalgúns módulos dos ciclos afectados. Cos datos na man, unha análise da evolución da matrícula do ciclo de APSD ao longo dos tres últimos cursos, desde a implantación dos mesmos no réxime das persoas adultas, amosan un progresivo asentamento dos estudos, sen observarse unha perda de matrícula e conseguindo aumentar notabelmente o número de alumnado que accede á FCT e ao título. Ademais desde hai algún tempo, vense constatando no departamento do Ciclo, un maior índice de colocación por parte do alumnado deste réxime, con respecto ao do ordinario.

Este ataque ao ensino público no Centro Integrado de FP Portovello, non se limita só á oferta formativa da Familia Profesional de Servizos Socioculturais e á Comunidade. No que se refire á oferta de Administración, hai que manisfestar que o cambio da oferta modular do CS ADFI por ciclo completo á oferta parcial de dito ciclo supón a extinción a curto prazo do réxime modular (no curso 2016/2017).

Por iso, o grupo municipal de Ourense en Común solicita do Pleno da Corporación municipal a adopción dos seguintes

ACORDOS:

 1. Instar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación a reconsiderar a súa decisión de suprimir o réxime presencial para persoas adultas dos Ciclos Superior de Educación Infantil (CSEI) e Medio de Atención a persoas en situación de Dependencia (CAPSD)
 2. Instar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación á non extinción da modalidade parcial da oferta modular do CS ADFI.
 3. Demandar á Xunta de Galicia e a Consellería de Educación solucións colectivas para o alumnado cos estudos iniciados, protexendo o dereito a un ensino público e de calidade, así como os dereitos de non discriminación e de educación permanente.